Vyhláška č. 12/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

(v znení č. 6/1976 Zb., 17/1980 Zb.)

Čiastka 5/1969
Platnosť od 25.02.1969 do05.07.1989
Účinnosť od 01.01.1980 do05.07.1989
Zrušený 101/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Všeobecné podmienky nadobudli pre Československú socialistickú republiku platnosť dňom ratifikácie.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. januára 1969

o Všeobecných podmienkach pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

Na 22. zasadaní Stálej komisie Rady vzájomnej hospodárskej pomoci pre zahraničný obchod v Minsku boli 1. júna 1968 dojednané Všeobecné podmienky pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968).

Národné zhromaždenie vyslovilo so Všeobecnými podmienkami súhlas a prezident Československej socialistickej republiky ich ratifikoval 15. januára 1969.

Všeobecné podmienky nadobudli pre Československú socialistickú republiku platnosť dňom ratifikácie.

Všeobecnými podmienkami sú ďalej viazané Bulharská ľudová republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

Český preklad Všeobecných podmienok sa vyhlasuje súčasne.*)

Ing. Marko v. r.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci*) (VDP RVHP 1968)

Všetky dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci oprávnenými vykonávať zahraničný obchod sa uskutočňujú podľa nasledujúcich Všeobecných dodacích podmienok.

V tých prípadoch, v ktorých strany dôjdu pri uzavretí zmluvy k záveru, že v dôsledku špecifičnosti tovaru alebo zvláštnosti jeho dodávky je potrebné sa odchýliť od jednotlivých ustanovení týchto Všeobecných dodacích podmienok, môžu odchýlky dohodnúť v zmluve.

Hlava I

Uzavieranie, zmena a zrušovanie zmluvy

§ 1

1. Zmluva sa považuje za uzavretú:

a) medzi prítomnými - v okamihu jej podpisu zmluvnými stranami;

b) medzi neprítomnými - v okamihu, keď navrhujúci dostane správu o bezvýhradnom prijatí návrhu v lehote uvedenej v návrhu; ak v návrhu takáto lehota nie je určená, počas 30 dní odo dňa odoslania návrhu.

2. Ak navrhujúci dostane správu o prijatí návrhu s výhradou alebo po uplynutí lehoty uvedenej v návrhu alebo v odseku 1 písm. b) tohto paragrafu, považuje sa takáto správa za nový návrh. Ak je však zo správy o prijatí návrhu došlej s oneskorením zrejmé, že správa bola odoslaná pred uplynutím lehoty uvedenej v návrhu alebo v odseku 1 písm. b) tohto paragrafu, považuje sa za oneskorenú len vtedy, ak strana, ktorá podala návrh, ihneď upovedomí druhú stranu o oneskorenom prijatí správy.

3. Návrh sa považuje za záväzný pre navrhujúceho, ak v ňom nie je výslovne určené inak alebo ak jeho odvolanie nedošlo kupujúcemu pred prijatím návrhu alebo súčasne s ním.

4. Za návrh podľa týchto Všeobecných dodacích podmienok sa považuje aj objednávka a prijatím návrhu sa rozumie i potvrdenie objednávky.

§ 2

1. Návrh i prijatie návrhu platí za podmienky, ak boli urobené písomne. Za písomnú formu sa považujú i telegrafické a ďalekopisné oznámenia.

2. Prílohy, doplnky a zmeny zmluvy sa vyhotovujú taktiež vo forme ustanovenej v odseku 1 tohto paragrafu.

§ 2a

1. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená dohodou strán.

2. Jednostranné odstúpenie od zmluvy a jednostranné zmenenie zmluvných podmienok nie je prípustné, s výnimkou prípadov priamo ustanovených v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

§ 3

Všetky prílohy zmluvy, ako napríklad technické podmienky, špecifikácie, osobitné skúšobné podmienky, smernice o balení, značkovaní, naložení a iné, ktoré sú uvedené v zmluve alebo v ktorých je na danú zmluvu odvolávka, tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy.

§ 4

Od okamihu uzavretia zmluvy celá predchádzajúca korešpondencia a rokovanie o zmluve strácajú platnosť.

Hlava II

Dodacia podmienka

§ 5

Pri doprave po železnici sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko vozeň hranice krajiny predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša výdavky za dopravu tovaru až na štátne hranice svojej krajiny; výdavky za prekladanie tovaru alebo za výmenu vozňových súkolí znáša kupujúci;

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď železnica krajiny predávajúceho odovzdáva tovar železnici prijímajúcej tovar;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum pečiatky pohraničnej stanice na nákladnom liste, kde železnica krajiny predávajúceho odovzdáva tovar železnici prijímajúcej tovar.

§ 6

Pri automobilovej doprave sa dodávky uskutočňujú franko miesto naloženia tovaru na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátnu hranicu jeho krajiny, franko miesto colnej prehliadky v pohraničnej colnici krajiny hraničiacej s krajinou predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša výdavky za dopravu tovaru až do miesta, v ktorom sa prekladá tovar na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátnu hranicu jeho krajiny, predávajúci znáša výdavky do miesta prehliadky tovaru pohraničnou colnicou krajiny hraničiacej s krajinou predávajúceho;

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru z dopravných prostriedkov predávajúceho na dopravné prostriedky kupujúceho; ak sa tovar dodáva dopravnými prostriedkami predávajúceho za štátne hranice krajiny predávajúceho - v okamihu prehliadky tovaru pohraničnou colnicou v krajine hraničiacej s krajinou predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum dokladu potvrdzujúceho prevzatie tovaru dopravnými prostriedkami kupujúceho; v prípade, v ktorom sa tovar dodáva za štátne hranice krajiny predávajúceho dopravnými prostriedkami predávajúceho - dátum prehliadky tovaru pohraničnou colnicou v krajine hraničiacej s krajinou predávajúceho.

§ 7

1. Pri doprave po vode sa dodávky uskutočňujú za podmienky FOB, CIF alebo C&F prístav určený v zmluve.

2. Pri dodávke za podmienky FOB:

a) predávajúci znáša všetky výdavky do okamihu naloženia tovaru na palubu lode. Strany však môžu dohodnúť v zmluve, že predávajúci znáša výdavky za naloženie tovaru i do lodného priestoru vrátane výdavkov za uloženie tovaru (štauovanie);

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prechodu tovaru cez palubu lode v nakladacom prístave;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum palubného konosamentu alebo riečneho náložného listu.

3. Pri dodávke za podmienky CIF a C&F:

a) predávajúci znáša všetky dopravné výdavky do okamihu priplávania lode do vykladacieho prístavu; všetky výdavky za vyloženie tovaru z lodných priestorov znáša kupujúci, avšak pri doprave na líniových lodiach, pri ktorých sú výdavky za vyloženie tovaru zahrnuté do dopravného, kupujúci nenahrádza tieto výdavky predávajúcemu;

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prechodu tovaru cez palubu lode v nakladacom prístave;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum palubného konosamentu alebo riečneho náložného listu.

4. Pri doprave po vode môže sa v zmluve dojednať, ktorá zo strán znáša výdavky za separačný materiál.

§ 8

Pri leteckej doprave sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko miesto odovzdania tovaru na dopravu organizácii leteckej dopravy v krajine predávajúceho, pričom:

a) predávajúci znáša všetky výdavky až do okamihu odovzdania tovaru organizácii leteckej dopravy vo svojej krajine;

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru organizácii leteckej dopravy v krajine predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum leteckého nákladného listu.

§ 9

Pri poštovej doprave sa dodávky uskutočňujú za podmienky franko príjemca, pričom:

a) predávajúci znáša všetky dopravné výdavky až do miesta určenia;

b) vlastnícke právo na tovar a riziko náhodnej skazy alebo náhodného poškodenia tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru poštovému úradu krajiny predávajúceho. Právo reklamácie z titulu dopravnej zmluvy uzavretej s poštou prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania zásielky poštovému úradu krajiny predávajúceho;

c) za dátum dodávky sa považuje dátum poštovej sprievodky.

§ 10

Predávajúci nie je povinný poistiť dodávaný tovar, ak tak nie je výslovne určené v zmluve.

Hlava III

Dodacie lehoty

§ 11

1. Ak sa v zmluve nedohodlo inak, majú sa pri hromadných dodávkach tovaru v jednotlivých partiách odosielať jednotlivé partie podľa možnosti rovnomerne v rámci lehôt určených v zmluve.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu neplatí pre dodávky kompletných závodov a zariadení.

3. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu neplatí taktiež pre ľahko sa kaziaci poľnohospodársky a živočíšny tovar sezónnej povahy. Pri dodávkach tohto tovaru môžu strany dohodnúť časový rozvrh zásielok v rámci určených lehôt.

§ 11a

1. Strany môžu uzavierať fixné obchody, t. j. zmluvy, v ktorých je priamo uvedené alebo z obsahu ktorých jasne vyplýva, že pri nedodržaní dodacej lehoty sa automaticky zrušujú, alebo že kupujúci má právo bez odkladu od nich odstúpiť.

2. Pri zmluvách uvedených v odseku 1 tohto paragrafu môže predávajúci uskutočniť dodávku po uplynutí dodacej lehoty len so súhlasom kupujúceho.

§ 12

1. Okrem prípadov určených v zmluve môže predávajúci uskutočniť predčasnú alebo čiastočnú dodávku len so súhlasom kupujúceho.

2. Ak si kupujúci nevyhradí dostatočné podmienky, keď súhlasí s predčasnou alebo čiastočnou dodávkou, predávajúci uskutočňuje dodávku za podmienok určených v zmluve.

§ 13

1. Ak kupujúci nesplní v dohodnutých lehotách dohodnuté záväzky smerujúce k zabezpečeniu výroby u predávajúceho alebo ak kupujúci údaje ním odovzdané neskôr zmení, a ak tým podstatne sťaží prácu predávajúceho spojenú s výrobou, je predávajúci oprávnený primerane predľžiť dodaciu lehotu, nie však dlhšie ako o dobu oneskorenia kupujúceho pri plnení vyššie uvedených povinností, alebo žiadať náhradu v súvislosti s tým vzniknutej skutočnej škody.

2. Predávajúci je povinný včas upovedomiť kupujúceho o predľžení dodacej lehoty.

3. Vo výnimočných technicky odôvodnených prípadoch môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť na inej technicky odôvodnenej dobe predľženia dodacej lehoty, než je ustanovená v odseku 1 tohto paragrafu. Ak sa však strany nedohodnú, použije sa ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu.

§ 14

1. Ak nie sú v zmluve na stroje a zariadenia určené konkrétne dodacie lehoty ich častí, považuje sa za dátum dodávky deň, v ktorom bola dodaná posledná časť stroja alebo zariadenia, bez ktorej nemôžu byť stroj alebo zariadenie uvedené do chodu.

