Ústavný zákon č. 117/1969 Zb.Ústavný zákon o predĺžení volebného obdobia národných výborov, národných rád a Federálneho zhromaždenia, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

(v znení č. 96/1971 Zb.)

Čiastka 38/1969
Platnosť od 15.10.1969
Účinnosť od 27.11.1971
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 1 až 4 stratia účinnosť dňom, keď sa vykonajú všeobecné voľby do zastupiteľských zborov, najneskôr 31. decembrom 1971.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.11.1971 96/1971 Zb. Aktuálne znenie
15.10.1969 - 26.11.1971