Zákon č. 90/1968 Zb.Zákon o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1992
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 586/1992 Zb. s účinnosťou tiež od 1.januára 1993.