Zákon č. 103/1971 Zb.Zákon o ľudovej kontrole

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.10.1991
Účinnosť od 20.10.1971 do16.10.1991
Zrušený 418/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 405/1991 Zb. s účinnosťou od 17. októbra 1991 strácajú platnosť pre Federálne ministerstvo kontroly ustanovenia § 11 až 16 tohto zákona.

103

ZÁKON

z 8. októbra 1971

o ľudovej kontrole

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Orgány ľudovej kontroly za aktívnej účasti ľudu v medziach svojej pôsobnosti kontrolujú plnenie zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesení príslušných vlád, národných výborov, riadiacich orgánov vo všetkých oblastiach národného hospodárstva a štátnej správy. Svojou kontrolnou činnosťou prispievajú k ochrane politických a hospodárskych záujmov socialistického štátu, najmä k zabezpečovaniu plánovitého uspokojovania potrieb spoločnosti a upevňovania štátnej a pracovnej disciplíny. Vo svojej činnosti vychádzajú zo smerníc Komunistickej strany Československa - vedúcej sily v štáte a spoločnosti.

(2) Orgány ľudovej kontroly upevňujú a rozvíjajú svoje spojenie s pracujúcimi a ich organizáciami. Využívajú ich podnety a upozornenia na nedostatky, najmä pri plánovaní kontrolnej činnosti. Vytvárajú aktívy spolupracovníkov a zapájajú ich do vykonávania kontrolných akcií.

(3) Orgány ľudovej kontroly oboznamujú podľa povahy veci s výsledkami svojich kontrolných akcií príslušné orgány Komunistickej strany Československa a orgány spoločenských organizácií, najmä Revolučného odborového hnutia, prípadne i kolektívy pracujúcich v kontrolovaných orgánoch a organizáciách. Podľa povahy veci výsledky kontroly zverejňujú.

§ 2

(1) Úlohou orgánov ľudovej kontroly je výkonom kontrolnej činnosti najmä

a) pôsobiť na upevňovanie socialistickej zákonnosti a štátnej a pracovnej disciplíny,

b) pôsobiť na zvyšovanie efektívnosti výroby a presadzovať hospodárnosť pri vynakladaní práce, materiálových zdrojov a finančných prostriedkov, dbať o zvyšovanie ochrany majetku v socialistickom vlastníctve,

c) pôsobiť na zdokonaľovanie práce štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií a na zvyšovanie úrovne ich riadiacej práce a na účinnosť práce vnútorného kontrolného systému,

d) pôsobiť na to, aby orgány štátnej správy a socialistické organizácie rešpektovali práva občanov a svoju činnosť zameriavali na uspokojovanie potrieb spoločnosti, zlepšovanie životného a pracovného prostredia a zabezpečovanie celospoločenských záujmov,

e) upozorňovať riadiace orgány a vedúcich pracovníkov na nedostatky v ich činnosti a dávať podnety k zdokonaľovaniu riadiacej činnosti vo všetkých smeroch,

f) dávať podnety k zdokonaľovaniu právneho poriadku,

g) dozerať na stav a úroveň vybavovania sťažností, oznámení a podnetov pracujúcich a organizácií a závažnejšie z nich preverovať.

(2) Orgány ľudovej kontroly nepreberajú zodpovednosť štátnych a hospodárskych orgánov, ako ani vedenia socialistických organizácií za vykonávanie kontroly ako súčasti ich riadiacej práce. Nezasahujú do činnosti vedúcich pracovníkov a riadiacich orgánov, s výnimkou prípadov ustanovených zákonom.

(3) Kontrolná pôsobnosť orgánov ľudovej kontroly sa nevzťahuje na rozhodovaciu činnosť súdov, prokuratúry, orgánov hospodárskej arbitráže, štátnych notárov a orgánov vyšetrovania, vyhľadávania a objasňovania, vykonávanú podľa ustanovení osobitných predpisov.

§ 3

Sústavu orgánov ľudovej kontroly v Československej socialistickej republike tvoria

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky,

Výbor ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky,

Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky,

výbory ľudovej kontroly národných výborov,

výbory ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách a

závodné komisie ľudovej kontroly.

