Vyhláška č. 90/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux.

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XII Dohoda nadobudla platnosť 20. decembrom 1968.

90

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. mája 1969

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux


Dňa 15. novembra 1967 bola v Prahe podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux.

Podľa svojho článku XII Dohoda nadobudla platnosť 20. decembrom 1968.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

Dlhodobá obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux

Vláda Československej socialistickej republiky na jednej strane a

vláda Holandského kráľovstva a

vláda Belgického kráľovstva v mene vlastnom a na základe platných dohôd v mene vlády Veľkovojvodstva Luxemburského,

rokujúc spoločne podľa Zmluvy o zriadení Hospodárskej únie Benelux, podpísanej v Haagu 3. februára 1958 na druhej strane,

vedené prianím podporovať v rámci platných predpisov obchodné styky medzi svojimi krajinami na základe zásad rovnosti a vzájomných výhod,

dohodli sa takto:

Článok I

Pre účely tejto Dohody sa za holandské, belgické a luxemburské výrobky považujú výrobky, ktoré pochádzajú z krajín Hospodárskej únie Benelux; za československé výrobky sa považujú výrobky, ktoré pochádzajú z Československej socialistickej republiky.

Článok II

Listina „A“ - dovozy československých výrobkov do Hospodárskej únie Benelux - a listina „B“ - dovozy výrobkov Hospodárskej únie Benelux do Československa - sú pripojené k tejto Dohode.

Tieto listiny obsahujú pre výrobky v nich uvedené množstvá alebo hodnoty určené na obdobie jedného roku, začínajúc 1. januárom 1967; výmena tovaru však nie je obmedzená na výrobky uvedené v týchto listinách.

Na každé ďalšie obdobie sa vzájomnou dohodou určia nové listiny „A“ a „B“, pričom sa vezmú za základ listiny určené na predchádzajúce ročné obdobie a prihliadne sa na prianie zmluvných strán prispieť k rozšíreniu hospodárskych vzťahov medzi Hospodárskou úniou Benelux a Československou socialistickou republikou.

V prípade, že by sa nedojednali nové listiny „A“ a „B“ na druhé alebo tretie obdobie platnosti tejto Dohody, budú sa doterajšie ročné listiny považovať za mlčky obnovené na obdobie jedného roku, ak niektorá zo zmluvných strán ich nevypovie dva mesiace pred uplynutím platnosti.

Článok III

Príslušné úrady zmluvných strán budú vydávať v čo najkratšej lehote dovozné a vývozné povolenia na výrobky uvedené v listinách „A“ a „B“, pokiaľ budú potrebné podľa platných predpisov, a to najmenej do výšky množstva alebo hodnoty uvedenej pre každú položku.

Zmluvné strany potvrdzujú svoju dobrú vôľu postupovať pri uskutočňovaní tejto Dohody čo možno najliberálnejšie.

Článok IV

Úrady zmluvných strán budú i naďalej tak ako dosiaľ uľahčovať vykonávanie práce v mzde.

Zmluvy týkajúce sa práce v mzde, schválené príslušnými úradmi zmluvných strán, nebudú podrobené licenčnému režimu alebo colným formalitám menej výhodným, než aké sa uplatňujú pre také obchody s inými krajinami.

Článok V

Na platobný styk týkajúci sa výmeny tovaru medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú ustanovenia platnej platobnej dohody medzi krajinami Beneluxu a Československou socialistickou republikou.

Článok VI

Zmluvy o dodávkach tovaru a poskytovaní služieb týkajúcich sa zahraničného obchodu budú uzatvárať z československej strany podniky zahraničného obchodu, ktoré konajú ako samostatné právnické osoby, alebo iné právnické osoby, ktoré sú podľa platných predpisov riadne oprávnené uskutočňovať zahraničný obchod.

