Vyhláška č. 73/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 24/1968
Platnosť od 20.06.1968
Účinnosť od 05.07.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 24 odseku 1 Dohoda nadobudla platnosť 9. aprílom 1968.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.07.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.06.1968