2. Ustanovenie tohto paragrafu nezbavuje kupujúceho nárokov, pokiaľ ide o časti, ktoré neboli dodané.

Hlava IV

Akosť tovaru

§ 15

Ak v zmluve nie je dojednané, že akosť tovaru musí zodpovedať určitej akostnej charakteristike, technickým podmienkam alebo norme (s označením čísla a dátumu) alebo vzorke dohodnutej medzi stranami, je predávajúci povinný dodať tovar obvyklej strednej akosti existujúcej v krajine predávajúceho pri dodávkach daného druhu tovaru a zodpovedajúcej určeniu tovaru v zmluve. Ak určenie tovaru nie je uvedené v zmluve, dodáva sa tovar obvyklej strednej akosti zodpovedajúcej obvyklému určeniu tovaru v krajine predávajúceho.

§ 16

1. V čase plnenia zmluvy je predávajúci povinný informovať kupujúceho o zdokonalení a zmenách konštrukcie strojov a zariadení, ktoré sú predmetom zmluvy.

2. Ak po uzavretí zmluvy budú navrhnuté zdokonalenia spojené s konštrukčnými zmenami, môžu sa urobiť len so súhlasom strán.

§ 17

Akosť predmetov a častí dodávaných ako výmena za vadné predmety a časti musí byť taká, aby zabezpečovala splnenie zmluvou určených požiadaviek na akosť tovaru, ktorého sú časťou.

Hlava V

Množstvo tovaru

§ 18

Počet colli alebo váha dodaného množstva sa určujú pri doprave:

1. po železnici:

a) ak počet colli alebo váhu tovaru určila odosielacia železničná stanica krajiny predávajúceho, čo musí potvrdiť zástupca železnice v príslušnej rubrike železničného nákladného listu - podľa železničného nákladného listu priamej medzinárodnej železničnej prepravy tovaru;

b) ak počet colli alebo váhu tovaru určil v odosielacej železničnej stanici krajiny predávajúceho odosielateľ a nepreskúmala ich železnica, množstvo tovaru sa určuje pri doprave bez prekladania, ak zmluva neurčovala inak - podľa nákladného listu priamej medzinárodnej železničnej prepravy tovaru; ak železnica preskúmala váhu alebo počet colli počas cesty alebo v stanici určenia, za podmienky, že tovar a vozeň došiel do miesta preskúmania v stave vylučujúcom zodpovednosť železnice - podľa dokladu potvrdzujúceho výsledky takéhoto váženia alebo preskúmania počtu colli železnicou, zostaveného podľa Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS);

c) ak počet colli alebo váhu tovaru určil v odosielacej železničnej stanici krajiny predávajúceho odosielateľ a ak ich nepreskúmala železnica, potom sa pri doprave s prekladaním určuje počet colli alebo váha tovaru spôsobom určeným v dvojstrannej dohode alebo v zmluve;

2. automobilovej - podľa dopravného dokladu;

3. po vode - podľa konosamentu alebo náložného listu;

4. leteckej - podľa leteckého nákladného listu;

5. poštou - podľa poštovej sprievodky;

6. v prípade odovzdania tovaru na sklad podľa § 40 a 41 - podľa skladového listu alebo potvrdenia o uskladnení.

§ 19

Množstvo tovaru dodaného v špecifikovaných jednotkách miery (napr. podľa metrov, kusov, párov, váhy netto a pod.) sa preskúmava podľa špecifikácie predávajúceho.

Hlava VI

Balenie a označovanie tovaru

§ 20

1. Ak v zmluve nie je osobitné ustanovenie o balení, je predávajúci povinný odoslať tovar v balení používanom v krajine predávajúceho pre vývozný tovar, ktoré s ohľadom na možné prekladanie pri riadnom a obvyklom zaobchádzaní s nákladom zabezpečuje neporušenosť tovaru pri doprave. V jednotlivých prípadoch musí taktiež brať zreteľ na dľžku a spôsob dopravy.

2. Pred zabalením musia sa stroje a zariadenia patrične namastiť, čo by ich uchránilo pred hrdzavením.

§ 21

1. Do každého colli musí byť vložený podrobný baliaci list.

2. Pri dodávkach zariadenia a strojov sa v baliacom liste uvádza: označenie strojov a jednotlivých častí zabalených v danom colli, ich množstvo s uvedením technických údajov podľa zodpovedajúcich položiek zmluvy, výrobné číslo stroja, číslo výkresu, váha brutto a netto a presné označenie daného colli tak, aby sa mohla zistiť totožnosť tovaru s údajmi technickej špecifikácie uvedenej v zmluve.

3. Jeden exemplár baliaceho listu v nepremokavej obálke sa ukladá spoločne so zariadením alebo strojom do debny alebo sa pripevňuje na vonkajšiu stranu debny.

4. Ak sa odosiela zariadenie alebo stroj nezabalený, musí byť obálka z nepremokavého papiera, do ktorej sa vkladá baliaci list, pripevnená tenkou plechovou doštičkou privarenou priamo na kovové časti strojov.

§ 22

Ak sa v zmluve neurčuje inak, je predávajúci povinný odoslať spoločne s dopravnými dokladmi v jednom vyhotovení váhovú špecifikáciu na každé colli a doklad potvrdzujúci akosť tovaru.

§ 23

1. Ak sa v zmluve neurčuje inak, musí byť na každom colli zreteľne uvedené nezmývateľnou farbou toto označenie:

číslo zmluvy alebo číslo objednávky kupujúceho,

číslo colli,

príjemca,

váha netto a brutto v kilogramoch.

2. Pri doprave po železnici označenie musí zodpovedať požiadavkám SMGS.

3. Pri doprave po vode označenie musí taktiež obsahovať rozmery debien v centimetroch a v nevyhnutných prípadoch prístav a krajinu určenia.

4. Pri doprave iným spôsobom musí označenie zodpovedať požiadavkám pravidiel platných pre príslušný druh dopravy.

5. Predávajúci je povinný uviesť zvláštne (preventívne) označenie, ak to vyžaduje špecifičnosť tovaru.

6. Debny sa označujú na dvoch čelných stranách, nebalený tovar z dvoch strán.

7. Označenie sa uvádza v jazyku krajiny predávajúceho s prekladom jeho textu do ruštiny alebo nemčiny.

8. Pri zariadeniach a strojoch sa číslo colli uvádza zlomkom, v čitateli ktorého je radové číslo colli a v menovateli počet colli, v ktorých je zabalená celá jednotka zariadenia.

Hlava VII

Technická dokumentácia

§ 24

1. Ak sa v zmluve neurčuje, akú technickú dokumentáciu má odovzdať predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy (výkresy, špecifikácie, smernice pre údržbu, používanie a montáž a pod.) a ak nie je uvedený počet kompletov, spôsob a lehoty pre ich doručovanie, je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu technickú dokumentáciu podľa praxe platnej v príslušnom priemyslovom odvetví v krajine predávajúceho, a to v takých lehotách, aby sa zabezpečilo normálne používanie strojov alebo zariadení, ich uvedenie do prevádzky, obsluha a bežné opravy.

2. Technická dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby zabezpečovala možnosť normálneho používania strojov alebo zariadení v prevádzke a pri kompletnom zariadení vykonanie montáže, ak nie je v zmluve určené, že montážne práce vykonáva predávajúci, ďalej ich uvedenia do chodu, používania a údržby pri používaní a bežných opráv.

3. Technická dokumentácia sa vypracúva v jazyku dohodnutom v zmluve.

4. Na technickej dokumentácii musia byť uvedené príslušné čísla zmluvy, dispozície a čísla čiastkovej dodávky (trans).

5. Technická dokumentácia predvídaná v zmluve, ktorá sa odosiela spolu s tovarom, musí byť zabalená do nepremokavého papiera alebo zabalená iným spôsobom, ktorý ju chráni pred poškodením pri spoločnej doprave s tovarom.

6. Ak v zmluve nie sú určené lehoty na odovzdanie plánov základov alebo stavebných dispozícií alebo údajov nevyhnutných na projektovanie základov, strany tieto lehoty dohodnú dodatočne.

§ 25

1. Ak nie je v zmluve určené inak, patrí predávajúcemu výlučné právo na technickú dokumentáciu odovzdanú kupujúcemu.

2. Kupujúci má právo používať odovzdanú technickú dokumentáciu, na ktorú má predávajúci výlučné právo, alebo dovoľovať jej používanie len vnútri svojej krajiny a len na obsluhu strojov alebo zariadenia, pre ktoré bola táto dokumentácia odovzdaná, jeho používanie a opravu (vrátane vyhotovenia náhradných dielov nevyhnutných na opravu).

3. Technická dokumentácia odovzdaná podľa zmluvy nesmie byť uverejnená.

4. Pri zrušení zmluvy musí sa technická dokumentácia, ktorú odovzdal predávajúci kupujúcemu, vrátiť predávajúcemu na jeho žiadosť bez meškania, avšak najneskôr počas troch mesiacov od zrušenia zmluvy.

5. Ak sa tovar vyhotovuje podľa technickej dokumentácie kupujúceho, spravujú sa vzájomné vzťahy strán ohľadne technickej dokumentácie príslušnými ustanoveniami tohto paragrafu.

Hlava VIII

Previerka akosti tovaru

§ 26

1. Predávajúci je povinný na svoj účet pred odoslaním preveriť akosť tovaru (podľa druhu tovaru buď skúškou, alebo analýzou alebo prehliadkou alebo podobne) podľa podmienok dojednaných s kupujúcim; ak podmienky nie sú dojednané, podľa obvyklých podmienok platných pre previerku v krajine predávajúceho pre daný tovar.

2. Pri dodávke tovaru hromadnej priemyslovej a poľnohospodárskej výroby, vrátane tovaru širokej potreby a potravinárskeho tovaru, ak v zmluve nie sú určené iné podmienky, vykonáva sa previerka akosti len pri predmetoch vybratých náhodne, a to podľa obvyklých pravidiel platných v krajine predávajúceho.

3. Pred odoslaním musí byť na dodávaný tovar na príkaz a na účet predávajúceho zostavená pri strojoch a zariadeniach, pri ktorých sa vykonáva skúška, zápisnica o skúške s uvedením podstatných podrobností a výsledkov skúšky, a pokiaľ ide o iný tovar, certifikát o akosti alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že akosť tovaru zodpovedá podmienkam zmluvy.

4. Ak v zmluve nie je určené inak, je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu príslušný doklad, ktorý potvrdzuje akosť tovaru. Zápisnicu o skúške predávajúci predkladá kupujúcemu, keď o ňu kupujúci požiada.

5. Ak v dôsledku zvláštnosti strojov alebo zariadení alebo iných okolností treba vykonať na mieste montáže skúšku výkonnosti dojednanú v zmluve, vykonáva sa táto skúška úplne alebo čiastočne v mieste montáže strojov alebo zariadení v krajine kupujúceho spôsobom a v lehotách určených zmluvou.

6. Pri dodávkach veľkého kompletného zariadenia sa bude zástupca predávajúceho zúčastňovať na žiadosť kupujúceho na previerke dohodnutej akosti tohto zariadenia za podmienok dohodnutých medzi stranami. Výsledky previerky sa uvádzajú v zápisnici podpísanej obidvoma stranami.

§ 27

1. Ak je v zmluve vyhradené právo, aby sa zástupca kupujúceho zúčastnil na previerke akosti tovaru v krajine predávajúceho, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho o pohotovosti tovaru na previerku v lehote dávajúcej kupujúcemu možnosť zúčastniť sa na previerke.

