Vyhláška č. 71/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968 do08.05.1996
Účinnosť od 04.07.1968 do08.05.1996
Zrušený 238/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 19 odsek 1 Dohoda nadobudla platnosť 14. februárom 1968.