Vyhláška č. 37/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o miestach a spôsobe prekračovania štátnych hraníc Československej socialistickej republiky vojenskými útvarmi, príslušníkmi a občianskymi pracovníkmi sovietskych vojsk dočasne sa nachádzajúcich na území Československej socialistickej republiky a členmi ich rodín, o spôsoboch kontroly, druhoch a vzoroch príslušných dokladov.

Čiastka 13/1969
Platnosť od 25.04.1969 do30.06.1991
Účinnosť od 10.05.1969 do30.06.1991
Zrušený 71/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Protokol nadobudol platnosť 11. februárom 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.05.1969 - 30.06.1991