Nariadenie vlády č. 48/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Účinnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Zrušený 150/1970 Zb.

OBSAH