Vyhláška č. 153/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnení vyhlášky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona SNR č. 117/1970 Zb.

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.