Opatrenie č. 9/1969 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Okresný súd vo Svidníku a Štátne notárstvo vo Svidníku

Čiastka 3/1969
Platnosť od 01.02.1969
Účinnosť od 01.02.1969

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1969 Aktuálne znenie