Nariadenie vlády č. 180/1969 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.

(v znení č. 170/1973 Zb., 337/1990 Zb.)

Čiastka 52/1969
Platnosť od 30.12.1969 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1990 do31.12.1992
Zrušený 13/1993 Z. z.

180

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 29. decembra 1969

o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa čl. 144 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 35 ods. 3, § 41 ods. 2 a § 42 ods. 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (ďalej len „zákon“):


I. ČASŤ

Kultúrne fondy

§ 1

(1) Podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti zabezpečujú kultúrne fondy, a to

a) pre odbor písomníctva, odbor novinárstva a odbor tvorivej činnosti v oblasti divadla a filmu: Slovenský literárny fond so sekciou pre vedeckú a odbornú literatúru, sekciou pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu a sekciou pre novinárstvo,

b) pre odbor hudby: Slovenský hudobný fond,

c) pre odbor výtvarných umení a architektúry: Slovenský fond výtvarných umení.

(2) Kultúrne fondy (ďalej len „fondy“) sú socialistické organizácie, ktoré môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa; sídlom fondov je Bratislava.

§ 2

(1) Poslaním fondov je cieľavedome podporovať pokrokovú literatúru, vedeckú a umeleckú tvorbu a umeleckú činnosť vysokej ideovej a estetickej úrovne a spoločenského významu.

(2) Svoje poslanie plnia fondy najmä tým, že

a) všestranne vytvárajú vhodné podmienky pre vznik literárnych, vedeckých a umeleckých diel a umeleckých výkonov,

b) zriaďujú a majú v prevádzke podniky a účelové zariadenia, ktoré sú v súlade s poslaním fondov,

c) zriaďujú pre tvorivú prácu domovy a kluby,

d) poskytujú na podporu tvorivej činnosti pôžičky, štipendiá a cestovné príspevky, prípadne zabezpečujú rôzne služby,

e) poskytujú v naliehavých prípadoch tvorivým pracovníkom, prípadne ich rodinným príslušníkom podpory.

(3) V oblasti vedy sa fondy starajú o rozvoj takej činnosti, ktorej výsledkom je dielo v zmysle autorského zákona.

(4) Podrobnosti o úlohách jednotlivých fondov a ich sekcií upravujú organizačné poriadky týchto fondov (§ 13).

§ 3

Finančným základom hospodárenia fondov sú

a) príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom (§ 42 ods. 1 zákona),

b) príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a príspevky používateľov diel (§ 35 ods. 3 a § 42 ods. 2 zákona),

c) výnosy ich majetku, prebytky z nimi spravovaných podnikov a účelových zariadení, dary a dedičstvá.

§ 4

(1) Správu fondov a ich sekcií obstarávajú ich výbory; členov výborov a sekcií vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister“).

(2) Výbory fondov a sekcií volia zo svojich členov predsedu a podpredsedu, ktorých potvrdzuje minister. Predseda výboru fondu zodpovedá za činnosť výboru ministrovi.

(3) Fondy zastupujú a za ne podpisujú ich predseda a ďalší člen výboru a v rozsahu určenom organizačným poriadkom riaditeľ fondu.

(4) Činnosť fondu zabezpečuje a uznesenia jeho výboru vykonáva riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister na návrh výboru fondu. Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť ministrovi.

(5) Výbor sekcie zodpovedá za činnosť sekcie príslušnému výboru. Výbory fondov prerokúvajú najmenej dvakrát do roka činnosť a hospodárenie svojich sekcií, a to na spoločnom zasadnutí výboru fondu s výborom sekcie.

(6) Náklady na činnosť fondu uhradzuje fond.

§ 5

(1) O veciach spoločných všetkým fondom a o zabezpečovaní spoločného postupu pri vykonávaní štátnej kultúrnej politiky, ako aj o uplatňovaní celospoločenských záujmov pri činnosti fondov rozhoduje minister. Ako poradný orgán ministra sa zriaďuje Zbor pre otázky kultúrnych fondov, ktorého členmi sú predsedovia výborov fondov a sekcií a riaditelia fondov.