2. Predávajúci je povinný zabezpečiť kupujúcemu možnosť účasti na previerke podľa podmienok zmluvy a podľa postupu platného v danom priemyslovom odvetví. Predávajúci znáša všetky výdavky spojené s vykonaním previerky (výdavky za personál, za použitie technického zariadenia, energie, pomocných materiálov a pod.) s výnimkou výdavkov zástupcu kupujúceho.

3. Neprítomnosť zástupcu kupujúceho pri previerke akosti tovaru nebráni odoslaniu tovaru, ak je vydaný doklad potvrdzujúci, že tovar zodpovedá podmienkam zmluvy.

4. Účasť zástupcu kupujúceho na previerke akosti tovaru vykonávanej predávajúcim nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za akosť tovaru.

Hlava IX

Záruky

§ 28

1. Predávajúci zodpovedá počas záručnej lehoty za akosť tovaru, najmä za akosť materiálu použitého na jeho vyhotovenie, konštrukciu strojov a zariadení (ak zariadenia, stroje atď. sa nevyhotovujú podľa výkresov kupujúceho) a taktiež za tie vlastnosti tovaru, ktoré boli dohodnuté v zmluve.

2. Rozsah a podmienky záruky za technicko-ekonomické ukazovatele kompletných závodov a kompletných zariadení sa musia určiť v dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

§ 29

1. Záručné lehoty sa ustanovujú:*)

a) pri predmetoch presnej mechaniky, meracích prístrojoch, optických výrobkoch a nástrojoch - 9 mesiacov odo dňa dodávky; b) pri sériových strojoch a prístrojoch, pri malých a stredných zariadeniach - 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, nie však viac ako 15 mesiacov odo dňa dodávky;

c) pri veľkých strojoch a veľkých zariadeniach - 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, avšak nie viac ako 24 mesiacov odo dňa dodávky.

2. Pre kompletné závody a kompletné zariadenia môžu sa v zmluve dohodnúť dlhšie záručné lehoty.

3. Na stroje a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tomto paragrafe, na lode a iné plávajúce prostriedky, na železničný dopravný park, súkolia železničného dopravného parku, káble a taktiež na tovar, na ktorý sa podľa dojednania strán alebo podľa obchodných zvyklostí poskytuje záruka, ako napr. na konzervy a spotrebný tovar určený na dlhodobé užívanie, záručné lehoty sa určujú v zmluve.

§ 30

V prípade, že sa oneskorí uvedenie stroja alebo zariadenia do prevádzky z viny predávajúceho, najmä pre neposkytnutie výkresov, smerníc o používaní a iných údajov alebo služieb určených v zmluve, predlžuje sa záručná lehota počítaná odo dňa dodávky o čas, o ktorý sa zdržalo uvedenie strojov alebo zariadení do prevádzky z viny predávajúceho.

§ 31

1. Ak sa počas záručnej doby zistí, že tovar je vadný alebo nezodpovedá podmienkam zmluvy, je kupujúci oprávnený bez ohľadu na to, či sa vady mohli zistiť pri skúškach v závode predávajúceho, žiadať buď odstránenie zistených vád, alebo zľavu z ceny.

2. Ak kupujúci žiada odstránenie vád, je predávajúci povinný na svoj účet odstrániť bez meškania zistené vady buď opravou, alebo výmenou vadného tovaru alebo vadných častí tovaru za nové, ktoré zodpovedajú zmluve alebo prípadne ustanoveniu § 17.

3. Ak kupujúci žiada zľavu, je predávajúci oprávnený podľa svojej úvahy buď odstrániť vadu, alebo vymeniť tovar alebo vadnú časť tovaru alebo poskytnúť kupujúcemu zľavu v dohodnutej výške.

4. Ak predávajúci neodstráni vadu počas dohodnutej lehoty alebo ak sa takáto lehota nedohodla - počas technicky odôvodnenej lehoty, je kupujúci oprávnený žiadať namiesto odstránenia vád poskytnutie primeranej zľavy.

5. V prípadoch predvídaných v odseku 2 tohto paragrafu a aj v prípadoch, keď sa predávajúci zaviazal odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar podľa odseku 3 tohto paragrafu, je kupujúci oprávnený, ak môže byť tovar použitý podľa svojho určenia, kým nie je odstránená vada, žiadať od predávajúceho zaplatenie penále spôsobom a vo výške podľa § 75 ods. 4.

6. Ak sa strany dohodli na zľave z ceny tovaru namiesto odstránenia vady, sú povinné pri dojednávaní výšky zľavy dohodnúť sa o tom, či penále vyúčtované alebo zaplatené podľa odseku 5 tohto paragrafu sa započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále.

7. Ak sa strany dohodli o výške zľavy, avšak nedosiahli dohodu v otázke, či sa penále uvedené v odseku 5 tohto paragrafu započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále, potom v prípadoch, v ktorých je skutočná škoda, ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku nevyužitia tovaru až do okamihu potvrdenia zľavy:

- nižšia ako penále, znižuje sa vyúčtované alebo zaplatené penále až na sumu skutočnej škody;

- vyššia ako penále, predávajúci platí kupujúcemu skutočnú škodu prevyšujúcu sumu penále, ak tak určuje dvojstranná dohoda.

8. Ak dvojstranná dohoda alebo zmluva predvída právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a neobsahuje podmienky odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci využiť toto právo, ak arbitráž uzná, že predávajúci nemôže odstrániť vadu opravou alebo výmenou a kupujúci nemôže používať tovar podľa svojho určenia so zľavou navrhnutou predávajúcim.

§ 32

1. Vymenený vadný tovar alebo vadné časti tovaru sa vracajú predávajúcemu najneskôr do 6 mesiacov po tom, keď kupujúci dostane žiadosť predávajúceho o vrátenie. Predávajúci je oprávnený požiadať o vrátenie vadného tovaru alebo vadných častí tovaru najneskôr do 6 mesiacov a pri kompletných závodoch a zariadeniach najneskôr do 12 mesiacov odo dňa výmeny.

2. Neuplatnenie žiadosti o vrátenie vymeneného vadného tovaru v lehotách uvedených v odseku 1 tohto paragrafu zbavuje predávajúceho práva obrátiť sa na arbitráž.

3. Všetky dopravné a iné výdavky spojené s vrátením alebo s výmenou vadného tovaru alebo vadných častí tovaru tak na území krajiny kupujúceho a tranzitnej krajiny, ako aj na území krajiny predávajúceho znáša predávajúci.

§ 33

1. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho neodstráni bez meškania ohlásené vady, je kupujúci oprávnený odstrániť ich sám na účet predávajúceho bez ujmy na svojich právach zo záruky. V takomto prípade je predávajúci povinný zaplatiť opravu vo výške normálnych skutočných výdavkov.

2. Drobné vady, ktorých odstránenie nepripúšťa odklad a ktoré nevyžadujú účasť predávajúceho, odstraňuje kupujúci a prenesie normálne skutočné výdavky na predávajúceho.

§ 34

Predávajúci nezodpovedá zo záruky, ak dokáže, že zistené vady nevznikli z jeho viny, ale vznikli najmä v dôsledku nesprávnej montáže, opravy zariadenia alebo strojov kupujúcim, nedodržania smerníc o používaní a údržbe a v dôsledku ním vykonaných zmien na zariadeniach a strojoch.

§ 35

V prípade opravy alebo výmeny vadných predmetov alebo častí sa predlžujú záručné lehoty základného zariadenia alebo strojov o dobu, počas ktorej sa zariadenia alebo stroje nepoužívali v dôsledku zistenej vady.

§ 36

Ak v zmluve nie je určené inak, končia sa záručné lehoty na náhradné diely dodávané spolu so strojmi alebo zariadením súčasne so záručnou lehotou na tieto stroje alebo zariadenia.

§ 37

1. Na dodávané rýchlo sa opotrebovávajúce náhradné diely sa poskytuje záruka podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim s prihliadnutím na medzinárodnú prax. Dohodnuté záruky sa určia v zmluve.

2. Ak v zmluve nie je určené inak, je predávajúci povinný na žiadosť kupujúceho zabezpečiť dodávku rýchlo sa opotrebovávajúcich náhradných dielov, na ktoré nie je poskytnutá záruka alebo pri ktorých je záručná lehota kratšia ako záručná lehota na základné stroje a zariadenia, na celú záručnú dobu určenú pre stroje alebo zariadenia, a to v množstve určenom vzhľadom na normálne používanie týchto strojov alebo zariadení a na normálne použitie týchto náhradných dielov. Ak cena týchto náhradných dielov nie je zahrnutá do ceny strojov alebo zariadení, dodávajú sa náhradné diely za úhradu.

§ 38

Na časti tovaru, ktoré sú dodávané ako výmena za vadné, môže byť v zmluve určená záruka s prihliadnutím na medzinárodnú prax.

Hlava X

Odosielacie dispozície a avízovanie

§ 39

1. Spôsob dopravy sa dojednáva medzi stranami.

2. Ak v zmluve nie sú určené iné lehoty, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu odosielacie dispozície najneskôr 30 dní pred začiatkom dodacej lehoty určenej v zmluve.

§ 40

1. Ak v zmluve nie je určené inak, pri doprave po železnici patrí kupujúcemu právo určiť smer dopravy.

2. Ak zmluva nepredvída iné údaje, musí odosielacia dispozícia pri železničnej doprave obsahovať tarifnú deklaráciu, pohraničný priechodový bod v krajine predávajúceho, označenie príjemcu tovaru a stanicu určenia. Kupujúci je povinný určovať priechodový bod v krajine predávajúceho vychádzajúc podľa možností z najkratšej celkovej vzdialenosti medzi odosielacou stanicou a stanicou určenia.

3. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu všetky výdavky vzniknuté v dôsledku toho, že nedodržal odosielacie dispozície.

4. Ak predávajúci nedostane od kupujúceho včas dispozície na odoslanie tovaru, ktorý sa má odoslať po železnici, má predávajúci právo po uplynutí dodacej lehoty určenej stranami odovzdať tovar na sklad na účet a riziko kupujúceho. V tomto prípade kupujúci nahradí predávajúcemu aj vyššie výdavky vzniknuté s premiestením na sklad a zo skladu do vozňa. Dátum skladového listu alebo potvrdenia o prevzatí tovaru na uskladnenie sa považuje za dátum dodávky tovaru. Predávajúci však nie je zbavený povinnosti odoslať tovar na adresu kupujúceho a zaplatiť výdavky s dopravou tovaru na hranice.

§ 41

1. Pri dodávkach za podmienky FOB je predávajúci povinný telegraficky alebo ďalekopisom upovedomiť kupujúceho v lehote určenej v zmluve o pohotovosti tovaru na odoslanie do prístavu.

2. Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

názov tovaru,

množstvo tovaru s uvedením váhy brutto,

číslo zmluvy.

3. Po prijatí oznámenia je kupujúci povinný telegraficky alebo ďalekopisom oznámiť predávajúcemu do 7 dní lehotu, v ktorej sa má tovar dodať do nakladacieho prístavu. Táto lehota nemôže byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní počítané od dátumu odoslania vyššie uvedeného oznámenia predávajúcemu.

