Vyhláška č. 38/1969 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce

Čiastka 13/1969
Platnosť od 25.04.1969 do30.04.1970
Účinnosť od 01.05.1969 do30.04.1970
Zrušený 36/1970 Zb.

OBSAH