(2) Zbor vytvorený podľa odseku 1 sa vyjadruje najmä

a) ku koncepcii rozvoja jednotlivých fondov, ich podnikov a účelových zariadení,

b) k hospodáreniu fondov, pričom sleduje, aby sa pri používaní finančných prostriedkov realizovali zámery kultúrnej politiky štátu,

c) k plánom činnosti, investícií, práce, rozpočtom a záverečným účtom fondov,

d) k zásadám podpornej činnosti fondov a k ich vykonávaniu,

e) k iným zásadným opatreniam týkajúcim sa všetkých fondov.

§ 6

Fondy riadi a na ich činnosť dozerá Ministerstvo (kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 7

(1) Funkčné obdobie výborov a sekcií (ďalej len „výbory“) je trojročné.

(2) Ak člen výboru bude odvolaný alebo ak inak prestane byť členom pred uplynutím funkčného obdobia, musí byť za neho vymenovaný iný člen na zvyšujúcu dobu.

§ 8

Výbory môžu na svoje schôdze pozývať odborných poradcov buď stálych, alebo pre riešenie určitej veci, prípadne si od nich vyžadovať odborné posudky, návrhy a pod. Náklady s tým spojené uhrádzajú fondy zo svojich prostriedkov. Zo svojej funkcie sa na rokovaní výboru zúčastňuje riaditeľ fondu.

§ 9

(1) Členstvo vo výboroch je čestné.

(2) Za hotové výdavky vzniknuté z výkonu funkcie patrí náhrada podľa všeobecných predpisov.

§ 10

Výbory sa schádzajú podľa potreby, výbory fondov však najmenej dvakrát mesačne.

§ 11

(1) Výbory sú schopné uznášať sa za prítomnosti väčšiny členov.

(2) Pre platnosť uznesenia treba prostú väčšinu hlasov prítomných členov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(3) Ak nesúhlasí predseda výboru fondu alebo riaditeľ fondu s uznesením výboru, predloží ho so svojím stanoviskom ministrovi na rozhodnutie; v takomto prípade sa uznesenie výboru fondu až do rozhodnutia ministra nevykoná.

§ 12

O rokovaní výboru sa robí zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje predseda.

§ 13

Výbory fondov vydajú so schválením ministerstva do troch mesiacov od účinnosti tohto vládneho nariadenia podrobné organizačné a rokovacie poriadky fondov a sekcií.

II. ČASŤ

Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov fondom

§ 14

(1) Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných umelcov odvádzajú fondom s výnimkami uvedenými v odsekoch 2 a 3 príspevok vo výške 2 % hrubej odmeny.

(2) Ak dedičia autorských práv a práv výkonných umelcov dosiahnu ročný príjem z autorských odmien a odmien výkonných umelcov viac ako 50 000 Kčs, odvádzajú prispevok fondom vo výške 3 % z hrubého ročného príjmu, ak dosiahnu viac ako 100 000 Kčs ročne, vo výške 5 % z hrubého ročného príjmu. Z príjmu podrobeného vyššiemu príspevku nesmie však po odpočítaní príspevku pre fond zostať príjemcovi menej, ako z najvyššieho súčtu odmien podrobeného ešte nižšiemu príspevku.

(3) Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa neodvádza z odmien oslobodených od dane podľa § 4 zákona č.36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti a z odmien, ktoré podliehajú dani zo mzdy.

(4) Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov patria fondom a tvoria základný zdroj ich príjmov pre plnenie ich úloh (§ 41 zákona).

§ 15

(1) Organizácia, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok vo výške 2 %; zrazené sumy vyúčtuje a odvedie hromadne za kalendárny mesiac vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca organizácii príslušnej pre vyberanie príspevkov (§ 16).

(2) Príjemcovia autorských odmien, na odmeny ktorých sa vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 2 o zvýšenom príspevku, sú povinní poukázať príslušnej vyberajúcej organizácii najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka rozdiel medzi príspevkami zaplatenými zrážkou a príspevkom, na úhradu ktorého sú povinní.

(3) Príspevky z odmien prijatých od občanov a ohlásených podľa § 5 ods. 1 zákona č. 36/1965 Zb. v znení zákona č.160/1968 Zb. uhradí príjemca odmeny priamo organizácii príslušnej na vyberanie príspevkov.