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY ĽUDOVEJ KONTROLY V PÔSOBNOSTI FEDERÁCIE

Prvý oddiel

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky

§ 4

(1) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ako vrcholný orgán v sústave ľudových kontrol vykonáva túto ďalšiu pôsobnosť:

a) zabezpečuje vzájomnú koordináciu odbornej kontrolnej činnosti s inými federálnymi ústrednými orgánmi štátnej správy a podľa smerníc vlády Československej socialistickej republiky zjednocuje ich postup pri kontrole plnenia významných uznesení vlády alebo iných opatrení,

b) metodicky usmerňuje činnosť orgánov na úseku kontroly v oblasti pôsobnosti federácie,

c) s vedomím vlády príslušnej republiky poveruje výbor ľudovej kontroly republiky vykonávaním kontrol tých odvetví a činností, ktoré inak spadajú do pôsobnosti federácie,

d) kontrolu v oblasti obrany a bezpečnosti štátu vykonáva v rozsahu a spôsobom určeným Radou obrany štátu.

(2) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky vydáva v súčinnosti s výbormi ľudovej kontroly republík všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce metodiku kontrolnej činnosti.

(3) Metodické predpisy vydané podľa odseku 2 sa nevzťahujú na kontrolnú činnosť vykonávanú podľa osobitných predpisov.

§ 5

(1) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jeho pôsobnosti. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Ak predseda nesúhlasí s rozhodnutím výboru, má právo jeho výkon pozastaviť a predložiť vec na rozhodnutie vláde Československej socialistickej republiky.

(2) O ostatných otázkach patriacich do pôsobnosti Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky rozhodujú jeho predseda, podpredsedovia a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií určenej štatútom výboru.

Druhý oddiel

Výbory ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky

§ 6

(1) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky na základe rozhodnutia vlády Československej socialistickej republiky a v súčinnosti s príslušnými ústrednými federálnymi orgánmi štátnej správy zriaďuje výbor ľudovej kontroly v dôležitých výrobných hospodárskych jednotkách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky.

(2) Výbory sa skladajú z predsedu, podpredsedov a ďalších najmenej 8 členov, ktorých vymenúva a odvoláva Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky v súčinnosti s príslušným ústredným federálnym orgánom štátnej správy.

§ 7

(1) Do pôsobnosti výborov ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách patrí kontrola činnosti orgánov a organizácií vo výrobných hospodárskych jednotkách, v ktorých boli zriadené. Vo svojej kontrolnej činnosti sa zameriavajú najmä na plnenie rozhodujúcich úloh výrobnej hospodárskej jednotky.

(2) Výbory ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách usmerňujú činnosť závodných komisií ľudovej kontroly zriadených v podnikoch, iných organizáciách a závodoch výrobnej hospodárskej jednotky, spolupracujú s nimi a poskytujú im účinnú operatívnu pomoc a podporu.

(3) Výbory ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách tesne spolupracujú s výbormi ľudovej kontroly národných výborov a informujú ich o kontrolných zisteniach, ktoré sa týkajú pôsobnosti národných výborov.

Tretí oddiel

Závodné komisie ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky

§ 8

(1) Závodné komisie ľudovej kontroly sa zriaďujú v podnikoch, iných organizáciách a závodoch riadených orgánmi Československej socialistickej republiky tam, kde sa pre to vytvoria optimálne podmienky, a po súhlase vlády Československej socialistickej republiky.

(2) Závodné komisie ľudovej kontroly vykonávajú kontrolu hospodárskej činnosti a plnenia úloh podniku, organizácie alebo závodu, v ktorých boli zriadené.

(3) Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví rozsah činnosti a oprávnenia závodných komisií ľudovej kontroly, ako aj podmienky ich zriaďovania.

TRETIA ČASŤ

ÚČASŤ ORGÁNOV ĽUDOVEJ KONTROLY V PÔSOBNOSTI REPUBLÍK NA ZABEZPEČOVANÍ POTRIEB FEDERÁCIE

§ 9

Výbory ľudovej kontroly Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky plnia okrem úloh ustanovených im zákonom národnej rady príslušnej republiky tieto úlohy slúžiace na zabezpečenie potrieb federácie:

a) zúčastňujú sa na kontrolných akciách Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky vykonávaných v orgánoch a organizáciách riadených orgánmi republík na zistenie, ako sa plnia opatrenia vlády Československej socialistickej republiky a federálnych ústredných orgánov,

b) spolupôsobia na spoločných kontrolných akciách, ktoré s vedomím vlády príslušnej republiky organizuje Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky,

c) z poverenia Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky, vydaného s vedomím vlády príslušnej republiky, vykonávajú kontrolu tých odvetví a činností, ktoré inak spadajú do pôsobnosti federácie; výbor ľudovej kontroly republiky môže toto poverenie preniesť na výbor ľudovej kontroly národného výboru.

