Vyhláška č. 77/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín, v znení vyhlášok č. 93/1968 Zb. a č. 181/1968 Zb.

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.12.1975
Účinnosť od 01.10.1970 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.