Nariadenie vlády č. 69/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968
Účinnosť od 19.06.1968

OBSAH