§ 10

Výbory ľudovej kontroly národných výborov plnia okrem úloh ustanovených im zákonom národnej rady príslušnej republiky tieto úlohy slúžiace na zabezpečenie potrieb federácie:

a) podľa pokynov výborov ľudovej kontroly republík sa zúčastňujú na spoločných kontrolných akciách uvedených v § 9 písm. b),

b) na základe poverenia vydaného podľa § 9 písm. c) vykonávajú kontrolu tých odvetví a činností, ktoré inak spadajú do pôsobnosti federácie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POVINNOSTI A OPRÁVNENIA ORGÁNOV ĽUDOVEJ KONTROLY

§ 11

Povinnosti orgánov ľudovej kontroly, jej poverených členov a pracovníkov

Orgány ľudovej kontroly, ich poverení členovia a pracovníci

a) postupujú pri kontrole tak, aby zabezpečili pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť výsledkov kontroly a zistili príčiny závad, a kto za ne zodpovedá,

b) prerokúvajú výsledky kontroly s funkcionármi a pracovníkmi zodpovednými za vznik a trvanie závad, vyžadujú si ich písomné vysvetlenia a preverujú ich prípadné námietky proti správnosti a úplnosti kontrolných zistení,

c) prerokúvajú výsledky kontroly s vedúcimi kontrolovaných orgánov a organizácií, prípadne s vedúcimi orgánov im nadriadených a vyžadujú si ich písomné stanoviská ku kontrolným zisteniam, prípadne písomné vysvetlenia o príčinách zistených závad,

d) spolupracujú s ostatnými orgánmi ľudovej kontroly a poskytujú si vzájomne pomoc v kontrolnej činnosti.

Oprávnenie výborov ľudovej kontroly, ich poverených členov a pracovníkov

§ 12

(1) Výbory ľudovej kontroly, ich poverení členovia a pracovníci sú oprávnení na všetky úkony potrebné na vykonanie kontroly, najmä môžu požadovať od orgánov a organizácií, ich funkcionárov a pracovníkov, aby im

a) bol umožnený vstup do všetkých objektov a zariadení,

b) boli predložené v určených lehotách požadované podklady, materiály a písomnosti a podané pravdivé a úplné písomné alebo ústne správy a informácie o zisťovaných skutočnostiach a vysvetlenia o príčinách zistených závad, aj keď sú predmetom hospodárskeho a služobného tajomstva. Ak sa poverení členovia alebo pracovníci výborov ľudovej kontroly preukážu osobitným poverením príslušného orgánu ľudovej kontroly, musia sa im predložiť požadované písomnosti obsahujúce skutočnosti tvoriace štátne tajomstvo,

c) boli odovzdané na zabezpečenie príslušné originálne doklady.

(2) Na výkon kontrolnej činnosti sú výbory ľudovej kontroly ďalej oprávnené

a) požadovať pri výkone kontroly súčinnosť kontrolných aj iných štátnych orgánov,

b) priberať na účasť na kontrole spolupracovníkov a podľa potreby vytvárať z nich kontrolné skupiny,

c) vytvárať po dohode s príslušnými vedúcimi pracovníkmi kontrolné skupiny z odborných pracovníkov štátnych orgánov a hospodárskych organizácií, ktoré pod vedením povereného člena alebo pracovníka výboru ľudovej kontroly kontrolujú špeciálne problémy; príslušné orgány a organizácie uvoľňujú vyžiadaných pracovníkov najdlhšie na 14 pracovných dní v roku a sú povinné poskytnúť im náhradu mzdy,

d) vyžadovať od odborných orgánov a vybraných odborníkov posudky.

§ 13

(1) Na vynútenie účinnej nápravy zistených nedostatkov a závad sú výbory ľudovej kontroly oprávnené

a) požadovať od funkcionárov a vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií, aby bez prieťahov odstránili zistené nedostatky,

b) ukladať, aby kontrolované orgány a organizácie v určených lehotách odstránili kontrolou zistené závady; pokiaľ by nimi vykonané opatrenia neboli dostačujúce a účinné, vyžadovať potrebné dopĺňajúce opatrenia alebo požiadať príslušný nadriadený orgán o bezodkladné vynútenie nápravy,

c) až do rozhodnutia príslušných orgánov pozastaviť vykonávanie nezákonného rozhodnutia alebo nezákonnej činnosti, a ak je nebezpečenstvo, že by vznikla škoda, aj nehospodárneho rozhodnutia alebo nehospodárnej činnosti,

