Vyhláška č. 57/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej spolkovej republiky o výmene obchodných zastúpení

Čiastka 19/1968
Platnosť od 13.05.1968
Účinnosť od 28.05.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1968.