Článok VII

Zmiešaná komisia zložená z predstaviteľov zúčastnených vlád sa môže na žiadosť niektorej zo zmluvných strán kedykoľvek zísť. Zmiešaná komisia je oprávnená kontrolovať uskutočňovanie tejto Dohody a predkladať zmluvným stranám všetky návrhy vhodné na uľahčenie výmeny tovaru a na odstránenie ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť v obchodných vzťahoch medzi zmluvnými stranami.

Zmiešaná komisia je ďalej oprávnená navrhovať na druhé a tretie ročné obdobie platnosti Dohody vhodné úpravy v listinách „A“ a „B“ pripojených k tejto Dohode.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať striedavo v Prahe a Haagu.

Článok VIII

Zmluvné strany sa dohodli pokračovať ako v minulosti vo výmene služieb, najmä pokiaľ ide o medzinárodnú dopravu.

Článok IX

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť začatie rokovania o novej úprave tejto Dohody, aby sa mohli urobiť všetky užitočné zmeny. V prípade, že by tieto rokovania, ktoré sa majú viesť tak, aby zabezpečili zmluvným stranám rovnaké výhody, nedospeli ku kladným výsledkom do dvanástich mesiacov odo dňa žiadosti o novú úpravu, Dohoda sa bude považovať za zrušenú.

Článok X

Táto Dohoda bude ratifikovaná alebo schválená príslušnými orgánmi zmluvných strán a listiny o ratifikácii alebo schválení sa uložia čo možno najskôr vo vláde Československej socialistickej republiky.

Článok XI

Pokiaľ ide o Holandské kráľovstvo, bude sa táto Dohoda vzťahovať na celé Kráľovstvo, ak nebude v holandských ratifikačných listinách ustanovené inak.

Článok XII

Táto Dohoda je platná na obdobie troch rokov a nadobudne platnosť dňom uloženia poslednej listiny o ratifikácii alebo o schválení s účinnosťou od 1. januára 1967.

Zmluvné strany sa však dohodli, aby v čase, než Dohoda nadobudne platnosť podľa podmienok uvedených v tomto článku, dočasne sa uskutočňovala od 1. januára 1967.

Po 31. decembri 1969 sa bude považovať za mlčky obnovenú vždy o jeden rok, ak ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie tri mesiace pred uplynutím platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Vyhotovené v Prahe 15. novembra 1967 v troch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za Československú socialistickú republiku:

Hamouz v. r.

Za Hospodársku úniu Benelux:

Luns v. r.

LISTINA „A“

Dovozy československých výrobkov do Hospodárskej únie Benelux

MnožstvoHodnota v tis. Hfl
1. Jatočné kone okrem žriebät 2500 ks
2. Športové, jazdecké a malé ťažné kone do 145 cm výšky okrem žriebät 1000 ks
3. Chmeľ Holandsko
Belg.-Lux.
350 t + p.a.
450 t + p.a.
4. Cukrovinky bez kakaa, čokoláda a ostatné potraviny obsahujúce kakao 180 t
5. Zápalky 12 mil. škatuliek
6. Hydroxid sodný P.M.
7. Litopón380 t
8. Výbušniny P.M.
9. Organické farbivá 400
10. Sulfitový papier o váhe väčšej ako 30 gr/m21000 t
11. Stavebné drevovláknité dosky „hardboard“, surové 2850 t
12. Potlačené tkaniny z nepretržitých syntetických alebo umelých vláken s výnimkou krepu; ostatné potlačené bavlnené tkaniny s obsahom najmenej 85 váhových percent bavlny; potlačené tkaniny zo syntetickej alebo umelej striže, inej než v zmesi hlavne alebo len s vlnou alebo jemnou srsťou s výnimkou krepu 250
13. Tkaniny z nepretržitých syntetických alebo umelých vláken s výnimkou: surových a potlačených, krepu a tkanín na pneumatiky; ostatné bavlnené tkaniny s obsahom najmenej 85 váhových percent bavlny s výnimkou: surových, nemercerizovaných a potlačených; tkaniny zo syntetickej alebo umelej striže, inej než v zmesi hlavne alebo len s vlnou alebo jemnou srsťou s výnimkou: surových, potlačených a krepu 725
14. Farebné tkaniny z čistých nepretržitých umelých vláken s výnimkou bielených látok P.M.
15. Bavlnená izolačná páska v kotúčoch 60
16. Tkaniny z vlny alebo jemných srstí s výnimkou tkanín na prikrývky, neuvedených pod položkou 62.01; tkaniny zo syntetickej alebo umelej striže s obsahom menej než 85 váhových percent syntetických alebo umelých vláken v zmesi hlavne alebo len s vlnou alebo jemnou srsťou s výnimkou surových látok; velúry, plyše, bouklé, žinilkové tkaniny (s výnimkou tovaru podľa položiek 55.08 a 58.05): z vlny a z jemných alebo hrubých srstí200
17. Rukavice, palčiaky a podobný krosienkový tovar neelastický a negumovaný zo syntetických alebo umelých materiálov 3850 tct párov
18. Dámske pančuchy zo syntetických textilných materiálov 1050 tct párov
19. Pančuchy a ponožky zo syntetických textilných materiálov, iné ako dámske P.M.
20. Spodná krosienková bielizeň neelastická, negumovaná zo syntetických alebo umelých textilných materiálov, z bavlny alebo iných rastlinných textilných vláken 250
21. Krosienkové vrchné ošatenie a doplnky neelastické a negumované z bavlny a ostatných textilných rastlinných vláken, včítane bavlnených teplákov 100
22. Spodná bielizeň pánska, chlapčenská, včítane golierov, náprseniek a manžiet, a bielizeň dámska, dievčenská a detská zo syntetických alebo umelých textilných materiálov alebo iných textilných materiálov, s výnimkou prírodného hodvábu, hodvábnej striže a buretového hodvábu, vlny a jemných srstí 100
23. Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a bielizeň pre domácnosť, bavlnená alebo ľanová 400
24. Čisto bavlnené prikrývkyP.M.
25. Textilné surové nepretržité umelé vlákna; odpady zo surových umelých vláken (nepretržitých alebo striže, včítane odpadov z priadzí a látok)P.M.
26. Stany s výnimkou stanov - hračiek 400
27. Nafukovacie matrace 23 000 ks
28. Pracovná obuv 25 000 párov
29. Ostatná pánska kožená obuv 150 000 párov
30. Gumové čižmy, topánky a prezuvky400 000 párov
31. Kameninové rúry, spojky a ostatné diely na kanalizáciu P.M.
32. Dlaždice a obkladačky nepolievané, nesmaltované a ostatné z kameniny, fajansy a jemných hlín 1100
33. Riad, predmety pre domácnosť a toaletné potreby z fajansy a jemných hlín 165 t
34. Porcelánový riad, predmety pre domácnosť a toaletné potreby 880 t
35. Okenné sklo3 800 t
36. Brúsne sklo 1 000 t
37. Demižóny, fľaše a flakóny z neopracovaného skla o obsahu od 25 cl do 2,5 l s výnimkou laboratórnych flakónov 750
38. Demižóny, fľaše, flakóny, poháre, tlakové potrubie a iné podobné nádoby pre dopravu a obalové účely (s výnimkou neopracovaných a laboratórnych flakónov), zátky, veká a iné uzávery: z fúkaného alebo lisovaného skla; sklenené predmety na stolové, kuchynské, toaletné a kancelárske účely, na výzdobu bytov a podobné použitie (s výnimkou tovaru podľa položky 70.19, dojčenských fliaš a akvárií): z fúkaného alebo lisovaného skla; laboratórne, hygienické a farmaceutické sklo (s výnimkou výrobkov z taveného kremeňa alebo taveného kysličníka kremičitého a laboratórneho skla fúkaného alebo spracúvaného nad kahanom): z fúkaného alebo lisovaného skla;ostatné výrobky z fúkaného alebo lisovaného skla 1470
39. Hutnícke výrobky 6000
40. Železné alebo oceľové rúrky zvárané 1800 t
41. Železné alebo oceľové rúrky bezšvové 4000 t
42. Feromangán P.M.
43. Skrutky do drevaP.M.
44. Antimón 100 t
45. Bicykle (s výnimkou trojkoliek a pod.); rámy na bicykle (s výnimkou na trojkolky a pod.); rámy zmontované s jednou alebo niekoľkými ďalšími súčiastkami (s výnimkou na trojkolky a pod.) 35 000 ks
46. Pedále na bicykle150 000 párov
47. Osvetlenie bicyklov, včítane dynám12 000 sád
48. Elektromotory uvedené v položkách 85.01.07/30/35600
49. Náboje do poľovných zbraní s hladkou hlavňou50 000 ks
50. Zváracie krúžky 25 t
51. Cestovné kufre a kufríky, škatule na klobúky, detské kufríky, piknikové kufríky, kufríky na písacie a šijacie stroje a podobné kufre a kufríky z vulkanfíbru alebo kartónu130
52. Drevené kolíčky na bielizeň84 000 veľtuctov
53. Košikárske výrobky vyrobené z lúpaného vŕbového prútia o váhe väčšej ako 2,5 kg za kus, ako aj vyrobené z nelúpaného vŕbového prútia o váhe väčšej ako 1,5 kg za kus s výnimkou ochranných košov na demižóny určené pre priemysel P.M.
54. Kefky na zuby; kefky a zmetáky (iné než tvoriace súčasti strojov); 50 štetce s výnimkou maliarskych valčekov

