Opatrenie č. 26/1970 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 19. marca 1970, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied

Čiastka 7/1970
Platnosť od 26.03.1970 do31.12.1992
Účinnosť od 26.03.1970 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 53/1970 Zb. zo dňa 27. mája 1970.

OBSAH