Vyhláška č. 137/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre techniku č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.