Vyhláška č. 51/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí

Čiastka 16/1968
Platnosť od 24.04.1968 do29.09.2000
Najbližšie účinné znenie 24.04.1968
Zrušený 278/2000 Z. z.

51

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 9. apríla 1968

o vydaní pamätných strieborných mincí

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 150. výročiu založenia Národného múzea v Prahe sa vydávajú pamätné strieborné dvadsaťpäť korunáčky.

(2) Pamätné strieborné dvadsaťpäťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha dvadsaťpäťkorunáčky je 16 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer dvadsaťpäťkorunáčky je 34 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom z krížikov v dvoch polohách, ktorý je vyhotovený vlisom.

(3) Na líci pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, úplne dole lipová vetvička v kvete. V neuzavretom kruhu je umiestnený latinský opis*) „PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS“ (vlasti na ozdobu - občanom na poučenie).

Na rube pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je zobrazená budova Národného múzea v Prahe z vtáčej perspektívy. V neuzavretom kruhu je opis „NÁRODNÉ MÚZEUM 1818-1968“, dole pod budovou vpravo je označenie hodnoty „Kčs 25“. Návrh pamätnej striebornej dvadsaťpäťkorunáčky je dielom akademického sochára Milana Knoblocha; jeho meno „M. KNOBLOCH“ je umiestnené v pravej dolnej časti zobrazenej budovy.

§ 2

(1) K 100. výročiu položenia základného kameňa Národného divadla v Prahe sa vydávajú pamätné strieborné desaťkorunáčky.

(2) Pamätné strieborné desaťkorunáčky sa razia zo zliatiny o 500 dieloch striebra, 400 dieloch medi, 50 dieloch niklu a 50 dieloch zinku. Hrubá váha desaťkorunáčky je 12 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor i nadol v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer desaťkorunáčky je 30 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom z krížikov v dvoch polohách, ktorý je vyhotovený vlisom.

(3) Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním označenie hodnoty „10“. V temer uzavretom kruhu je umiestnený nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätnej striebornej desaťkorunáčky je v bočnom pohľade zobrazená súčasť budovy Národného divadla - antický trojzáprah (triga), riadený ženou s ratolesťou v pravej ruke. Pod trojzáprahom sú vo vodorovnom riadku letopočty „1868-1968“. Opis „NÁRODNÉ DIVADLO V PRAHE“ je umiestnený pri ľavom okraji mince. Návrh striebornej pamätnej desaťkorunáčky je dielom akademického sochára Juraja Harcubu, ktorého meno „HARCUBA“ je umiestnené pri pravom okraji mince.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Ing. Lér CSc. v. r.


Kresby: 4

Poznámky pod čiarou

*) Odborný termín v mincovníctve, ak ide o použitie nápisu do kruhu na minciach, pečatiach a pod.