Zákon č. 129/1970 Zb.Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970 do14.03.1976
Najbližšie účinné znenie 22.12.1970
Zrušený 16/1976 Zb.

OBSAH

129

ZÁKON

z 20. decembra 1970,

ktorým se mení zákon č. 176/1968 Zb. o Kancelárii prezidenta republiky

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky se uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 176/1968 Zb., o Kancelárii prezidenta republiky, se mení takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Na čele Kancelárie prezidenta republiky stojí vedúci Kancelárie prezidenta republiky, kterého menuje a odvoláva prezident republiky.“

2. V § 2 ods. 2 a 3 sa slová „štátny tajomník prezidenta republiky“ nahradzujú slovami „vedúci Kancelárie prezidenta republiky".

3. § 4 ods. 2 znie:

(2) Vnútornú organizáciu Kancelárie prezidenta republiky a jej účelových zariadení, ako aj okruh pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje odsek 1, určí so súhlasom prezidenta republiky vedúci Kancelárie prezidenta republiky v organizačnom poriadku Kancelárie prezidenta republiky.“

4. V § 6 sa slova „štátnemu tajomníkovi prezidenta republiky“ nahradzujú slovami „vedúcemu Kancelárie prezidenta republiky“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.