Vyhláška č. 90/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou Benelux.

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XII Dohoda nadobudla platnosť 20. decembrom 1968.