Ústavný zákon č. 77/1968 Zb.Ústavný zákon o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky

Čiastka 25/1968
Platnosť od 24.06.1968
Účinnosť od 24.06.1968