Vyhláška č. 48/1968 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968

Čiastka 15/1968
Platnosť od 10.04.1968 do31.12.1968
Účinnosť od 10.04.1968 do31.12.1968

48

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 23. marca 1968

o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968

V záujme hospodárnejšieho rozloženia pracovného času i preto, aby pracujúci mohli lepšie využiť súvislé dni pracovného voľna na svoj oddych, vláda Československej socialistickej republiky na návrh Ústrednej rady odborov (§ 94 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.) ustanovila uznesením z 13. marca 1968 č. 81, že

1. piatok 10. mája 1968 je dňom pracovného pokoja a pracovný čas naňho pripadajúci sa presúva na nedeľu 12. mája 1968;

2. tento presun pracovného času sa netýka pracovísk s nepretržitou prevádzkou.

Vláda ďalej uložila

1. radám krajských a okresných národných výborov a Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy zabezpečiť prispôsobenie autobusovej a miestnej dopravy pracujúcich a žiakov a prevádzku jaslí a materských škôl, školských družín a klubov podľa presunu pracovného času ustanoveného týmto uznesením;

2. ministrovi dopravy zabezpečiť prispôsobenie železničnej dopravy;

3. riaditeľovi Ústrednej správy spojov zabezpečiť službu spojov;

4. ministrom vnútorného obchodu a poľnohospodárstva a výživy, radám krajských a okresných národných výborov a Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy a odporúča predsedovi Sväzu spotrebných družstiev urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie bezporuchového zásobovania, distribúcie potravinárskych výrobkov a niektorých služieb pre pracujúcich, najmä zabezpečiť dodávku a predaj mäsa, mlieka, masla, chleba a pečiva so zreteľom na pracovný čas podľa tohto uznesenia;

5. všetkým ministrom, vedúcim ústredných orgánov a radám krajských a okresných národných výborov (Rade Národného výboru hlavného mesta Prahy), podriadené organizácie ktorých uplatňujú nároky na prepravu, urobiť potrebné opatrenia, aby nakladanie a vykladanie železničných vagónov 10. mája 1968 nepokleslo pod 90 % mesačného priemeru dennej nakládky a vykládky;

6. ministrovi baníctva zabezpečiť 10. mája 1968 plynulé zásobovanie podnikov s nepretržitou prevádzkou, ktoré zásobujú priamo jednotlivé bane pomocou transportných zariadení.

Vláda súčasne splnomocnila všetkých ministrov, vedúcich ústredných orgánov, rady krajských národných výborov a Radu Národného výboru hlavného mesta Prahy povoliť po prerokovaní s ústredným výborom príslušného odborového sväzu, prípadne s príslušnou krajskou odborovou radou pre podniky a závody výnimku z úpravy presunu pracovného času podľa tohto uznesenia, ak to bude z prevádzkových dôvodov alebo z hľadiska výrobných úloh potrebné alebo účelné.

Predseda:

Poláček v. r.