4. V prípade oneskoreného pristavenia lodného priestoru znáša kupujúci výdavky za uskladnenie tovaru v nakladacom prístave po uplynutí 21. dňa počítané odo dňa príchodu tovaru do prístavu nakládky. Ak však predávajúci dodá tovar do prístavu pred lehotou dohodnutou medzi stranami, kupujúcemu sa vyúčtujú výdavky za skladovanie až po uplynutí 21. dňa po lehote dojednanej pre dodanie tovaru do prístavu.

5. Po uplynutí uvedených 21 dní má predávajúci právo uskladniť tovar na účet a riziko kupujúceho, o čom musí byť kupujúci bez meškania upovedomený. V tom prípade kupujúci nahradí taktiež vyššie výdavky, ktoré vznikli po uplynutí 21. dňa v súvislosti s premiestením tovaru na sklad a zo skladu na palubu lode.

6. Uskladnenie tovaru v prístave môže sa zveriť len skladišťu alebo organizácii oprávnenej vydávať skladové listy. Doklad o uskladnení tovaru v prístavnom skladišti vydaný štátnou prístavnou správou alebo štátnym špeditérom sa považuje taktiež za skladový list.

7. Dátum skladového listu sa považuje za dátum dodávky. Predávajúci sa však nezbavuje povinnosti ustanovenej v § 7 ods. 2 písm. a).

§ 42

Ak podľa zmluvy je predávajúci povinný pristaviť lodný priestor, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu 55 dní pred začiatkom dodacej lehoty prístav určenia pre tovar a predávajúci je povinný 7 dní predo dňom, keď sa začína nakládka tovaru, telegraficky alebo ďalekopisom oznámiť kupujúcemu predpokladané odoslanie s uvedením mena lode, dátumu jej predpokladaného odplávania do prístavu určenia, názov tovaru s uvedením počtu colli alebo približnú váhu.

§ 43

1. Ak nie je v zmluve dohodnutá lehota alebo spôsob avízovania o odoslaní tovaru alebo ak nie je určené, že avízo nie je potrebné, je predávajúci povinný pri železničnej, automobilovej a leteckej doprave odoslať avízo kupujúcemu v takej lehote a takým spôsobom, aby ho kupujúci dostal do príchodu tovaru na hranice krajiny kupujúceho.

2. Ak v zmluve nie je určené inak, avízo musí obsahovať tieto údaje:

dátum odoslania,

názov tovaru,

množstvo tovaru,

číslo zmluvy,

číslo vozňa (pri doprave po železnici).

§ 44

1. Ak v zmluve nie je určené inak, je predávajúci alebo zasielateľ povinný pri doprave po vode telegraficky alebo ďalekopisom upovedomiť kupujúceho o odoslaní tovaru ihneď po odplávaní lode, avšak najneskôr 2 hodiny od okamihu odplávania, ak doba dopravy tovaru z prístavu nalodenia do prístavu určenia neprevyšuje 72 hodín, alebo najneskôr počas 24 hodín od okamihu odplávania, ak doba dopravy prevyšuje 72 hodín.

2. Ak v zmluve nie je určené inak, musí takéto oznámenie obsahovať tieto údaje:

meno lode,

dátum jej odplávania,

prístav určenia,

názov tovaru,

číslo zmluvy,

číslo konosamentu (riečneho náložného listu),

počet colli,

váhu brutto,

množstvo v špecifikovaných jednotkách miery (kusov, párov, ton, netto a pod.).

3. Oznámenie odoslané telegraficky alebo ďalekopisom musí sa potvrdiť listom.

§ 45

Výdavky spojené s avízovaním kupujúceho o odoslanom tovare znáša predávajúci.

§ 46

1. Ak železnica pristaví vozeň s vyššou ložnou normou, než aký objednal predávajúci, alebo ak odmietne naložiť vozeň pre obmedzenie nápravového tlaku na určitom úseku do váhovej normy predpísanej alebo určenej tarifou pre daný náklad, je predávajúci povinný žiadať úradné potvrdenie príslušnej železnice v nákladnom liste.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu platí aj na prípady, v ktorých vozne pristavuje kupujúci.

§ 47

Ak vozeň nie je zavinením predávajúceho naložený podľa noriem Jednotnej tranzitnej tarify (JTT), predávajúci znáša výdavky za vzniknuté nevyužitie priestoru po tranzitných železniciach.

§ 48

V prípade dodávky tovaru nezodpovedajúceho gabaritným podmienkam železnice krajiny kupujúceho, je predávajúci povinný najneskôr 2 mesiace pred dodacou lehotou upozorniť na to kupujúceho doporučeným listom a priložiť gabaritné výkresy nákladu s uvedením jeho rozmerov a váhy. Dátum odoslania a pohraničné stanice, cez ktoré má byť tovar odoslaný, určia strany. V tomto prípade musí dátum odoslania potvrdiť predávajúci najneskôr 21 dní pred odoslaním tovaru.

Hlava XI

Spôsob platenia

§ 49

1. Platby za dodávaný tovar sa vykonávajú inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) oproti týmto dokladom, ktoré predloží predávajúci banke krajiny predávajúceho:

a) faktúra trojmo s uvedením:

roku a názvu medzištátnej dohody (protokolu);

čísla zmluvy alebo objednávky kupujúceho;

položky v medzištátnej dohode (protokole) a iných údajov dojednaných v zmluve;

pri dodávke tovaru pred uzavretím medzištátnej dohody (protokolu) sa vo faktúre uvádza miesto roku a názvu medzištátnej dohody (protokolu) a miesto položky v medzištátnej dohode (protokole) len rok, na kontingent ktorého sa dodávka uskutočňuje;

b) dopravný doklad podľa druhu dopravy dojednaného v zmluve alebo skladový list alebo potvrdenie o uskladnení v prípadoch ustanovených v § 40 a 41 týchto Všeobecných dodacích podmienok alebo doklad o prevzatí tovaru kupujúcim alebo pri zásielkach zberným vozňom:

špedičné potvrdenie o odoslaní, v ktorom je uvedené číslo vozňa, železničného nákladného listu a dátum odoslania, alebo ak je tak určené v zmluve, špedičné potvrdenie o prevzatí tovaru pre nasledujúce odoslanie, ktoré predávajúci nemôže odvolať;

c) iné doklady dohodnuté v zmluve.

2. Ak tak bolo určené v zmluve, môžu byť vo faktúre okrem ceny tovaru zahrnuté aj dopravné, poistné a iné výdavky, ktoré sa platia tým istým účtom a rovnakým spôsobom ako tovar.

3. Jeden z troch exemplárov faktúry, alebo podľa dohody predávajúceho s kupujúcim, kópie faktúry predkladá predávajúci prostredníctvom banky alebo priamo obchodnému zastupiteľstvu alebo obchodnému radcovi (radcovi pre ekonomické otázky) veľvyslanectva krajiny kupujúceho v krajine predávajúceho na ich žiadosť.

§ 50

1. Predávajúci plne zodpovedá za to, že doklady, ktoré predložil banke podľa § 49 ods. 1 písm. a), b) a c), a v nich obsiahnuté údaje zodpovedajú podmienkam zmluvy.

2. Banka krajiny predávajúceho skúma, či boli predložené doklady ustanovené podľa § 49 ods. 1 písm. a) a b) a či všetky predložené doklady súhlasia medzi sebou, pokiaľ ide o obsah a číselné údaje.

3. Na základe preskúmaných dokladov banka krajiny predávajúceho vykoná výplatu predávajúcemu a uskutočňuje v súlade s platnými dohodami medzi krajinami alebo bankami zúčtovanie s bankou krajiny kupujúceho a zasiela bez meškania doklady priamo banke krajiny kupujúceho. Banka krajiny kupujúceho odovzdá bez meškania doklady kupujúcemu a súčasne vyberie od kupujúceho protihodnotu sumy, ktorú vyplatila podľa týchto dokladov banka krajiny predávajúceho. Pri tomto zúčtovaní sa nevyžaduje predbežný súhlas zo strany kupujúceho.

4. Platobné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu považujú sa za splnené pri zúčtovaní cez Medzinárodnú banku hospodárskej spolupráce v okamihu vykonania zápisov na účtoch banky krajiny kupujúceho a banky krajiny predávajúceho v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce alebo pri zúčtovaní na účtoch otvorených medzi bankami navzájom - v okamihu vykonania zápisu na účte banky krajiny kupujúceho v banke krajiny predávajúceho.

§ 51

Ak si kupujúci pri súhlase s predčasnou dodávkou súčasne nevyhradil niečo iné, platí, že súhlasil taktiež s predčasným zaplatením.

§ 52

Kupujúci je oprávnený počas 14 pracovných dní odo dňa prijatia faktúry predávajúceho bankou svojej krajiny požiadať o vrátenie celej alebo časti vyplatenej sumy v prípadoch predvídaných v § 53, 54 a 55.

§ 53

Kupujúci je oprávnený požiadať o vrátenie celej sumy faktúry, ak:

1. tovar nebol objednaný alebo bol odoslaný po tom, keď zmluva bola so súhlasom predávajúceho zrušená;

2. kupujúci už predtým tovar zaplatil;

3. neboli predložené všetky druhy dokladov uvedené v § 49 ods. 1 písm. a), b) a c);

4. zariadenie bolo odoslané nekompletné, hoci v zmluve sú určené platby za kompletné zásielky;

5. predávajúci odoslal tovar pred lehotou určenou v zmluve bez súhlasu kupujúceho alebo pred začiatkom lehoty na dodanie dostal platbu za tovar, s predčasným odoslaním ktorého kupujúci súhlasil, avšak upozornil, že nesúhlasí s predčasnou platbou;

6. predávajúci odoslal tovar po prijatí oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy urobenom podľa § 70 a 85;

7. faktúra alebo k nej priložené doklady pre rozpory medzi sebou alebo pre nedostatočné údaje v nich obsiahnuté nedovoľujú určiť množstvo alebo druh, alebo akosť, alebo cenu tovaru;

8. vo faktúre nie sú uvedené detailné ceny alebo nie je priložená cenová špecifikácia, ako je určené v zmluve;

9. platba sa má vykonať iným spôsobom než inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) alebo prostredníctvom iného účtu;

10. vyskytnú sa iné okolnosti, pre ktoré je v zmluve priamo určené takéto právo.

§ 54

Kupujúci môže podľa svojho uváženia požadovať aj čiastočné vrátenie sumy faktúry z dôvodov uvedených v § 53 body 2-9.

