Zákon č. 29/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o utvorení obvodných národných výborov v meste Košiciach

Čiastka 8/1970
Platnosť od 08.04.1970 do31.12.1982
Účinnosť od 08.04.1970 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.

OBSAH