Vyhláška č. 32/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch

Čiastka 11/1969
Platnosť od 17.04.1969
Účinnosť od 02.05.1969
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 77 ods. 1 Dohovor nadobudol platnosť 19. marcom 1967. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť podľa článku 77 ods. 2 12. aprílom 1968.