Nariadenie vlády č. 64/1968 Zb.Vládne nariadenie o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti

Čiastka 22/1968
Platnosť od 18.06.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 18.06.1968 do31.12.1968

64

VLÁDNE NARIADENIE

zo 6. júna 1968

o dodatkovom odvode zo stavebnej činnosti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky:


§ 1

Dodatkový odvod stavebných podnikov podľa § 27 ods. 1 písm. g) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb. vykonávajú stavebné podniky v pôsobnosti ministerstiev stavebníctva, baníctva, dopravy a národnej obrany, podniky výrobnej hospodárskej jednotky poľnohospodárskych stavieb v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, podniky miestneho stavebníctva a národné podniky Cesty.

§ 2

Základom pre určenie dodatkového odvodu je účtovne vykázaný čistý zisk

1. po odpočítaní:

a) odvodov do štátneho rozpočtu a rozpočtov národných výborov (s výnimkou odvodov zo základných prostriedkov a odvodov zo zásob),

b) dodatkových odvodov zo znovurozdelenia finančných prostriedkov medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami a vnútri výrobných hospodárskych jednotiek a pri podnikoch riadených národnými výbormi dodatkových odvodov do rozpočtov národných výborov dlhodobe ustanovených v roku 1967,

c) sumy hrubého dôchodku použité na vytvorenie určenej minimálnej výšky rezervného fondu podniku*) a sumy, ktoré podnik viaže podľa dohody so Štátnou bankou československou v rezervnom fonde, za predpokladu, že tieto sumy budú viazané do konca roku 1968,

d) povinného prídelu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

e) odvodov do odborového fondu technického rozvoja, fondu škôd a náhrad a fondu geologických a prieskumných prác, v odvetví baníctva aj odvody do sociálneho fondu,

f) podielov na hospodárskych výsledkoch do výšky dohodnutého regulatívu na mzdy, pokiaľ podnik bol oprávnený tieto podiely vyplatiť, a

2. po pripočítaní

dotácií zo znovurozdelenia finančných prostriedkov medzi výrobnými hospodárskymi jednotkami a vnútri výrobných hospodárskych jednotiek.

§ 3

Podniky vykonávajú dodatkový odvod vo výške 65 % zo základu podľa § 2.

§ 4

Dodatkový odvod vykonávajú podniky na osobitný účet štátneho (ústredného) rozpočtu v Štátnej banke československej, a to mesačne vo výške vypočítanej podľa § 3 od začiatku roka do konca predchádzajúceho mesiaca po odpočítaní odvodov za predchádzajúce mesiace. Inak platia ustanovenia § 29 ods. 2 a 3 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

§ 5

Ministerstvo financií môže povoliť zľavu z dodatkového odvodu.

§ 6

Dodatkový odvod podľa tohto nariadenia vykonávajú podniky iba za rok 1968.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; prvý odvod podniky vykonajú za január až máj 1968.


Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. sumy vo výške rozdielu medzi minimálnou výškou rezervného fondu predpísanou na rok 1968 a skutočnou výškou tohto fondu k 1. januáru 1968.