LISTINA „B“

Dovozy výrobkov Hospodárskej únie Benelux do Československa

Hodnota v tis. Hfl
I. Chovné a úžitkové materiály živočíšneho a rastlinného pôvodu 3 000
Medziiným: chovné zvieratá, vajcia na nakladanie a na násadu, ostatné živé zvieratá, živé rastliny, kvetinárske a škôlkárske výrobky a kvetinové hľuzy a cibule, sadivové zemiaky, poľnohospodárske a záhradnícke semená, včítane ľanového semena (z toho 30% kontrolovaného pred zberom úrody), prútie a trstinové výrobky, včelí vosk
II. Poľnohospodárske výrobky na spotrebu 10 000
Medziiným: jatočný hovädzí dobytok, mäso každého druhu a slanina, zabitá hydina, čerstvé vajcia v škrupinách, mliečne výrobky, včítane masla, morské ryby čerstvé, chladené a mrazené, pripravené ryby a rybacie filé solené, sušené, údené a mrazené, črevá, mechúre, žalúdky, ovocie a čerstvá zelenina, sušená zelenina, olejnaté semená, rasca, repka, tuzemský chmeľ, liečivé rastliny
III. Výrobky potravinárskeho priemyslu 5 000
Medziiným: oleje a tuky živočíšne a rastlinné, surové alebo rafinované, včítane masti, mäsové, rybacie, zeleninové, ovocné výťažky a konzervy a ovocné lekváre, kakaová hmota a maslo a ostatné kakaové výrobky, včítane diabetických, liehoviny, čajové zmesi, vitamínové krmivá pre hovädzí dobytok, zemiakový škrob, výrobky z jačmeňa a ovsa, sušienky, kyslé oleje a mastné kyseliny, mastné alkoholy
IV. Chemické a farmaceutické výrobky 43 000
Medziiným: sadze, selén, kysličníky olova, germánia a kadmia, soli a kysličníky kobaltu, chloridy zinku, vápnika, železa a medi, sírany zinku, medi, olova a niklu, biculciumfosfát potravinársky a biamóniumfosfát, peroxid vodíka, bilasické stearáty olova, otylenoxid a propylenoxid, polyacidy, kaprolaktam, dimetylformamid, organické tiozlúčeniny, prírodné a chemické hnojivá, trieslá, organické farbivá, pigmenty, sklárske frity, farby, laky, fermeže a sušidlá, tlačiarske farby a farby na smaltovanie, silice, aromatické esencie a zmesi, pomocné prípravky pre textilný, kožiarsky a papierenský priemysel, želatíny, citlivé fotografické, kinematografické, grafické a r ntgenové materiály, aktívne uhlie, insekticídy, fongicídy a pesticídy, antioxidanty, plastické látky a výrobky z nich, umelé živice a iontomeniče, filmová podložka, antibiotiká, liečivá, farmaceutické špeciality, vitamíny
V. Kože, usne a kožené výrobky 3 500
Medziiným: podrážkové a remeňové kože, zvrškové kože a iné obuvnícke kože, remene, kožené priemyselné výrobky, kožená galantéria, obuv
VI. Kaučukové výrobky 2 000
Medziiným: remene a transportné pásy, pneumatiky (plášte a duše)
VII. Výrobky z dreva500
Medziiným: hry, športové náradie, kuchynské náradie, drevovláknité a drevotrieskové dosky
VIII. Papiere a kartóny a výrobky z nich, polygrafické výrobky 1 500
Medziiným: natierané papiere, barytové papiere, pergamenový papier, papiere a kartóny zo slamy
IX. Textilné suroviny 24 000
Medziiným: umelé a syntetické vlákna, včítane káblov, trený ľan, výčesky a odpady ľanu, praná a česaná vlna, vlnené výčesky a odpady, klobučnícka srsť a ostatné živočíšne chlpy a srsť, handry a textilný odpad každého druhu
X. Textilné výrobky 10 000
Medziiným: umelohodvábne priadze viskózové, acetátové a triacetátové, včítane priadzí a látok na pneumatiky, priadze zo syntetických vláken, nite, vlnené priadze čisté alebo miešané, včítane vlny na pletenie, tkaniny vlnené a zo syntetických alebo umelých vláken, čisté alebo miešané, prikrývky, krosienkový tovar, konfekcia, povrazy, šnúry a laná, plsť
XI. Sklo a výrobky zo skla, keramiky a kameňa 3 000
Medziiným: okenné sklo, zrkadlové sklo, bezpečnostné sklo, laboratórne sklo, žiaruvzdorné výrobky, včítane taviacich téglikov, azbestové výrobky, prírodné brúsne a rezné kamene, pazúriky
XII. Hutnícke výrobky a ferozliatiny8 500 + p.a.
XIII. Neželezné kovy a výrobky z nich16 000
Medziiným: medený drôt ťahaný a valcovaný, polotovary z medi, hliníkový drôt ťahaný a valcovaný, polotovary z hliníka, surové olovo, surový zinok, polotovary zo zinku
XIV. Výrobky kovoobrábacieho, strojárenského a elektrotechnického priemyslu 55 000
Medziiným: výrobky z obyčajných kovov, mechanické stroje a prístroje, včítane kotlov, pecí, valcov do valcovacích stolíc, poľnohospodárskych strojov, textilných strojov, obrábacích strojov, hydraulických poháňacích strojov, čerpadiel, baliacich strojov, prístrojov na triedenie vajec, zariadení a strojov na betonáž, kalandrovacích liniek, elektrické stroje a prístroje, včítane pecí, prístrojov a materiálov na rádio a televíziu, elektrónok, telefonického a telekomunikačného zariadenia, prístrojov na spínanie a rozdeľovanie elektrického prúdu, domácich prístrojov, grafické stroje, vedecké, liečebné a chirurgické prístroje a nástroje, meracie prístroje, nástroje všetkých druhov, poľovné zbrane, investičné zariadenia, včítane zariadení pre potravinársky a chemický priemysel, mraziarenské zariadenia, dopravné zariadenia a zariadenia pre verejné práce, včítane železničného zariadenia, cestných vozidiel, lodí a námorného zariadenia

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.