§ 16

(1) Príspevky príjemcov autorských odmien pre Slovenský literárny fond vyberá LITA - Slovenská literárna agentúra v Bratislave.

(2) Príspevky príjemcov autorských odmien pre Slovenský hudobný fond vyberá SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam v Bratislave.

(3) Všetky príspevky pre Slovenský fond výtvarných umení vyberá Ochranná organizácia autorská pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave.

(4) Príspevky príjemcov odmien výkonných umelcov pre Slovenský literárny fond i pre Slovenský hudobný fond vyberá LITA - Slovenská literárna agentúra v Bratislave.

§ 17

(1) Slovenskému literárnemu fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a) umeleckých slovesných diel, divadelných a filmových diel, s výnimkou s nimi spojených výtvarných diel (odsek 3) a hudobných diel s textom alebo bez textu [odsek 2 písm. a)],

b) odborných a vedeckých slovesných diel,

c) diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, rozhlasu a televízie) vrátane novinárskej fotografie a

d) umeleckých výkonov podaných pri predvedení umeleckých slovesných diel, divadelných diel a pri tvorbe filmových diel, s výnimkou výkonov podaných pri predvedení hudobných diel s textom alebo bez textu, ktoré sú s divadelným alebo filmovým dielom spojené [odsek 2 písm. b)],

pričom výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písmenom b) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru, pod písmenom c) sa delia medzi Slovenský literárny fond a jeho sekcie pre novinárstvo a pre vedeckú a odbornú literatúru podľa smerníc, ktoré vydá ministerstvo, a pod písmenom d) tvoria finančný základ pre činnosť sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu.

(2) Slovenskému hudobnému fondu plynú príspevky z odmien za vytvorenie a použitie

a) hudobných diel s textom alebo bez textu a hudobnej zložky divadelných a filmových diel,

b) umeleckých výkonov podaných pri predvedení hudobných diel s textom alebo bez textu a hudobnej zložky divadelnýcha filmových diel.

(3) Slovenskému fondu výtvarných umení patria príspevky z odmien za vytvorenie a použitie diel výtvarných umení vrátane diel architektonického umenia a diel úžitkového umenia, ako i fotografických diel, s výnimkou uvedenou v odseku 1 pod písm. c).

(4) Príspevky, ktoré organizácie uvedené v § 16 vybrali v kalendárnom mesiaci, odvedú príslušným fondom najneskôr 20. dňa nasledujúceho mesiaca; odpočítať si môžu najviac 5 % vybratých príspevkov na úhradu nákladov spojených s ich vyberaním. Konečné vyúčtovanie vykonajú tieto organizácie po uplynutí kalendárneho roka do 30 dní.

§ 18

Fondom uvedeným v § 1 patria príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú bydlisko v Slovenskej socialistickej republike; príspevky z odmien autorov a výkonných umelcov, ktorí majú bydlisko v Českej socialistickej republike, patria obdobným českým organizáciám.

§ 19

Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov a pre ich oddelené vyúčtovanie podľa fondov, resp. sekcií Slovenského literárneho fondu, najmä základy pre výpočet príspevkov a údaje, za aké dielo alebo umelecký výkon sa odmena vypláca, sú vyberajúce organizácie oprávnené kontrolovať z účtovných záznamov a iných dokladov v organizáciách vyplácajúcich odmeny. Tieto organizácie sú povinné predkladať organizáciám príslušným na vyberanie príspevkov len celkové (globálne) vyúčtovanie príspevkov rozdelené podľa jednotlivých fondov, prípadne sekcií Slovenského literárneho fondu.

§ 20

Poverení pracovníci fondov sú oprávnení nahliadať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.

III. ČASŤ

Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a príspevky používateľov diel

Oddiel 1

Príspevky za použitie voľných diel

§ 21

(1) Organizácia používajúca literárne, vedecké alebo umelecké dielo, ktoré je z hľadiska autorského práva voľné (§ 35 zákona), je povinná za každé použitie odviesť príspevok.

