Nariadenie vlády č. 9/1968 Zb.Vládne nariadenie o zriaďovaní odborov národných výborov

Čiastka 4/1968
Platnosť od 20.01.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 11.02.1971 do31.12.1971
Zrušený 136/1971 Zb.