Rozhodnutie č. 31/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv.

Čiastka 11/1969
Platnosť od 17.04.1969
Účinnosť od 24.03.1969

31

ROZHODNUTIE PREZIDENTA REPUBLIKY

z 24. marca 1969

podľa článku 61 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

o dojednávaní medzinárodných zmlúv

Na základe splnomocnenia, ktoré je mi dané ustanovením článku 61 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, vydávam - s výhradou iného rozhodnutia v jednotlivých prípadoch - toto rozhodnutie:

1. Prenášam

a) dojednávanie a schvaľovanie medzinárodných dvojstranných zmlúv a medzinárodných mnohostranných zmlúv, ktoré nevyžadujú súhlas Federálneho zhromaždenia (čl. 36 ods. 3 ústavného zákona), prístup k nim a ich prijatie na vládu Československej socialistickej republiky,

b) dojednávanie a schvaľovanie medzinárodných dvojstranných zmlúv a medzinárodných mnohostranných zmlúv, ktoré upravujú otázky spadajúce výlučne do niektorej z oblastí uvedených v článku 7 ods. 1 a v článku 8 ods. 1 ústavného zákona a svojím významom nepresahujú rámec pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy pôsobiacich v tejto oblasti, prístup k nim a ich prijatie na člena vlády Československej socialistickej republiky povereného riadením príslušného federálneho ministerstva alebo iného federálneho ústredného orgánu štátnej správy.

2. Ustanovujem, že zmluvy uvedené v odseku 1 písm. b), pokiaľ ich podľa výslovného ustanovenia platnej medzinárodnej zmluvy dojednávajú na vykonanie niektorých jej zásad súčasne dvaja členovia vlády Československej socialistickej republiky, môžu sa dojednať vo forme jedného spoločného zmluvného dokumentu.

3. Zrušujem rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv z 21. júna 1967 č. 63 Zb.

4. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Svoboda v. r.