(2) Príspevky za použitie voľných diel vyberajú socialistické organizácie oprávnené na zastupovanie autorov vo výkone ich práv podľa zákona.

§ 22

(1) Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela ako i fotografického diela odvádza nakladateľstvo, prípadne vydavateľstvo časopisu príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol používateľ povinný za takéto vydanie zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné. Touto sumou sa rozumie odmena vypočítaná podľa platných predpisov o autorských odmenách s použitím dolnej hranice určených sadzieb alebo - pokiaľ autorské odmeny za uskutočnený spôsob použitia nie sú upravené - obvykle používateľom poskytovaná autorská odmena za zhodný spôsob použitia obdobného diela, ktoré nie je voľné.

(2) Z príspevkovej povinnosti sú vyňaté klasické diela marxizmu-leninizmu. Ďalej nepodliehajú príspevkovej povinnosti voľné diela, ktorých rozmnoženiny sú rozširované zdarma.

§ 23

(1) Za verejné prevádzanie voľného divadelného diela, vrátane jeho hudobnej a výtvarnej zložky, za vysielanie takých diel rozhlasom alebo televíziou, za uvádzanie vyrobených zvukových snímok týchto diel do predaja, ako i za použitie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela na výrobu filmu odvádza používateľ diela príspevok vo výške polovice sumy, ktorú by bol povinný zaplatiť ako autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné.

(2) Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 20% autorskej odmeny za také použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

§ 24

Za verejné vystavenie voľného diela výtvarných umení alebo fotografického diela odvádza používateľ diela príspevok vo výške 5% autorskej odmeny za také použitie, ktorú by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné.

§ 25

Za verejné nedivadelné predvádzanie voľných hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza socialistická organizácia, ktorej sa priznalo výhradné oprávnenie udieľať na také používanie diel privolenie a vyberať za to autorské odmeny [§ 44 ods. 1 písm. a) zákona],1) príspevok vo výške 2% čistého výnosu autorských odmien za také predvádzanie dosiahnutého v kalendárnom roku za všetky verejné hudobné produkcie.

§ 26

Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych diel a hudobných diel s textom alebo bez textu odvádza používateľ príspevok vo výške 25 hal. ročne za každého oprávneného držiteľa rozhlasového prijímača.

§ 27

Za televízne vysielanie voľných literárnych diel, hudobných diel a textom alebo bez textu, prípadne diel výtvarných umení odvádza používateľ príspevok vo výške 30 hal. ročne za každého oprávneného držiteľa televízneho prijímača.

§ 28

Za predaj vyrobených zvukových snímok nedivadelných diel odvádza ich výrobca príspevok, ktorý je pri voľných dielach

a) literárnych 5 %

b) hudobných s textom alebo bez textu 15 %

z úhrnu autorských odmien za použitie diel toho alebo onoho druhu.

§ 29

Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom hospodárskom využití filmov odvádza používateľ príspevok, ktorý je

a) 15 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich literárnej zložky,

b) 10 % úhrnu autorských odmien za premietanie a iné hospodárske využitie filmov pre autorov ich hudobnej zložky a

c) 2 % úhrnu autorských odmien pre autorov diel výtvarných umení a fotografických diel za použitie ich diel na výrobu filmov

vyúčtovaných v bežnom kalendárnom roku.

§ 30

(1) Príspevky podľa § 22 a 23 (s výnimkami uvedenými ďalej v odsekoch 2 a 3), § 27, § 28 písm. a) a § 29 písm. a) vyberá LITA - Slovenská literárna agentúra v Bratislave.

(2) Príspevky podľa § 23 (pokiaľ ide o použitie hudobných diel na výrobu filmov), § 25 a § 26, § 28 písm. b) a § 29 písm. b) vyberá SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam v Bratislave.

(3) Príspevky podľa § 22 za vydanie diel výtvarných umení a fotografických diel a príspevky podľa § 24 a podľa § 29 písm. c) vyberá Ochranná organizácia autorská pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave.