§ 55

Kupujúci je oprávnený požiadať o čiastočné vrátenie sumy faktúry, ak:

1. vo faktúre sú uvedené ceny vyššie, než sú určené v zmluve, alebo do faktúry sú zahrnuté výdavky, zaplatenie ktorých v zmluve nie je určené;

2. z dokladov, na základe ktorých sa uskutočnila platba, je zrejmé, že spolu s objednaným tovarom bol odoslaný aj neobjednaný tovar;

3. kupujúci odmieta prevziať časť tovaru, pretože predávajúci nedodržal sortiment určený v zmluve, ak toto nedodržanie sortimentu je zrejmé z dokladov, na základe ktorých sa uskutočnila platba;

4. z dokladov, na základe ktorých sa uskutočnila platba, je zrejmé, že odoslané množstvo tovaru prevyšuje objednané množstvo, pričom množstvo navyše odoslaného tovaru prevyšuje toleranciu určenú v zmluve;

5. množstvo tovaru uvedené vo faktúre prevyšuje množstvo uvedené v dopravných dokladoch alebo v špecifikáciách;

6. vo faktúre alebo v dokladoch k nej priložených je počítacia chyba v prospech predávajúceho;

7. vyskytnú sa iné okolnosti, pre ktoré je v zmluve priamo určené takéto právo.

§ 56

1. Spolu s požiadavkou na vrátenie plnej sumy alebo jej časti zaplatenej na základe faktúry predávajúceho je kupujúci povinný predložiť banke svojej krajiny odôvodnené a záväzné vyhlásenie spolu s kópiami, počet ktorých určuje banka krajiny kupujúceho, ale najmenej v troch vyhotoveniach. Jedna kópia tohto vyhlásenia je určená na zaslanie predávajúcemu. Kupujúci musí v každom prípade vyhotoviť vyhlásenie o vrátení sumy s uvedením odvolania na ten bod § 53 alebo § 55, na základe ktorého kupujúci žiada vrátenie sumy.

2. Súčasne s predložením požiadavky banke na vrátenie sumy je kupujúci povinný upovedomiť predávajúceho o uskutočňovanom vrátení. Pri nepretržitých čiastočných dodávkach toto oznámenie musí sa uskutočniť telegraficky alebo ďalekopisom.

3. Na požiadanie banky je kupujúci povinný predložiť banke nevyhnutné doklady svedčiace o tom, že dôvody pre požiadavku na vrátenie zaplatenej sumy zodpovedajú podmienkam uvedeným v § 53 alebo v § 55.

4. Ak sa požiadavka na vrátenie zaplatenej sumy vzťahuje na § 53 bod 10 alebo § 55 bod 7, alebo § 62 bod 5, banka krajiny kupujúceho v každom prípade skúma existenciu týchto podmienok.

5. V prípadoch uvedených v § 53 bod 1, 3 a 6 a § 55 bod 2, 3 a 4 je kupujúci povinný vo svojom vyhlásení obsahujúcom žiadosť o vrátenie zaplatenej sumy súčasne potvrdiť, že ním neprijatý tovar má k dispozícii na účet a riziko predávajúceho.

§ 57

1. Ak banka krajiny kupujúceho zistí, že požiadavka na plné alebo čiastočné vrátenie zaplatenej sumy zodpovedá podmienkam predvídaným v § 53 alebo v § 55, vráti banka krajiny kupujúceho sumu odpísanú z účtu kupujúceho v súlade s platnými dohodami medzi krajinami alebo bankami. Banka krajiny kupujúceho súčasne odosiela kópiu vyhlásenia kupujúceho banke krajiny predávajúceho, ktorá zaťaží účet predávajúceho.

2. Pri vrátení sumy banka krajiny kupujúceho oznamuje banke krajiny predávajúceho dátum príjmu dokladov uvedených v § 49 ods. 1 písm. a), b) a c).

3. Pri vrátení celej fakturovanej sumy podľa § 53 bod 1, 3 a 6 kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu prijaté doklady týkajúce sa danej partie tovaru, len čo o ne požiada.

4. Po vrátení skôr prijatej sumy kupujúcemu predávajúci má právo druhý raz predložiť na zaplatenie znovu inkasom s následným akceptom (inkasom a promptnou výplatou) doklady alebo faktúru spolu s kópiou vyhlásenia kupujúceho o vrátení, ak v prípadoch uvedených:

a) v § 53 body 3, 7 a 8 predávajúci predložil chýbajúce alebo opravené doklady;

b) v § 53 bod 4 predávajúci splnil dodávku kompletne;

c) v § 53 bod 5 nastúpila lehota na platenie určená v zmluve;

d) v § 53 bod 9 predávajúci predložil doklady na zaplatenie prostredníctvom zodpovedajúceho účtu.

5. Po spätnom pripísaní sumy bankou na účet kupujúceho všetky rozpory medzi predávajúcim a kupujúcim sa riešia priamo medzi nimi.

§ 58

Ak bola kupujúcemu na základe jeho neodôvodnenej žiadosti vrátená zaplatená suma, je kupujúci povinný popri uvedenej sume zaplatiť predávajúcemu penále vo výške 0,1 % z tejto sumy za každý deň omeškania počítajúc odo dňa vrátenia sumy do dňa konečného zaplatenia, najviac však 5 % z neodôvodnene vrátenej sumy.

§ 59

Úhrada služieb a iných výdavkov spojených so vzájomnými dodávkami tovaru vrátane výdavkov za montáž, projektové a prípravné práce a dopravno-zasielateľské služby, ktoré nie sú uvedené vo faktúre za tovar, sa vykoná inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) oproti predloženiu faktúry a iných dokladov, ktoré sa dohodli medzi stranami, veriteľom banke jeho krajiny.

§ 60

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 59 veriteľ plne zodpovedá za to, že doklady predložené banke a v nich obsiahnuté údaje alebo predloženie faktúry bez dokladov zodpovedá dojednaniu s dlžníkom.

§ 61

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 59 je dlžník oprávnený počas 24 pracovných dní odo dňa prijatia veriteľovej faktúry bankou krajiny dlžníka požiadať o vrátenie celej alebo časti zaplatenej sumy v prípadoch predvídaných v § 62 a 63.

§ 62

Dlžník je oprávnený požiadať o vrátenie celej sumy faktúry, ak:

1. nebol daný príkaz na vykonanie služby alebo príkaz bol pred vykonávaním služieb zrušený;

2. tieto služby boli zaplatené skôr;

3. neboli predložené všetky druhy dokladov dohodnuté stranami alebo z predložených dokladov nemožno určiť, aké služby a za akú sumu boli vykonané;

4. platba sa mala uskutočniť iným spôsobom než inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) alebo prostredníctvom iného účtu;

5. nastali iné okolnosti, pre ktoré je podľa dojednania strán výslovne určené takéto právo.

§ 63

Dlžník je oprávnený požiadať o čiastočné vrátenie sumy, ak:

1. vo faktúre alebo v dokladoch k nej priložených je počítacia chyba v prospech veriteľa;

2. vo faktúre sa použili vyššie tarify alebo sadzby, než boli dohodnuté medzi stranami;

3. nesprávne sa použili kurzy mien;

4. do faktúry boli zahrnuté služby, poplatky, provízie a príplatky, ktoré strany nedohodli;

5. suma faktúry bola vypočítaná na základe nesprávnych údajov o množstve, váhe a objeme tovaru;

6. do faktúry bola zahrnutá spolu s protihodnotou vykonaných služieb i protihodnota nevykonaných služieb alebo čiastočne vykonaných služieb;

7. platba sa má uskutočniť iným spôsobom než inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) alebo prostredníctvom iného účtu.

§ 64

Pri vrátení zaplatenej sumy dlžníkovi podľa § 62 a 63 sa vracajú doklady podľa dohody medzi stranami.

§ 65

Pri zúčtovaní služieb a iných výdavkov ustanovených v § 59 sa okrem ustanovení § 59 až 63 primerane používajú ustanovenia § 50 a 56 až 58.

§ 66

1. Platby, ktoré vyplývajú z nárokov týkajúcich sa množstva, akosti, penále a z nárokov z iných dôvodov, sa vykonávajú buď:

a) priamym prevodom dlžníkom priznanej sumy veriteľovi, alebo

b) bankou krajiny veriteľa inkasom s následným akceptom (inkasom s promptnou výplatou) dlžníkom priznanej sumy na základe uznávacieho návestia dlžníka.

2. Dlžník má právo požiadať o vrátenie sumy zaplatenej na základe odseku 1 bodu b) tohto paragrafu, ak preukáže, že previedol sumu faktúry podľa odseku 1 bodu a) tohto paragrafu, protihodnotou ktorej bol zaťažený jeho účet.

§ 67

1. Ak akreditív dojednaný v zmluve v dôsledku osobitných podmienok dodávky kupujúci neotvorí v lehote určenej v zmluve, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia oproti lehotám určeným v zmluve až do dňa otvorenia akreditívu, avšak najviac 5 % z akreditívnej sumy.

2. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu dostatočnú lehotu na otvorenie akreditívu bez toho, že by tým strácal právo na vyúčtovanie penále.

3. Ak kupujúci neotvorí akreditív ani v dodatočnej lehote, predávajúci má právo zrušiť zmluvu. V tomto prípade môže podľa svojej voľby buď vyúčtovať kupujúcemu penále ustanovené v odseku 1 tohto paragrafu, alebo jednorazové penále vo výške 3 % z akreditívnej sumy, ak iná výška penále nie je určená v zmluve.

4. V prípade zdržania pri otvorení akreditívu predávajúci má právo zadržať odoslanie tovaru.

5. Ak predávajúci odoslal tovar pred otvorením akreditívu, hoci aj s oneskorením oproti dohodnutým lehotám, banka krajiny predávajúceho prijíma doklady na zaplatenie inkasom s predbežným akceptom.

Hlava XII

Niektoré všeobecné ustanovenia o zodpovednosti

§ 67a

1. Strany nesú hmotnú zodpovednosť za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov.

2. Formami hmotnej zodpovednosti sú:

a) zaplatenie penále stranou, ktorá nesplnila alebo nenáležite splnila záväzok (dlžníkom) druhej strane (veriteľovi);

b) náhrada škody veriteľovi dlžníkom.

3. Príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok a dvojstranných dohôd ustanovujú, v ktorých prípadoch platia formy hmotnej zodpovednosti uvedené v odseku 1 tohto paragrafu.

4. Ak nie je v zmluve ustanovené inak, strana, ktorá na splnenie svojich zmluvných záväzkov použila tretiu osobu, zodpovedá druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov touto treťou osobou ako za vlastné konanie.

§ 67b

1. Dlžník je povinný na žiadosť veriteľa zaplatiť penále za nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvných záväzkov, ak je také penále ustanovené v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, v dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

2. Právo veriteľa na zaplatenie penále vzniká samotnou skutočnosťou nesplnenia alebo nenáležitého splnenia záväzku dlžníkom.

3. Rozhodcovský súd nie je oprávnený znížiť penále, o zaplatenie ktorého sa žiada v súlade s týmito Všeobecnými dodacími podmienkami alebo dvojstrannou dohodou.

4. V prípadoch, keď úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov bolo dôsledkom neposkytnutia alebo nenáležitého poskytnutia súčinnosti veriteľom dlžníkovi na splnenie jeho záväzku alebo neoprávneným konaním veriteľa pri plnení záväzku, je rozhodcovský súd oprávnený úplne alebo čiastočne odmietnuť uspokojenie nárokov veriteľa na zaplatenie penále podľa toho, aký vplyv malo neoprávnené konanie veriteľa na splnenie dlžníkovho záväzku.

