Vyhláška č. 13/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej republiky Tanzánie o kultúrnej spolupráci

Čiastka 5/1969
Platnosť od 25.02.1969
Účinnosť od 12.03.1969
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 Dohoda nadobudla platnosť 7. februárom 1968.