Vyhláška č. 65/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Karaexportu, účastinnej spoločnosti pre zahraničný obchod, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968
Účinnosť od 18.06.1968