Vyhláška č. 76/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí z 9. júla 1970, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb.,č. 117/1967 Zb.m č. 92/1968 Zb. a č. 180/1968 Zb.

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do31.08.1994
Účinnosť od 01.10.1970 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

OBSAH