§ 67c

1. Strana nemá právo na náhradu škody v dolu uvedených prípadoch, keď tieto Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú právo na penále

- za omeškanie pri dodávke (§ 83);

- za omeškanie pri dodaní technickej dokumentácie (§ 84);

- za nedodanie certifikátu o analýze (§ 84a);

- pri zastavení zásielok pre opakujúce sa vady (§ 80 ods. 3);

- za nemožnosť použiť tovar podľa jeho určenia (§ 31 ods. 5 a § 75 ods. 4);

- za neodôvodnené vrátenie platby (§ 58);

- za neotvorenie akreditívu v ustanovenej lehote (§ 67 ods. 1 a 3).

2. V tých prípadoch, keď za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku neustanovujú tieto Všeobecné dodacie podmienky, dvojstranná dohoda alebo zmluva penále, je dlžník povinný nahradiť veriteľovi spôsobenú škodu.

§ 67d

1. V tých prípadoch, keď je prípustný nárok na náhradu škody, povinnosť strany nahradiť druhej strane škodu spôsobenú nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvných záväzkov vzniká, ak nastanú tieto okolnosti:

a) nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvného záväzku;

b) ak vznikla v dôsledku nesplnenia alebo nenáležitého splnenia zmluvného záväzku druhej strane hmotná škoda;

c) ak je medzi nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvného záväzku jednou zmluvnou stranou a vznikom hmotnej škody druhej strane priama príčinná súvislosť;

d) ak dlžník nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku zavinil.

2. Pri posudzovaní zavinenia sa za kritérium pokladá vynaloženie starostlivosti obvyklej vo vzťahoch daného druhu.

3. Bremeno dokazovania okolností uvedených pod písmenami a), b) a c) odseku 1 tohto paragrafu a aj výška škody leží na veriteľovi. Zavinenie dlžníka sa predpokladá.

§ 67e

1. Škodou sa rozumejú výdavky vynaložené veriteľom, strata alebo poškodenie jeho majetku, ako aj ušlý zisk.

2. Ako škoda sa podľa týchto Všeobecných dodacích podmienok nahrádzajú výdavky vynaložené veriteľom a strata alebo poškodenie jeho majetku. Ušlý zisk sa nahrádza iba vtedy, ak je to ustanovené vo dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

3. Dlžník nie je povinný nahrádzať škodu, ktorú mohol veriteľ odvrátiť, keby prejavil starostlivosť obvyklú vo vzťahoch daného druhu.

4. Zmluvné strany nemôžu uplatňovať ako náhradu škody sumy penále zaplatené svojim kontrohentom v štáte podľa národného zákonodarstva alebo podľa hospodárskych zmlúv.

5. Nenahrádza sa nepriama škoda.

§ 68

1. Strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci.

2. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku stranou nepredvídaných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy.

3. Strany sa taktiež oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak to vyplýva z dvojstrannej dohody alebo zo zmluvy alebo z materiálneho práva krajiny predávajúceho, ktorým sa daná zmluva spravuje.

4. Dôkazné bremeno vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť dlžníka za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov leží na dlžníkovi.

§ 69

1. Strana, u ktorej nastala nemožnosť splnenia zmluvných povinností v dôsledku okolností uvedených v § 68, musí o vzniku týchto okolností písomne upovedomiť druhú stranu bez meškania, avšak počas lehoty na splnenie zmluvných povinností. Oznámenie musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a o ich možných následkoch. Strana musí taktiež bez meškania písomne upovedomiť druhú stranu o skončení týchto okolností.

2. Okolnosti oslobodzujúce strany od zodpovednosti za úplné alebo čiastočné nesplnenie zmluvy musí potvrdiť obchodná komora alebo iný príslušný ústredný orgán príslušnej krajiny.

3. Neoznámenie alebo oneskorené oznámenie vzniku okolností oslobodzujúcich od zodpovednosti stranou, ktorej vznikla nemožnosť splnenia zmluvných záväzkov, má za následok jej povinnosť nahradiť škodu spôsobenú neoznámením alebo oneskoreným oznámením.

§ 70

1. V prípadoch uvedených v § 68 sa predlžuje lehota na splnenie zmluvných povinností stranami primerane o dobu, počas ktorej takéto okolnosti a ich následky budú pôsobiť.

2. Ak tieto okolnosti a ich následky budú trvať dlhšie ako 5 mesiacov pri tovare, pri ktorom dodacie lehoty neprevyšujú 12 mesiacov od okamihu uzavretia zmluvy, alebo dlhšie ako 8 mesiacov pri tovare, pri ktorom sú dodacie lehoty určené na viac ako 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, bude mať každá zo strán právo odstúpiť od ďalšieho splnenia zmluvy; v tomto prípade žiadna zo strán nie je oprávnená žiadať od druhej strany náhradu možných škôd.

3. Strana môže využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak upovedomí o odstúpení od zmluvy do začiatku plnenia zmluvných povinností druhú stranu, avšak najneskôr v 30 dennej lehote od okamihu skončenia lehoty 5 mesiacov, prípadne 8 mesiacov predvídanej v odseku 2 tohto paragrafu.

4. Ustanovenia tohto paragrafu o predĺžení lehoty na splnenie zmluvy sa nevzťahujú na fixné obchody.

Hlava XIII

Reklamácie akosti a množstva

§ 71

1. Reklamácie sa môžu uplatniť, pokiaľ ide o:

a) akosť tovaru (vrátane porušenia kompletnosti alebo sortimentu), v prípade, že akosť tovaru nezodpovedá podmienkam zmluvy alebo ustanoveniam § 15, ak sa použije tento paragraf;

b) množstvo tovaru, ak z okolností nie je zrejmá zodpovednosť dopravcu.

2. Predávajúci zodpovedá za zmenu akosti tovaru, jeho poškodenie, skazu alebo za manko i po prechode vlastníckeho práva a rizika na kupujúceho, ak zmena akosti tovaru, jeho poškodenie, skaza alebo manko vznikli z viny predávajúceho.

§ 72

1. Reklamácie môžu sa uplatniť, pokiaľ ide o:

a) akosť tovaru - počas 6 mesiacov od dátumu dodávky;

b) množstvo tovaru - počas 3 mesiacov od dátumu dodávky;

c) tovar, na ktorý sa poskytla záruka, najneskôr 30 dní po uplynutí záručnej lehoty za podmienky, že vada sa zistila počas záručnej lehoty.

2. Reklamácie akosti a množstva rýchlo sa kaziacej zeleniny a ovocia musia sa uplatňovať v kratších lehotách, než sú ustanovené v odseku 1 v bodoch a) a b) tohto paragrafu. Konkrétne lehoty na uplatnenie reklamácií pri tomto tovare sa určia v zmluve.

3. Neuplatnenie reklamácie počas lehôt uvedených v odseku 1 tohto paragrafu alebo počas lehôt uvedených podľa odseku 2 tohto paragrafu zbavuje kupujúceho práva obrátiť sa na rozhodcovský súd.

§ 73

1. Ak z okolností nie je jasné, kto má zodpovedať za vady množstva alebo akosti tovaru (dopravca alebo odosielateľ), alebo ak je možná zodpovednosť obidvoch a reklamácia sa uplatňuje u dopravcu, je kupujúci, aby nestratil právo na uplatnenie reklamácie u predávajúceho v dôsledku zmeškania lehoty, povinný v lehote ustanovenej na uplatnenie reklamácie u predávajúceho upovedomiť predávajúceho o uplatnení nároku u dopravcu.

2. Ak z vyhlásenia dopravcu alebo z rozhodnutia súdu vyplýva, že zodpovednosť za daný nárok má mať odosielateľ, je kupujúci povinný bez meškania po prijatí odmietnutia dopravcu alebo rozhodnutia súdu odoslať predávajúcemu doklady potvrdzujúce reklamáciu a priložiť kópiu listu dopravcu alebo rozhodnutie súdu. V takomto prípade sa reklamácia považuje za ohlásenú včas.

§ 74

1. V ohlásení reklamácie musí byť minimálne uvedené:

a) názov tovaru zodpovedajúci zmluve,

b) množstvo, pri ktorom sa ohlasuje reklamácia,

c) číslo zmluvy,

d) údaje dovoľujúce určiť, pri akom tovare sa ohlasuje reklamácia s uvedením: pri hromadnom tovare - dopravných údajov a pri inom tovare - dopravných alebo iných údajov,

e) podstata reklamácie (manko, vada akosti, nekompletnosť atď.),

f) požiadavky kupujúceho (doplnenie nedodaného množstva, odstránenie vád atď.).

2. Ak v ohlásení reklamácie chýba ktorýkoľvek z údajov uvedených v bodoch a) až f) odseku 1 tohto paragrafu, je predávajúci povinný bez meškania oznámiť kupujúcemu, o ktoré údaje treba doplniť ohlásenie reklamácie. Ak predávajúci túto povinnosť nesplní, nie je neskôr oprávnený odvolávať sa na to, že reklamácia bola neúplná.

3. Ak kupujúci dostal oznámenie predávajúceho spomínané v odseku 2 tohto paragrafu v okamihu, keď lehota na ohlásenie reklamácie podľa § 72 uplynula alebo plynie počas nasledujúcich 7 dní, počítané odo dňa prijatia oznámenia predávajúceho, je kupujúci oprávnený doplniť ohlásenie reklamácie počas 7 dní, počítané od tohto dňa nehľadiac na plynutie lehoty na ohlásenie reklamácie.

4. V prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto paragrafu počíta sa lehota na prerokovanie reklamácie predávajúcim podľa § 76 odo dňa prijatia ďalších údajov doplňujúcich reklamáciu od kupujúceho podľa odseku 1 tohto paragrafu.

§ 75

1. Pri uplatnení reklamácie, pokiaľ ide o množstvo, má kupujúci právo žiadať buď doplnenie nedodaného množstva, alebo vrátenie sumy, ktorá bola zaplatená za nedodané množstvo tovaru.

2. Pri uplatnení reklamácie pre akosť je kupujúci oprávnený žiadať buď odstránenie zistených vád, alebo zľavu z ceny tovaru.

3. Ak kupujúci požiada o odstránenie vád, je predávajúci povinný na svoj účet bez meškania opraviť vadu alebo vymeniť vadný tovar.

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 tohto paragrafu je kupujúci oprávnený, ak nemôže byť tovar použitý podľa svojho určenia, kým nie je odstránená závada, žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za meškanie pri dodávke vo výške ustanovenej v § 83, počítané od dátumu ohlásenia reklamácie do dňa odstránenia vady alebo do dátumu dodávky tovaru poskytnutého za vadný. Suma penále však za jednu partiu alebo jednotku tovaru nemôže prevýšiť 8 % z ceny vadného tovaru alebo vadnej časti tovaru, ktorá sa má opraviť alebo vymeniť, vrátane penále za meškanie pri dodávke, ak došlo k takémuto meškaniu a penále už bolo vyúčtované.

5. Ak sa strany dohodli na zľave z ceny tovaru namiesto odstránenia vady, sú povinné pri dojednávaní výšky zľavy dohodnúť sa o tom, či penále vyúčtované alebo zaplatené podľa odseku 4 tohto paragrafu sa započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále.

