Vyhláška č. 98/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 31/1970
Platnosť od 03.11.1970
Účinnosť od 18.11.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 23. júlom 1970.

98

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. septembra 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva


Dňa 12. februára 1970 bola v Chartúme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 23. júlom 1970.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sudánskej demokratickej republiky v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú vyvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti v oblasti verejného zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb, najmä v odbore preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotníckej výchovy a skúseností s lekárskymi nástrojmi, prístrojmi a liečivami.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať programy a dokumenty o študijných cestách, konferenciách a zasadaniach, ktoré sa budú týkať zdravotníckych otázok. Ak sa na území jednej zo zmluvných strán bude konať medzinárodný zjazd, pozve zmluvná strana druhú stranu na účasť.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry, zdravotníckych filmov, učebné názorné a iné pomôcky v odbore zdravotníckej výchovy.

Článok 5

Pri spoločnej kontrole infekčných chorôb si zmluvné strany budú vymieňať skúsenosti v prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a budú si zasielať príslušné prehľady o epidemiologickej situácii.

Článok 6

Zmluvné strany budú pri výmene skúseností podporovať a rozširovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, školami pre zdravotníckych pracovníkov a ďalšími zdravotníckymi ústavmi.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia zdravotníckych pracovníkov, najmä:

1. Československá strana bude pomáhať pri školení sudánskych zdravotníckych pracovníkov tým, že bude vysielať do sudánskej demokratickej republiky odborníkov, aby tam školili sudánskych zdravotníckych pracovníkov, alebo poskytne sudánskym zdravotníckym pracovníkom príležitosť študovať v Československej socialistickej republike.

2. Obe strany budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a poskytovať im postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore alebo im umožnia študovať určité typy chorôb.

3. Československá strana bude vysielať do Sudánskej demokratickej republiky zdravotníckych odborníkov na základe osobitných dojednaní, dohodnutých medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany si budú vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 8

Príslušné orgány a ústavy oboch zmluvných strán budú prijímať chorých druhej zmluvnej strany na ústavné liečenie, najmä v prípadoch náhleho ochorenia.

Článok 9

Na vykonávanie tejto Dohody zmluvné strany dojednajú podľa potreby na určité časové obdobie konkrétne plány spolupráce.

Článok 10

Zmluvné strany uhradia navzájom náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Dohody, podľa týchto zásad:

1. Zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, učebné názorné a iné pomôcky a zdravotnovýchovný materiál sa bude vymieňať bezplatne.

2. Pri vysielaní delegácií alebo pri účasti na konferenciách a zjazdoch a zasadaniach vysielajúca strana uhrádza náklady cesty do miesta určenia a späť; prijímajúca strana uhrádza náklady za primerané ubytovanie, diaľkové cestovné súvisiace s programom pobytu a primeranú dennú dietu.

3. Náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany uhrádza zmluvná strana, na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané.

4. Náklady spojené so zaopatrením a liečením hospitalizovaných chorých a s lekárskou pomocou, ako je ustanovené v článku 8 tejto Dohody, uhradí strana, ktorá chorých vysiela. Nevyhnutné zodpovedajúce liečenie pri náhlom ochorení a úrazoch občanov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 11

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 10 tejto Dohody sa bude vykonávať v súlade s platobnou dohodou medzi oboma krajinami.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť po výmene nót o jej schválení.

Je dojednaná na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ibaže ju jedna zo zmluvných strán zruší šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto zmluva sa môže meniť výhradne so súhlasom oboch zmluvných strán.

Spísané v Chartúme 12. februára 1970 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku.

Pri rozdielnom výklade textov rozhoduje anglické znenie.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. Vladislav Vlček v. r.

Za vládu Sudánskej demokratickej republiky:

Dr. Murice Sidra v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.