Vyhláška č. 91/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH