Vyhláška č. 71/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968 do08.05.1996
Účinnosť od 04.07.1968 do08.05.1996
Zrušený 238/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 odsek 1 Dohoda nadobudla platnosť 14. februárom 1968.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. apríla 1968

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky

Dňa 25. septembra 1967 bola v Sofii podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky.

Podľa svojho článku 19 odsek 1 Dohoda nadobudla platnosť 14. februárom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky vedené snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju a upevneniu vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami v oblasti leteckej dopravy dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe s cieľom zavedenia a prevádzky obchodných leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe. Služby sa môžu začať poskytovať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

2. Letecký podnik každej zmluvnej strany bude dbať na to, aby sa nepoškodili záujmy leteckého podniku druhej zmluvnej strany na súbežných tratiach.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana má právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na prevádzku dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí takého určenia druhá zmluvná strana neodkladne udelí, s výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku, určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať, aby určený letecký podnik druhej zmluvnej strany preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok ustanovených v zákonoch a predpisoch, ktoré obvykle platia pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb.

Článok 3

1. Zákony a predpisy, ktorými je na území jednej zmluvnej strany upravený vstup, pobyt a výstup lietadiel používaných na medzinárodné lety alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku, lietanie a riadenie týchto lietadiel nad spomínaným územím, budú sa rovnako vzťahovať na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy, ktoré na území jednej zmluvnej strany upravujú vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok a nákladov, budú sa rovnako vzťahovať na cestujúcich, posádky a náklad lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Lietadlá používané určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na prevádzku dohodnutých služieb, ako aj obvyklé vybavenie lietadiel, zásoby palív a mazacích olejov, náhradné diely a zásoby na palube vrátane potravín, nápojov, tabakových výrobkov a drobného tovaru určeného na predaj cestujúcim na palube lietadiel budú oslobodené od všetkých colných a iných poplatkov pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za podmienky, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube až do času, kým budú znovu vyvezené alebo použité na úseku trate nad územím druhej zmluvnej strany.

2. Od rovnakých poplatkov, s výnimkou poplatkov za poskytnuté služby, budú taktiež oslobodené:

a) pohonné látky a mazacie oleje vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany a určené pre potrebu lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku na určených tratiach, aj keď tieto zásoby sa majú spotrebovať na úseku trate nad územím zmluvnej strany, kde boli vzaté na palubu;

b) náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany s cieľom údržby alebo opravy lietadiel používaných určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany na prevádzku na určených tratiach;

c) zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom úradmi tejto zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadiel druhej zmluvnej strany pri prevádzke na určených tratiach.

3. Obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných látok a mazacích olejov, palubné zásoby, ako aj náhradné diely, ktoré sú na palube lietadiel používaných leteckým podnikom ktorejkoľvek zmluvnej strany môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom jej colných orgánov. V takom prípade budú uložené pod dohľadom týchto orgánov až do času, kým budú znovu vyvezené alebo inak použité v súlade s colnými predpismi.

4. Zariadenia, zásoby a materiál zvýhodnené pri vstupe na územie jednej zmluvnej strany v zmysle predchádzajúcich odsekov nebudú sa môcť scudziť bez súhlasu colných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 5

Veci týkajúce sa zabezpečovania letov budú riešiť letecké úrady zmluvných strán. Lety československých lietadiel nad území Bulharskej ľudovej republiky a bulharských lietadiel nad územím Československej socialistickej republiky sa budú vykonávať podľa predpisov o lietaní civilných lietadiel platných v štáte, nad územím ktorého sa let vykonáva.

Článok 6

Československé a bulharské civilné lietadlá musia mať pri letoch na území Československej socialistickej republiky a na území Bulharskej ľudovej republiky pre medzinárodné lety určené poznávacie značky svojich štátov, osvedčenia o zápise do registra, osvedčenia o spôsobilosti na lietanie a iné palubné doklady určené každou zo zmluvných strán, ako aj povolenia pre rádiové stanice. Piloti a ostatní členovia posádok musia mať letecké preukazy určené zmluvnými stranami. Všetky spomínané doklady vydané jednou zmluvnou stranou budú sa uznávať za platné na území druhej zmluvnej strany.

