Vyhláška č. 78/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 24.06.1968 do31.12.1975
Zrušený 132/1975 Zb.