d) navrhovať vedúcim pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií alebo nadriadeným orgánom, aby uložili previnilým osobám disciplinárne opatrenia podľa ustanovení príslušných právnych predpisov a vymáhali na nich náhradu škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve; v týchto prípadoch je vedúci pracovník alebo nadriadený orgán povinný zaviesť disciplinárne konanie, prípadne vymáhať náhradu škody, ak nepreukáže neopodstatnenosť návrhu,

e) funkcionárom a pracovníkom kontrolovaných organizácií, ktorí pri výkone funkcie zavinene porušili povinnosti vyplývajúce zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesení príslušných orgánov alebo nesplnili opatrenia uložené alebo dohodnuté podľa výsledku kontroly alebo vykonali nedostatočné opatrenia, ukladať po prerokovaní s príslušnými vedúcimi pracovníkmi pokarhanie alebo pokarhanie s pokutou až do výšky trojnásobku priemerného mesačného zárobku,

f) v prípadoch hrubého porušenia štátnej disciplíny predkladať návrhy na potrebné kádrové opatrenia (odvolania z funkcie a pod.).

(2) Pokarhanie alebo pokarhanie s pokutou podľa odseku 1 písm. e) možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď výbor ľudovej kontroly zistil porušenie povinností, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(3) Výbor ľudovej kontroly môže rozhodnúť, aby opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a e) bolo v záujme zvýšenia výchovného účinku po nadobudnutí právoplatnosti zverejnené, v prípade opatrenia podľa odseku 1 písm. f) zverejnené po jeho realizácii.

(4) Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až f) môže robiť aj predseda alebo podpredseda výboru ľudovej kontroly. Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až c) môže robiť aj osobitne na to poverený člen alebo pracovník výboru.

§ 14

Povinnosti orgánov a organizácií

(1) Kontrolované orgány a organizácie (závody), ich funkcionári a pracovníci sú povinní vytvoriť orgánom ľudovej kontroly, ich povereným členom a pracovníkom vhodné podmienky na nerušený a rýchly výkon kontrolnej činnosti a poskytnúť im požadovanú súčinnosť a plne využívať kontrolné akcie na zlepšenie riadiacej činnosti. Ostatné orgány a organizácie sú povinné poskytovať požadovanú súčinnosť, ak to treba podľa povahy veci na úspešný a rýchly výkon kontrolnej činnosti.

(2) Funkcionári a vedúci pracovníci kontrolovaných, prípadne im nadriadených orgánov a organizácií sú povinní na požiadanie orgánov ľudovej kontroly ustanoviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.

(3) Kontrolované, prípadne im nadriadené orgány a organizácie, ich funkcionári a vedúci pracovníci sú povinní bez prieťahov odstrániť zistené závady a ich príčiny, vykonávať opatrenia na uplatnenie zodpovednosti previnilých funkcionárov a pracovníkov a podať v určenej lehote orgánu ľudovej kontroly písomnú správu o opatreniach na odstránenie zistených závad a o výsledkoch týchto opatrení.

§ 15

Poriadkové pokuty

Predseda, podpredseda, poverený člen alebo pracovník výboru ľudovej kontroly môže uložiť funkcionárom a pracovníkom kontrolovaných orgánov a organizácií, ktorí nesplnia v určenej lehote povinnosť uloženú im podľa § 12 ods. 1 a § 14 ods. 1 a 2 alebo povinnosť podať správu podľa § 14 ods. 3, poriadkovú pokutu do 1000 Kčs. Poriadková pokuta sa môže uložiť i opätovne, ak uložená povinnosť nebola splnená ani v novourčenej lehote.

§ 16

Konanie o ukladaných opatreniach

(1) V konaní pri ukladaní pokarhania alebo pokarhania s pokutou podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo poriadkovej pokuty podľa § 15 sa postupuje podľa ustanovení správneho poriadku.

(2) Pokuty podľa § 13 ods. 1 písm. e) a poriadkové pokuty podľa § 15 sa odvádzajú do štátneho rozpočtu podľa pôsobnosti orgánu, ktorý pokutu uložil.

(3) Opatrenia urobené podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) nezbavujú previnilú osobu zodpovednosti podľa osobitných predpisov, pokiaľ porušenie povinnosti postihujú vyššími sankciami.

PIATA ČASŤ

ČLENOVIA, PRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍCI ORGÁNOV ĽUDOVEJ KONTROLY

§ 17

(1) Členovia orgánov ľudovej kontroly sa vyberajú na návrh orgánov Komunistickej strany Československa a iných organizácií Národného frontu i štátnych organizácií z radov robotníkov, družstevných roľníkov a inteligencie.

