Vyhláška č. 50/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Čiastka 16/1968
Platnosť od 24.04.1968 do26.06.1972
Účinnosť od 09.05.1968 do26.06.1972
Zrušený 72/1972 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho odseku 9 nadobudlo Dojednanie platnosť 1. januárom 1968.

50

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. marca 1968

o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Dňa 8. novembra 1967 bolo v Londýne podpísané Obchodné dojednanie medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Podľa svojho odseku 9 nadobudlo Dojednanie platnosť 1. januárom 1968.

České znenie Dojednanie sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

OBCHODNÉ DOJEDNANIE

medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vedené spoločným prianím podporiť rozvoj obchodu medzi oboma krajinami, prihliadajúc na zmluvu o obchode medzi oboma krajinami zo 14. júla 1923 a uznávajúc, že je žiadúce z roka na rok zvyšovať obrat obchodu v oboch smeroch, rozhodli sa na ten účel dojednať obchodné dojednanie na obdobie od 1. januára 1968 do 31. decembra 1972 a dohodli sa takto:

1. Obe vlády oceňujú výhody, ktoré priniesol rast výmeny tovaru medzi oboma krajinami v minulosti a budú dbať na to, aby dali podnet pre ďalšie zvýšenie obchodu pre vzájomný prospech tak v tradičných, ako aj nových položkách tovaru. Obe vlády očakávajú, že počas platnosti tohto dojednania bude možné zvýšiť rozsah voľných licencií na dovozy československého tovaru do Spojeného kráľovstva a vláda Spojeného kráľovstva bude mať naďalej na zreteli túto zásadu.

2. Zástupcovia oboch vlád sa budú schádzať ročne alebo kedykoľvek na žiadosť jednej vlády, aby preskúmali pokrok dosiahnutý v obchode, aby sa dohodli na podrobnom usporiadaní jeho vykonávania a aby uvážili akýkoľvek problém, ktorý by vznikol.

3. Obe vlády súhlasia vydávať akékoľvek dovozné licencie v rámci všeobecných predpisov platných toho času v ich krajinách, ktoré by boli nevyhnutné na vykonávanie dohodnutých ustanovení o obchode.

4. Obe vlády oceňujú významnú úlohu, ktorú môže mať priemyslová a obchodná spolupráca pre ďalší rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov a očakávajú zvýšenie spolupráce v tejto oblasti medzi príslušnými podnikmi oboch krajín.

5. Každá vláda sa zdrží opatrení, ktoré by obmedzili možnosti lodí plaviacich sa pod vlajkou druhej krajiny súťažiť o prepravu tovaru tak medzi oboma krajinami, ako aj s tretími krajinami.

6. Obe vlády uznávajú, že je všeobecne žiadúce a v súlade s duchom tohto dojednania, aby sa rozvíjal obchod oboma smermi medzi britskými závislými zámorskými územiami a Československou socialistickou republikou. Vláda Spojeného kráľovstva odporučí britským závislým zámorským územiam a československá vláda odporučí príslušným podnikom v Československu, aby na túto zásadu prihliadali pri určení svojej obchodnej politiky.

7. Osoby, ktoré na československej strane môžu vykonávať zahraničný obchod, musia byť na to náležite splnomocnené podľa príslušných československých zákonov. Československé podniky zahraničného obchodu ako nezávislé právnické osoby sú a ostatné nezávislé právnické osoby môžu byť takto splnomocnené.

8. Toto dojednanie nahrádza Obchodné dojednanie zo 7. decembra 1962 a Protokoly o dohode, ktoré ho pozmeňujú a dopľňajú, s výhradou, že účinnosť prílohy B Protokolu o dohode z 8. marca 1967 sa týmto predlžuje do 31. marca 1968.

9. Toto dojednanie bude účinné od 1. januára 1968 a zostane v účinnosti do 31. decembra 1972. Potom sa bude automaticky predlžovať z roka na rok, pokiaľ jedna z vlád písomne neoznámi druhej vláde svoj úmysel ukončiť toto dojednanie, a to tri mesiace pred uplynutím jeho účinnosti 31. decembra 1972 alebo pred koncom ktoréhokoľvek nasledujúceho obdobia jeho účinnosti.

Vyhotovené dvojmo v Londýne 8. novembra 1967 v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako platné.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. R. Krejčí v. r.

Za vládu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

J. Fish v. r.

V Londýne 8. novembra 1967

Vážený pán Krejčí,

píšem Vám s odvolaním na odsek 2 Obchodného dojednania podpísaného dnes. Potvrdzujem, že moje úradné miesta rozumejú tomuto odseku tak, že okrem iného ustanovuje, že v prípade, že by sa rozvoj obchodu predvídaný v dojednaní stretol s problémami, ktoré by vznikli v dôsledku európskych subregionálnych zoskupení, zástupcovia oboch vlád sa zídu na žiadosť ktorejkoľvek vlády, aby uvážili, či bude nevyhnutné doplniť Obchodné dojednanie.

Bol by som povďačný, keby ste potvrdili, že Vaše úradné miesta zastávajú rovnaký názor.

J. Fish
predseda delegácie Spojeného kráľovstva

Vážený pán
Ing. R. Krejčí
predseda československej delgácie
Londýn

V Londýne 8. novembra 1967

Vážený pán Fish,

dostal som Váš list s dnešným dátumom tohto znenia:

„Píšem Vám s odvolaním na odsek 2 Obchodného dojednania podpísaného dnes. Potvrdzujem, že moje úradné miesta rozumejú tomuto odseku tak, že okrem iného ustanovuje, že v prípade, že by sa rozvoj obchodu predvídaný v dojednaní stretol s problémami, ktoré by vznikli v dôsledku európskych subregionálnych zoskupení, zástupcovia oboch vlád sa zídu na žiadosť ktorejkoľvek vlády, aby uvážili, či bude nevyhnutné doplniť Obchodné dojednanie.

Bol by som povďačný, keby ste potvrdili, že Vaše úradné miesta zastávajú rovnaký názor.“

Potvrdzujem, že Váš list správne vyjadruje názor mojich úradných miest.

Ing. R. Krejčí
predseda československej delegácie

Vážený pán
J. Fish
predseda delegácie Spojeného kráľovstva
Londýn

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.