Ústavný zákon č. 155/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ôsma hlava ústavy

(v znení č. 326/1991 Zb., 493/1992 Zb.)

Čiastka 48/1969
Platnosť od 23.12.1969
Účinnosť od 29.10.1992