(2) Členmi orgánov ľudovej kontroly môžu byť občania, ktorí sú príkladom v práci a disciplíne a dobrými organizátormi. Musia byť zásadoví, k sebe nároční a dôslední, ak ide o ochranu štátnych a spoločenských záujmov, a musia mať morálne vlastnosti, ktoré ich oprávňujú kontrolovať iných.

§ 18

Spolupracovníci výborov ľudovej kontroly majú pri výkone kontrolnej činnosti povinnosti a patria im oprávnenia podľa tohto zákona v rámci daného poverenia.

§ 19

(1) Členovia, pracovníci a spolupracovníci orgánov ľudovej kontroly nesmú byť pre výkon svojej funkcie ukrátení na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru; nesmú byť ani preložení na iné miesto, pokiaľ by im to znemožňovalo alebo sťažovalo výkon kontrolnej funkcie.

(2) Pracovný pomer s členmi orgánu ľudovej kontroly sa môže rozviazať výpoveďou len po predchádzajúcom súhlase orgánu ľudovej kontroly, ktorého sú členmi; to platí aj na obdobie dvoch rokov po skončení členstva v orgáne ľudovej kontroly. Inak je výpoveď neplatná.

(3) Vedúci orgánu alebo organizácie, v ktorej je člen alebo spolupracovník orgánu ľudovej kontroly v pracovnom alebo obdobnom pomere, zodpovedá za poskytnutie ochrany uvedenej v odseku 1. Ak poruší túto povinnosť, nadriadený orgán je povinný z podnetu orgánu ľudovej kontroly vynútiť nápravu, prípadne uložiť disciplinárne opatrenia podľa príslušných predpisov alebo uplatniť voči previnilej osobe iný postih.

§ 20

(1) Organizácia, v ktorej je člen orgánu ľudovej kontroly v pracovnom alebo obdobnom pomere, je povinná mu umožniť výkon kontrolnej funkcie a poskytnúť mu pracovné voľno na čas potrebný na výkon kontrolnej činnosti.

(2) Náhradu mzdy členom a spolupracovníkom Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky krátkodobe uvoľneným na výkon funkcie poskytujú vo výške priemerného zárobku organizácie, v ktorých sú v pracovnom alebo obdobnom pomere. Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky uhradí organizáciám na ich žiadosť vyplatené náhrady zo svojich rozpočtových prostriedkov. Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky tiež poskytuje svojim členom a spolupracovníkom náhradu cestovných a iných výdavkov podľa príslušných predpisov.

(3) Náhradu mzdy, ako aj cestovných a iných výdavkov členom výborov ľudovej kontroly vo výrobných hospodárskych jednotkách a závodných komisií ľudovej kontroly v závodoch a organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky poskytuje organizácia, v ktorej sú zamestnaní; výška náhrad sa správa príslušnými predpismi.

§ 21

Predsedom, podpredsedom, prípadne ďalším členom výborov ľudovej kontroly zriadených v pôsobnosti Československej socialistickej republiky, pokiaľ budú z doterajšieho zamestnania na výkon funkcie celkom uvoľnení, poskytne organizácia, v ktorej pracujú, po dobu výkonu funkcie pracovné voľno bez nároku na náhradu mzdy. Odmenu za výkon funkcie im poskytuje príslušný výbor ľudovej kontroly.

§ 22

Členom, ako aj spolupracovníkom orgánov ľudovej kontroly sa zabezpečujú všetky práva a nároky, ktoré im inak vyplývajú z ich pracovného alebo obdobného pomeru.

§ 23

O oslobodení členov orgánov ľudovej kontroly, jej pracovníkov a spolupracovníkov od povinnosti zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorom sa dozvedeli pri výkone kontrolnej alebo s ňou súvisiacej činnosti, rozhoduje predseda príslušného orgánu výboru ľudovej kontroly. Ak ide o oslobodenie predsedu tohto orgánu, rozhoduje o tom predseda orgánu ľudovej kontroly vyššieho stupňa.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

(1) Zrušuje sa zákon č. 70/1967 Zb. o komisiách ľudovej kontroly v znení zákona č. 85/1968 Zb.

(2) Až do dňa nadobudnutia účinnosti zákonov národných rád upravujúcich pôsobnosť a činnosť orgánov ľudovej kontroly republík sa postupuje v otázkach tejto pôsobnosti a činnosti, pokiaľ opak nevyplýva z jednotlivých ustanovení tohto zákona, podľa doterajších predpisov.

§ 25

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.