§ 31

Príspevky podľa § 22 až 24 sú splatné najneskôr do štyroch týždňov od použitia diela. Paušálne určené príspevky podľa § 25 až 29 sú splatné najneskôr do 3 mesiacov po uplynutí určitého obdobia, dohodnutého s vyberajúcou organizáciou, príslušnou podľa § 30 za také obdobie; toto obdobie však nesmie byť dlhšie ako šesť mesiacov.

Oddiel 2

Príspevky používateľov diel

§ 32

Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1%, a to pri

1. vydaní diela vo forme neperiodickej publikácie z maloobchodnej ceny celého nákladu,

2. vytlačení diela v periodickej tlači z autorskej odmeny,

3. verejnom predvádzaní divadelných diel z úhrnného príjmu na vstupnom,

4. uvádzaní zvukových snímok do predaja z úhrnnej hrubej tržby za predané snímky,

5. rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových a televíznych poplatkov,

6. verejnom premietaní filmov z úhrnného príjmu na vstupnom,

7. verejnom nedivadelnom predvádzaní hudobných diel z prevádzkovej odmeny za každú produkciu,

8. rozširovaní rozmnoženín diel výtvarného umenia a fotografických diel z úhrnnej hrubej tržby za predané rozmnoženiny alebo - pri rozmnoženinách rozširovaných zdarma - z autorskej odmeny,

9. verejnom vystavovaní diel výtvarného umenia z úhrnného príjmu na vstupnom a pri

10. použití architektonických diel na priestorové vyhotovenie alebo pri opakovanom použití týchto diel z ceny architektonického projektu.

§ 33

Príspevky používateľov vymeriava a vyberá pri tých spôsoboch použitia diel, ktoré sú uvedené v § 32 pod bodom 1 až 3, organizácia uvedená v § 30 ods. 1, pod bodom 4 až 7, organizácia uvedená v § 30 ods. 2 pod bodom 8 až 10, organizácia uvedená v § 30 ods. 3.

§ 34

Príspevky používateľov diel sú splatné mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca; vyberajúce organizácie môžu však používateľom diel povoliť preddavkové platenie so štvrťročným vyúčtovaním.

Oddiel 3

Hospodárenie s príspevkami

§ 35

(1) Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel spolu s príspevkami používateľov diel (ďalej len „príspevky“) sú určené na podporu tvorivej činnosti vo všetkých odboroch literatúry, vedy a umenia, zabezpečovanej prostredníctvom fondov.

(2) Výnosy z príspevkov rozdeľuje ministerstvo jednotlivým fondom a sekciám v súlade s kultúrno-politickými zámermi a potrebami fondov.

(3) Podľa dohody ministrov kultúry Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky môže byť časť z výnosov na príspevkoch poskytnutá ministerstvu v súlade s dlhodobým zámerom postupného vyrovnávania úrovne oboch národných kultúr.

§ 36

Vyberajúce organizácie poukážu vybraté príspevky na osobitný účet ministerstva do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po vybratí príslušných súm; odpočítať si môžu najviac 5% vybratých príspevkov na úhradu nákladov spojených s vyberaním.

§ 37

(1) Skutočnosti rozhodujúce pre vymeranie príspevkov, najmä základ pre ich výpočet, musia sa vyberajúcej organizácii oznámiť pri vyúčtovaní. Vyberajúca organizácia je oprávnená nahliadať do účtovných záznamov a iných dokladov pre výpočet príspevkov.

(2) Ak sa príspevok neodvedie vyberajúcej organizácii včas, zvyšuje sa o desatinu pôvodnej výšky a vyberajúca organizácia je oprávnená požadovať náhradu nákladov spojených s vykonaným vyšetrením a upomínaním.

§ 38

Orgány poverené ministerstvom sú oprávnené nahliadať vo vyberajúcich organizáciách do všetkých podkladov pre výpočet a výber príspevkov.


IV. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 39

Zrušuje sa

a) vládna vyhláška č. 2/1966 Zb. o kultúrnych fondocha koordinačnom výbore kultúrnych fondov,

b) vládna vyhláška č. 3/1966 Zb. o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom,

c) vládna vyhláška č. 4/1966 Zb. o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.

§ 40

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.


Prof. Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 220/1954 Ú.v. o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné prevádzanie hudobných diel v znení vyhlášky č. 183/1968 Zb.