Článok 7

V prípade zmiznutia, nehody alebo núdzového pristátia lietadla jednej zo zmluvných strán na území druhej zmluvnej strany, strana na území ktorej sa nehoda stala, urobí okamžité opatrenia pre nájdenie lietadla s cieľom poskytnutia pomoci členom posádky a cestujúcim a zabezpečenia nákladu. Zabezpečí aj vyšetrovanie nehody v súlade s medzinárodnými predpismi, ktoré zaväzujú obe zmluvné strany. Strana, ktorej patrí lietadlo, bude oprávnená ustanoviť pozorovateľov, ktorí sa zúčastnia na vyšetrovaní. Strana vyšetrujúca nehodu je povinná podať druhej strane podrobnú správu o vyšetrovaní a jeho výsledkoch.

Článok 8

1. Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území na základe vzájomnosti určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov vyplývajúcich z prevádzky dohodnutých leteckých služieb.

2. Poplatky za užívanie letísk a ostatných zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb určených jej príslušnými orgánmi.

Článok 9

Finančné usporiadanie medzi určenými leteckými podnikmi sa bude vykonávať na základe platobných dohôd upravujúcich finančné vzťahy medzi zmluvnými stranami.

Článok 10

1. Tarify platné pre dohodnuté služby dojednajú určené podniky v primeranej výške a s prihliadnutím na všetky dôležité okolnosti, vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku a taríf leteckých podnikov tretích štátov na rovnakých tratiach.

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

3. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, bude sa prípadný spor riešiť v súlade s ustanovením článku 15 tejto Dohody.

Článok 11

Letecké úrady každej zmluvnej strany uložia svojmu určenému leteckému podniku, aby predkladal leteckému úradu druhej zmluvnej strany na schválenie úplný letový poriadok, ako aj jeho neskoršie zmeny, a to najmenej 14 dní predo dňom, keď majú nadobudnúť platnosť.

Článok 12

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany zastúpenie s technickým a obchodným personálom v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb. Letecké úrady zmluvných strán poskytnú uvedeným zastúpeniam všetku možnú pomoc pri výkone ich činnosti.

Článok 13

1. Na každej trati uvedenej v Prílohe bude cieľom dohodnutých služieb uviesť do prevádzky pri zachovaní primeraného koeficientu využitia takú dopravnú kapacitu, ktorá zodpovedá obvyklému a predvídateľnému dopytu po medzinárodnej leteckej preprave smerom z územia alebo na územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, majúci v prevádzke tieto služby.

2. V prípade, že by si letecký úrad jednej zmluvnej strany neprial buď čiastočne, alebo úplne zabezpečovať prepravnú kapacitu na jednej alebo viacerých tratiach, ktorá na neho pripadá, bude môcť postúpiť na určitý čas určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany časť alebo celú prepravnú kapacitu, ktorá sa nezabezpečuje.

Článok 14

Letecké úrady oboch zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú sa radiť o všetkých otázkach súvisiacich s vykonávaním tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 15

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy urovná sa priamo medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 16

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za účelné vykonať zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o prerokovanie tejto zmeny. Toto rokovanie sa uskutoční do 60 dní odo dňa podania žiadosti a môže sa vykonať písomne alebo ústne medzi leteckými úradmi.

2. Zmeny Prílohy tejto Dohody môžu sa dojednať medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a môžu sa predbežne vykonávať odo dňa dohodnutého medzi leteckými úradmi.