6. Ak sa strany dohodli o výške zľavy, avšak nedosiahli dohodu o otázke, či sa penále uvedené v odseku 4 tohto paragrafu započítava do zľavy alebo či sa zľava platí popri tomto penále, potom v prípadoch, v ktorých je skutočná škoda, ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku nevyužitia tovaru až do okamihu potvrdenia zľavy:

- nižšia ako penále, znižuje sa vyúčtované alebo zaplatené penále až na sumu skutočnej škody;

- vyššia ako penále, predávajúci platí kupujúcemu skutočnú škodu prevyšujúcu sumu penále, ak tak určí dvojstranná dohoda.

7. Ak dvojstranná dohoda alebo zmluva predvída právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a neobsahuje podmienky odstúpenia od zmluvy, môže kupujúci využiť toto právo, ak arbitráž uzná, že predávajúci nemôže odstrániť vadu opravou alebo výmenou a kupujúci nemôže používať tovar podľa svojho určenia so zľavou navrhnutou predávajúcim.

§ 76

1. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu akosti alebo množstva tovaru a dať kupujúcemu vecnú odpoveď (potvrdiť súhlas s úplným alebo čiastočným uspokojením reklamácie alebo oznámiť úplné alebo čiastočné odmietnutie uspokojenia reklamácie) bez meškania, avšak najneskôr počas lehoty určenej v zmluve. Ak v zmluve takáto lehota nie je určená, musí predávajúci dať vecnú odpoveď na reklamáciu bez meškania, avšak najneskôr počas 60 dní a pri kompletných závodoch a zariadeniach - počas 90 dní, počítané odo dňa prijatia reklamácie predávajúcim.

2. Ak predávajúci nedá vecnú odpoveď na reklamáciu v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu a kupujúci sa obráti na rozhodcovský súd do času, kým dostane odpoveď, predávajúci znáša výdavky za arbitrážny poplatok nehľadiac na výsledok sporu. Ustanovenie tohto odseku neplatí v prípadoch uvedených v odseku 3 tohto paragrafu.

3. Ak v dôsledku technicky odôvodnených príčin predávajúci nemá možnosť dať vecnú odpoveď na reklamáciu v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu, môže navrhnúť kupujúcemu predľženie tejto lehoty do určitého dátumu.

4. Ak kupujúci nesúhlasí s návrhom predávajúceho na predľženie lehoty pre vecnú odpoveď na reklamáciu a obráti sa na rozhodcovský súd, rieši sa otázka o výdavkoch za arbitrážny poplatok arbitrážou podľa výsledku sporu.

5. Ak kupujúci súhlasil s návrhom predávajúceho na predľženie lehoty pre vecnú odpoveď na reklamáciu, avšak predávajúci nedá takú odpoveď počas dohodnutej lehoty a kupujúci sa obráti na rozhodcovský súd so svojimi požiadavkami, rozhodcovský súd pri rozhodovaní veci v spore prenesie výdavky za arbitrážny poplatok na predávajúceho nehľadiac na výsledok sporu.

§ 77

1. Pri fixných obchodoch je predávajúci povinný odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar v rámci dodacej lehoty ustanovenej zmluvou. Ak sa tak nestane, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy ihneď po uplynutí dodacej lehoty a žiadať od predávajúceho penále podľa § 86 alebo, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, žiadať miesto tohto penále náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

2. Ak kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci odstránil vady tovaru dodaného podľa zmluvy o fixnom obchode po uplynutí dodacej lehoty, je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za meškanie v dodávke podľa § 31 ods. 5 (príp. § 75 ods. 4) od prvého dňa po uplynutí dodacej lehoty ustanovenej zmluvou o fixnom obchode.

§ 78

1. Kupujúci nemá právo vrátiť predávajúcemu bez jeho súhlasu tovar, pri ktorom ohlásil reklamáciu akosti.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na prípady, v ktorých predávajúci pokračuje v odosielaní tovaru napriek tomu, že kupujúci požiadal o zastavenie ďalších dodávok tovaru pri opakujúcich sa dodávkach vadných zásielok (§ 80).

§ 79

Pri vrátení vymeneného vadného tovaru alebo vadných častí tovaru, na ktoré sa neposkytla záruka, použije sa ustanovenie § 32.

§ 80

1. Ohlásenie reklamácie pri jednej partii tovaru nedáva kupujúcemu právo odmietať prevzatie nasledujúcich partií tovaru určených v zmluve.

2. Pri opakujúcich sa dodávkach vadných partií tovaru je kupujúci oprávnený požiadať o zastavenie ďalších dodávok tovaru do toho času, dokiaľ predávajúci neodstráni okolnosti spôsobujúce vady.

3. V tom prípade je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za meškanie pri dodávke vo výške ustanovenej v § 83 odo dňa, keď sa mal tovar dodať podľa zmluvy, do dňa, keď predávajúci opäť začne dodávať bezvadný tovar.

§ 81

1. Ak predávajúci neodstráni bez meškania vady, za ktoré zodpovedá, a to pri tovare, na ktorý nie je poskytnutá v zmluve záruka, je kupujúci oprávnený odstrániť vady sám a preniesť na predávajúceho normálne skutočné výdavky.

2. Drobné vady, za ktoré znáša zodpovednosť predávajúci a ktoré nepripúšťajú odklad a nevyžadujú účasť predávajúceho, odstraňuje kupujúci a na predávajúceho prenesie normálne skutočné výdavky.

§ 82

Ak sa podľa zmluvy vykonáva konečná akostná prebierka tovaru v krajine predávajúceho a ak v zmluve nie je určené inak, môžu sa uplatňovať reklamácie pre akosť tovaru len pre skryté vady (ktoré sa nemohli zistiť pri obvyklej previerke tovaru).

Hlava XIV

Sankcie

§ 83

1. Pri omeškaní pri dodávke tovaru oproti lehotám určeným v zmluve predávajúci platí kupujúcemu penále, ktoré sa vypočítava z ceny tovaru nedodaného v lehote.

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, počíta sa penále od prvého dňa oneskorenia, a to v tejto výške:

v prvých 30 dňoch - 0,05 % za každý deň,

v ďalších 30 dňoch - 0,08 % za každý deň,

v ďalšom - 0,12 % za každý deň meškania.

3. Celková suma penále za meškanie nemôže však prevýšiť 8 % z ceny tovaru, pri ktorom došlo k meškaniu.

§ 84

1. Ak sa predávajúci oneskorí pri dodaní technickej dokumentácie, bez ktorej stroj alebo zariadenie sa nemôže používať, predávajúci platí penále vypočítané z ceny stroja alebo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje technická dokumentácia, a to spôsobom a vo výške ustanovenej v § 83. Ak meškanie v dodaní technickej dokumentácie nasleduje za meškaním v dodávke strojov alebo zariadenia, ku ktorým táto technická dokumentácia patrí, počíta sa penále za meškanie v dodaní technickej dokumentácie ako pokračovanie penále za meškanie v dodávke strojov a zariadenia. Toto ustanovenie platí aj v prípade, keď meškanie v dodávke strojov alebo zariadenia nasleduje za meškaním v dodaní technickej dokumentácie.

§ 84a

1. Strany sa môžu dohodnúť, že predávajúci predloží kupujúcemu na tovar určený na prepracovanie (napríklad suroviny, odliatky a valcovaný materiál) certifikát o analýze, bez ktorého sa tovar nemôže použiť podľa svojho určenia. V zmluve sa uvedú údaje, ktoré musí certifikát o analýze obsahovať.

2. Ak predávajúci, ktorý podľa odseku 1 tohto paragrafu prevzal záväzok predložiť kupujúcemu certifikát o analýze, bez ktorého sa nemôže tovar použiť podľa svojho určenia, sa oneskorí s predložením takého certifikátu, zaplatí penále vypočítané z ceny tovaru, ktorého sa certifikát týka, spôsobom a vo výške ustanovenej v § 83.

§ 85

1. Ak iná lehota nie je v zmluve určená, je kupujúci oprávnený - pri meškaní pri dodávke tovaru o viac ako 4 mesiace a pri veľkých zariadeniach nesériovej výroby o viac ako 6 mesiacov oproti dodacej lehote určenej v zmluve - odstúpiť od splnenia zmluvy, a to ohľadne časti, pri ktorej došlo k meškaniu, a časti dodanej skôr, ak dodanú časť tovaru nemožno použiť bez nedodanej časti.

2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 1 tohto paragrafu, ak predávajúci kupujúcemu písomne oznámi, že tovar počas týchto lehôt nedodá.

3. Pre kompletné závody a zariadenia sa medzi stranami v každom jednotlivom prípade dojednávajú lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto paragrafu môže kupujúci podľa svojho výberu v okamihu oznámenia o odstúpení od zmluvy žiadať od predávajúceho namiesto penále za omeškanie ustanoveného v § 83

- buď penále za nedodanie vo výške 8 % z ceny tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstupuje od zmluvy;

- alebo náhradu škody; ak kupujúci nepreukáže vznik škody alebo vyššiu škodu, tvorí náhrada škody 4 % z ceny tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstúpil od zmluvy.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu ním uskutočnené platby s pripočítaním 4 % úrokov p.a.

6. Ustanovenie odsekov 1, 2 a 3 tohto paragrafu sa nevzťahuje na zmluvy pri fixných obchodoch.

§ 86

1. Za nedodržanie dodacej lehoty pri fixných obchodoch platí predávajúci kupujúcemu penále vo výške 5 % z ceny nedodaného tovaru, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovená iná výška.

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, má kupujúci právo pri odstúpení od fixného obchodu za nedodržanie dodacej lehoty žiadať od predávajúceho miesto penále ustanoveného v odseku 1 tohto paragrafu náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

3. Ak kupujúci súhlasí pri fixnom obchode s prevzatím tovaru bez ohľadu na meškanie, penále podľa odseku 1 tohto paragrafu mu nepatrí. V takomto prípade predávajúci platí kupujúcemu penále za každý deň, počítané od prvého dňa meškania, a to vo výške ustanovenej v § 83.

§ 86a

Ak kupujúci poruší ustanovenie § 78 ods. 1 vrátením tovaru, ohľadne ktorého bola ohlásená reklamácia, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho buď zaplatenie penále vo výške 2 % z ceny vráteného tovaru, alebo náhradu škody.

§ 87

1. Za neavízovanie alebo oneskorené avízo o odoslaní tovaru predávajúci platí kupujúcemu penále vo výške 0,1 % z ceny odoslaného tovaru, avšak najmenej 10 rubľov a najviac 100 rubľov za jednu zásielku.

2. Za neavizovanie alebo oneskorené avízo o odoslaní tovaru kupujúci neuplatňuje voči predávajúcemu nároky na náhradu škody, s výnimkou výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov ( lodí, železničných vagónov a pod.), ktoré zaplatil dopravcovi v dôsledku neavizovania alebo oneskoreného avíza.

