Vyhláška č. 93/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 105/1964 Zb. o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH