Zákon č. 158/1969 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňajú a menia Občiansky súdny poriadok, notársky poriadok a zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

(v znení č. 264/1992 Zb.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 48/1969
Platnosť od 23.12.1969
Účinnosť od 01.07.2016