3. Výdavky za prestoj dopravných prostriedkov uvedené v odseku 2 tohto paragrafu sa uhradzujú takto:

a) pri doprave po vode - nad sumu penále vypočítaného alebo zaplateného podľa odseku 1 tohto paragrafu;

b) pri iných druhoch dopravy - v sume prevyšujúcej penále vypočítané alebo platené podľa odseku 1 tohto paragrafu, ale suma penále a náhrady výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov za jednu partiu tovaru odoslanú jedným dopravným dokumentom nemôžu presahovať maximálnu výšku penále ustanovenú v odseku 1 tohto paragrafu.

§ 87a

V tých prípadoch, keď tieto Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú, že sa penále počíta za každý deň meškania, počíta sa penále za každý začatý deň.

§ 88

1. Nároky týkajúce sa penále musia sa uplatniť najneskôr počas 3 mesiacov. Pritom:

a) pri penále počítanom po dňoch začína sa táto lehota dňom splnenia povinnosti alebo dňom, keď penále z tohto titulu dosiahlo maximálnu výšku, ak sa povinnosť nesplnila do tohto dňa;

b) pri penále, ktoré sa môže počítať len jednorazove, začína sa táto lehota dňom vzniku práva penále požadovať.

2. Prejav uplatnenia nároku na zaplatenie penále musí obsahovať údaje, ktoré umožňujú strane, u ktorej sa nárok uplatňuje, prerokovať ho a dať vecnú odpoveď v lehote ustanovenej v § 89.

Ak nie je v zmluve ustanovené inak, musí sa v prejave uplatnenia nároku uviesť:

a) číslo zmluvy a v zodpovedajúcich prípadoch aj položky zmluvy (podľa prílohy zmluvy), ktorých sa nárok týka;

b) názov tovaru podľa zmluvy;

c) odkaz na príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok alebo dvojstrannej dohody alebo na zmluvné podmienky, podľa ktorých sa uplatňuje nárok;

d) porušenie zmluvy, pre ktoré sa uplatňuje nárok (meškanie v dodávke, vrátenie zaplatenej sumy na neodôvodnenú žiadosť, meškanie v otvorení akreditívu atď.);

e) suma nároku;

f) výpočet penále.

Ak sa nárok týka dvoch alebo viacerých položiek zmluvy (prílohy zmluvy), penále sa musí vypočítať pre každú položku osobitne.

3. Ak v prejave uplatnenia nároku chýbajú ktorékoľvek údaje uvedené pod písmenami a) až f) odseku 2 tohto paragrafu, použije sa ustanovenie § 74 ods. 2 až 4.

4. Neuplatnenie nároku na penále v lehote podľa odseku 1 tohto paragrafu zbavuje stranu uplatňujúcu nárok práva obrátiť sa na arbitráž.

§ 89

Strana, u ktorej sa uplatnil nárok na zaplatenie penále, je povinná ho prerokovať a dať vecnú odpoveď počas 30 dní odo dňa prijatia prejavu o jeho uplatnení.

§ 89a

Ustanovenia § 88 a 89 sa vzťahujú na všetky nároky na platenie penále ustanoveného týmito Všeobecnými dodacími podmienkami, dvojstrannou dohodou alebo zmluvou.

Hlava XV

Arbitráž

§ 90

1. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, podliehajú rozhodovaniu v rozhodcovskom konaní, s vylúčením príslušnosti všeobecných súdov, a to na rozhodcovskom súde ustavenom pre tieto spory v krajine žalovaného, alebo podľa dojednania strán - v tretej krajine - v členskom štáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

2. Vzájomná žaloba a nárok uplatnený na započítanie, ktoré vyplývajú z rovnakého právneho pomeru ako základná žaloba, podliehajú rozhodovaniu na rozhodcovskom súde, na ktorom sa rozhoduje o základnej žalobe.

§ 91

1. Spory sa rozhodujú podľa pravidiel o konaní, ktoré platia pre rozhodcovský súd, na ktorom sa arbitráž koná.

2. Spory sa prejednávajú a rozhodnutia vyhlasujú v jazyku krajiny arbitráže s oficiálnym prekladom do iného jazyka na žiadosť jednej zo strán. Rozhodnutia arbitráže sa taktiež vyhotovujú v jazyku krajiny arbitráže s oficiálnym prekladom do iného jazyka na žiadosť jednej zo strán.

3. Rozhodnutie rozhodcovského súdu je pre strany konečné a záväzné.

Hlava XVI

Premlčanie

§ 92

Na nároky vyplývajúce zo vzťahov upravených týmito Všeobecnými dodacími podmienkami sa vzťahujú ustanovenia o premlčaní uvedené v tejto hlave.

§ 93

1. Všeobecná premlčacia lehota je 2 roky.

2. Osobitná premlčacia lehota v dľžke 1 roka sa ustanovuje:

a) pre žaloby založené na nárokoch pre akosť a množstvo tovaru (§ 31, 33, 71, 75, 77, 80 až 82);

b) pre žaloby založené na nárokoch na zaplatenie penále.

§ 94

1. Všeobecná premlčacia lehota sa počíta odo dňa vzniku nároku.

2. Osobitná premlčacia lehota sa počíta:

a) pri žalobách založených na nárokoch pre akosť a množstvo - odo dňa nasledujúceho za dňom, keď kupujúci dostal vecnú odpoveď predávajúceho na reklamáciu, a ak predávajúci nedal odpoveď v lehotách podľa odseku 1, prípadne odseku 5 § 76 - odo dňa nasledujúceho za dňom, v ktorom uplynula vyššie uvedená lehota pre vecnú odpoveď na reklamáciu. Ak odpoveď predávajúceho neobsahuje vecné rozhodnutie o reklamácii, začína sa premlčacia lehota dňom nasledujúcom po dni, v ktorom uplynula lehota pre vecnú odpoveď na reklamáciu;

b) pri žalobách založených na nárokoch na zaplatenie penále - dňom nasledujúcim po dni, keď strana uplatnivšia nárok dostala odpoveď vo veci nároku, a ak vecná odpoveď nebola daná v lehote ustanovenej v § 89 - dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota na odpoveď za uplatnený nárok.

§ 95

Na premlčanie arbitráž prihliadne, ak sa naň dlžník odvolá.

§ 96

Ak dlžník splní povinnosť po uplynutí premlčacej lehoty, nemá právo žiadať plnenie späť, aj keby v okamihu plnenia nevedel o uplynutí premlčacej lehoty.

§ 97

Nároky, pri ktorých uplynula premlčacia lehota, môžu sa započítať podľa dohody medzi stranami.

§ 98

Plynutie premlčacej lehoty spočíva, ak podaniu žaloby bránila okolnosť vyššej moci, ktorá vznikla alebo pôsobila počas premlčacej lehoty. Doba, počas ktorej plynutie premlčania spočíva, sa do premlčacej lehoty nezapočítava.

§ 99

1. Plynutie premlčacej lehoty sa prerušuje podaním žaloby a písomným uznaním dlhu povinnou stranou.

2. Po prerušení premlčacia lehota plynie znovu.

3. Ak žalobca vezme arbitrážnu žalobu späť, nepovažuje sa plynutie premlčacej lehoty za prerušené.

§ 100

Uplynutím premlčacej lehoty pri hlavnom nároku uplynie taktiež premlčacia lehota pre vedľajší nárok.

§ 101

Za dátum podania žaloby sa považuje deň jej doručenia rozhodcovskému súdu a pri odoslaní žaloby poštou - dátum poštovej pečiatky pri prevzatí doporučeného listu poštou na odoslanie.

§ 102

Zmena ustanovení uvedených v tejto hlave sa nepripúšťa.

§ 103

Ustanovenia tejto hlavy sa použijú na záväzky vzniknuté zo zmlúv, pre ktoré platia tieto Všeobecné dodacie podmienky.

Hlava XVII

Všeobecné ustanovenia

§ 104

1. Nároky sa musia uplatňovať písomne.

2. Nároky pre akosť vrátane nárokov pri tovare, na ktorý sa poskytuje záruka, a taktiež nároky pre množstvo sa môžu ohlasovať telegraficky alebo ďalekopisne. V takých prípadoch musia byť potvrdené listom najneskôr 7 pracovných dní odo dňa ohlásenia nároku telegraficky alebo ďalekopisom, avšak počas lehôt ustanovených v § 72. Ak kupujúci odošle potvrdenie oneskorene, považuje sa tento list za prvé ohlásenie nároku.

3. K reklamácii sa prikladajú potvrdzujúce doklady. Stranám sa odporúča pri uplatňovaní nárokov pre akosť a množstvo používať reklamačný akt ako jeden z dokladov potvrdzujúcich nárok.

4. Za dátum ohlásenia nároku sa považuje dátum poštovej pečiatky krajiny strany uplatňujúcej nárok pri prevzatí listu alebo telegramu na odoslanie alebo dátum ďalekopisného oznámenia alebo dátum doručenia reklamácie strane, u ktorej sa nárok uplatňuje.

§ 105

1. Strany nebudú vzájomne uplatňovať nároky, výška ktorých neprevyšuje 10 rubľov.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na nároky z počítacích chýb vo vyúčtovaniach a na nároky, bez uspokojenia ktorých kupujúci nemôže používať tovar.

§ 106

1. Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je povinný veriteľovi platiť 4 % úrokov p.a. zo sumy, s platením ktorej je v omeškaní.

2. Úroky z meškania s platením penále sa počítajú od okamihu, keď začne plynúť premlčacia lehota nároku na penále, až do dňa jeho zaplatenia.

3. Škoda vzniknutá meškaním v splnení peňažných záväzkov presahujúca úroky ustanovené v odseku 1 tohto paragrafu sa nenahradzuje.

§ 107

Ak posledný deň lehoty na uplatnenie nároku alebo premlčacej lehoty pripadá na deň pracovného pokoja v krajine strany uplatňujúcej nárok, považuje sa za deň skončenia lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň po dni pracovného pokoja.

§ 108

1. Žiadna zo strán nie je oprávnená odovzdávať svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto paragrafu sa nevzťahuje na prípady, v ktorých sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu odovzdávajú práva a povinnosti zo zmluvy inej organizácii tej istej krajiny oprávnenej vykonávať zahraničný obchod, za podmienky, že je o tom písomne upovedomená druhá strana.

§ 109

Všetky výdavky, dane, colné poplatky a dávky na území krajiny predávajúceho spojené s plnením zmluvy platí predávajúci; na území krajiny kupujúceho a na tranzitnom území platí uvedené výdavky kupujúci.

§ 110

1. Vzťahy strán týkajúce sa dodávok tovaru v tých otázkach, ktoré nie sú upravené alebo sú neúplne upravené v zmluvách alebo v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, spravujú sa materiálnym právom krajiny predávajúceho.

2. Pod pojmom materiálne právo krajiny predávajúceho sa rozumejú všeobecné predpisy občianskeho práva a nie osobitné predpisy vydané pre vzťahy medzi socialistickými organizáciami a podnikmi krajiny predávajúceho.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) V znení z roku 1968.

*) Pri dodávke tovaru do Mongolskej ľudovej republiky z krajín, ktoré nemajú spoločnú hranicu s Mongolskou ľudovou republikou, sa záručné lehoty počítané odo dňa dodávky predlžujú o 2 mesiace.