3. Akákoľvek zmena tejto Dohody alebo jej Prílohy vykonaná podľa ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku nadobudne platnosť, len čo bude schválená výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 17

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou, majú uvedené výrazy tento význam:

a) „letecký úrad“ značí, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Správu civilného letectva Ministerstva dopravy, a pokiaľ ide o Bulharskú ľudovú republiku, Ministerstvo dopravy alebo v oboch prípadoch každý orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

b) „dohodnuté služby“ a „určené trate“ značia medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

c) „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať ktorúkoľvek z dohodnutých služieb.

Článok 18

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať túto Dohodu. V takom prípade platnosť tejto Dohody sa skončí rok odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ výpoveď sa po vzájomnej dohode neodvolá pred uplynutím tohto obdobia.

Článok 19

1. Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

2. Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o leteckej doprave, dojednaná v Sofii 22. januára 1948 a všetky zmluvy, ktoré túto Dohodu menili alebo dopĺňali.

Dané v Sofii 25. septembra 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Dufek v. r.

Za vládu

Bulharskej

ľudovej republiky:

L. Kjučukov v. r.

Príloha

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o leteckej doprave

I

1. Vláda Bulharskej ľudovej republiky udeľuje leteckým podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky oprávnenie na prevádzku na nasledujúcich tratiach:

Praha - Brno - Bratislava - Budapešť - Záhreb - Belehrad - Sofia - Varna - Burgas - Istambul - Bagdad - Teherán - dva body na Ďalekom východe, ktoré sa upresnia neskôr, a späť.

2. Pri prevádzke na tratiach, ktoré sú určené v bode 1, budú mať letecké podniky tieto práva:

a) právo nakladať alebo vykladať na území Československej socialistickej republiky a Bulharskej ľudovej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené na dopravu medzi oboma krajinami;

b) právo nakladať alebo vykladať na území Bulharskej ľudovej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené pre dopravu do miest a z miest v tretích krajinách uvedených v bode 1 tohto oddielu s výnimkou miest za Sofiou;

c) používanie práv uvedených v bode 1 b) tohto oddielu, týkajúcich sa bodov za Sofiou, sa povolí, len čo medzi leteckými podnikmi oboch zmluvných strán dôjde k dohode o podmienkach spoločného využívania týchto úsekov.

II

1. Vláda Československej socialistickej republiky udeľuje podnikom určeným vládou Bulharskej ľudovej republiky oprávnenie na prevádzku na nasledujúcich tratiach:

Sofia - Varna - Burgas - Belehrad - Záhreb - Budapešť - Praha - Berlín - Kodaň - Stockholm - Havana - bod, ktorý sa upresní neskôr, a späť.

2. Pri prevádzke na tratiach, ktoré sú určené v bode 1, budú mať letecké podniky tieto práva:

a) právo nakladať alebo vykladať na území Bulharskej ľudovej republiky a Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené na dopravu medzi oboma krajinami;

b) právo nakladať alebo vykladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené pre dopravu do miest a z miest v tretích krajinách uvedených v bode 1 tohto oddielu s výnimkou miest za Prahou;

c) používanie práv uvedených v bode 1 b) tohto oddielu, týkajúcich sa bodov za Prahou, sa povolí, len čo medzi leteckými podnikmi oboch zmluvných strán dôjde k dohode o podmienkach spoločného využívania týchto úsekov.

III

1. Určené podniky oboch zmluvných strán budú môcť pri prevádzke na tratiach vynechávať pristátie v jednom alebo viacerých miestach uvedených v oddiele I a II tejto Prílohy s výnimkou Sofie.

2. Prevádzka na pravidelných priamych tratiach medzi Prahou, Brnom, Bratislavou a Varnou a Burgasom sa povolí leteckým podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky v okamihu, keď sa povolí prevádzka na pravidelných priamych tratiach do Varny a Burgasu leteckému podniku ktoréhokoľvek tretieho štátu.

IV

Frekvencia letov na dohodnutých tratiach bude sa určovať na každé letové obdobie, a to pri schvaľovaní letových poriadkov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.