Vyhláška č. 37/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.

Čiastka 13/1969
Platnosť od 25.04.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 10.05.1969 do30.06.1991
Zrušený 71/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Protokol nadobudol platnosť 11. februárom 1969.

37

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 10. marca 1969

o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov

Dňa 11. februára 1969 bol v Prahe podpísaný Protokol o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.

Podľa svojho článku 7 Protokol nadobudol platnosť 11. februárom 1969.

České znenie Protokolu a príloha č. 1 sa vyhlasuje súčasne.*)

Originály príloh č. 2 až 7 sú na nahliadnutie v archíve Ministerstva zahraničných vecí.

Minister:

Ing. Marko v. r.

PROTOKOL
o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov

V súlade so Zmluvou medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968

zmluvné strany sa dohodli takto:

Článok 1

Vojenské útvary, príslušníci a občianski pracovníci sovietskych vojsk a členovia ich rodín, ktorí cestujú do priestorov stálych posádok sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky alebo z nich späť, môžu prekračovať štátne hranice Československej socialistickej republiky na hraničných priechodoch uvedených v prílohe č. 1 Protokolu.

V prípade potreby môžu byť na prepravu sovietskych vojsk cez štátne hranice Československej socialistickej republiky po vzájomnej dohode príslušných orgánov zmluvných strán otvorené československé hraničné priechody, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 Protokolu, a to v rozsahu a na vopred dohodnutú dobu.

Článok 2

1. Príslušníci a občianski pracovníci sovietskych vojsk cestujúci v rámci vojenského útvaru prekračujú štátne hranice Československej socialistickej republiky na základe rozkazu na presun a súpisky. Veliteľ vojenského útvaru predkladá československým pohraničným orgánom taktiež osobný vojenský preukaz.

2. Príslušníci sovietskych vojsk cestujúci v skupine prekračujú štátne hranice Československej socialistickej republiky na základe cestovného preukazu veliteľa skupiny, súpisky a preukazu totožnosti členov skupiny.

3. Príslušníci a občianski pracovníci sovietskych vojsk a členovia ich rodín cestujúci jednotlivo prekračujú štátne hranice Československej socialistickej republiky na základe cestovného preukazu.

Deti mladšie ako 16 rokov, ktoré cestujú spoločne s rodičmi alebo s inými osobami, zapisujú sa do cestovného preukazu rodičov alebo týchto osôb. Deti, ktoré cestujú bez sprievodu, musia mať vlastný cestovný preukaz.

4. Cestovné doklady uvedené v tomto článku vydávajú sovietske vojenské alebo iné príslušné orgány. Ich vzory sú uvedené v prílohe č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohto Protokolu. O prípadnej zmene niektorého z uvedených dokladov bude velenie sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky včas informovať príslušné československé orgány a odovzdá im vzor nového dokladu.

Článok 3

Na príslušníkov a občianskych pracovníkov sovietskych vojsk a členov ich rodín zdržiavajúcich sa na území Československej socialistickej republiky v priestoroch stálych posádok sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky sa nevzťahuje povinnosť hlásiť ich pobyt podľa príslušných československých právnych predpisov.

Článok 4

Pre príslušníkov a občianskych pracovníkov sovietskych vojsk a členov ich rodín sú platnými dokladmi, ktoré ich oprávňujú na pobyt na území Československej socialistickej republiky mimo priestorov stálych posádok sovietskych vojsk:

a) osobný preukaz alebo vojenská knižka - pre príslušníkov sovietskych vojsk,

b) cestovný preukaz - pre občianskych pracovníkov sovietskych vojsk a pre členov rodín príslušníkov a občianskych pracovníkov sovietskych vojsk.

Článok 5

Kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich štátne hranice Československej socialistickej republiky podľa článku 2 tohto Protokolu vykonávajú príslušné československé pohraničné orgány.

Článok 6

V prípade použitia letísk, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Protokolu, na prepravu príslušníkov a občianskych pracovníkov sovietskych vojsk a členov ich rodín do Československej socialistickej republiky a z Československej socialistickej republiky leteckými dopravnými prostriedkami príslušné orgány sovietskych vojsk zabezpečia včasnú informáciu príslušných československých orgánov o prílete alebo odlete lietadla na vykonanie kontroly cestovných dokladov vyššie uvedených osôb.

Článok 7

Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ bude platiť Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky zo 16. októbra 1968.

Protokol môže byť zmenený po dohode zmluvných strán.

Dané v Prahe 11. februára 1969 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obidve majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky:

V. Vašek v. r.

Za vládu

Zväzu sovietskych

socialistických republík:

S. Sokolov v. r.

Príloha č. 1

HRANIČNÉ PRIECHODY

I. Štátne hranice so ZSSR
1. Vyšné Nemecké - Užhorod cestný
2. Čierna nad Tisou- Čopželezničný
3. Maťovce- Užhorodcestný
II. Štátne hranice s NDR
1. Cínovec- Zinnwaldcestný
2. Děčín- Bad Schandauželezničný
3. Varnsdorf- Seifhennersdorfcestný
III. Štátne hranice s PĽR
1. Náchod- Kudowa Zdrojcestný
2. Lichkov- Miedzylesieželezničný
3. Bohumín- Chalupkicestný
4. Petrovice u Karvinnej- Zebrzydowiceželezničný
5. Trstená- Chyznecestný
IV. Štátne hranice s MĽR
1. Komárno - Komáromželezničný
cestný
2. Štúrovo- Szobželezničný
3. Hraničná pri Hornáde- Hidásnémeticestný
4. Čaňa- Hidásnémetiželezničný
V. Medzinárodné letiská v ČSSR
1. Praha-Ruzyně
2. Bratislava-Ivanka

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.