Vyhláška č. 159/1970 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach

(v znení č. 98/1985 Zb., 120/1988 Zb.)

Čiastka 46/1970
Platnosť od 29.12.1970 do30.04.1992
Účinnosť od 30.06.1988 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre zamestnávateľov a zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje druhá časť zákona č. 1/1992 Zb., sa po dni jeho účinnosti (16. januára 1992) nepoužije predpis č. 159/1970 Zb.