Vyhláška č. 47/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami

Čiastka 15/1968
Platnosť od 10.04.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 10.04.1968 do31.12.1975
Zrušený 122/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia vyhlášky č. 47/1968 Zb., pokiaľ sa týkajú spoločných družstevných podnikov, sa zrušujú s účinnosťou od 10. februára 1972 (§ 27 ods. 1 vyhlášky č. 2/1972 Zb.).

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 18. marca 1968

o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 14 ods. 2, § 38 a 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách:


Oddiel I

Spoločné družstevné podniky

§ 1

Účel zriaďovania spoločných družstevných podnikov

Spoločné družstevné podniky (ďalej len „podniky“) môžu sa zriaďovať pre spoločné vykonávanie poľnohospodárskej alebo aj nepoľnohospodárskej činnosti.

§ 2

Zmluva o zriadení podniku

(1) Zmluva o zriadení podniku obsahuje:

a) názvy všetkých jednotných roľníckych družstiev, prípadne iných socialistických organizácií (členov), ktoré zmluvu uzavierajú,

b) predmet a rozsah činnosti podniku,

c) názov a sídlo podniku,

d) spôsob riadenia podniku,

e) ustanovenia o výške a spôsobe poskytovania členských podielov jednotlivými členmi, o výške úrokov z týchto podielov a o účele a rozsahu ich použitia,

f) práva a povinnosti členov podniku,

g) ustanovenia o hospodárení podniku.

(2) Podľa povahy a veľkosti podniku môže zmluva obsahovať ešte ďalšie ustanovenia.

§ 3

Vznik podniku

(1) Podnik vzniká dňom schválenia zmluvy o zriadení podniku príslušným okresným národným výborom.

(2) Ak sú členmi podniku organizácie so sídlom v rôznych okresoch toho istého kraja, podnik vzniká dňom schválenia zmluvy o jeho zriadení príslušným krajským národným výborom po vyjadrení príslušných okresných národných výborov. Ak ide o členov so sídlom v rôznych krajoch, podnik vzniká dňom schválenia zmluvy krajským národným výborom, v obvode ktorého bude sídlo podniku.

(3) Ak k zmluve nie je priložené osobitné povolenie príslušných orgánov potrebné na vykonávanie činnosti podniku podľa iných právnych predpisov, okresný (krajský) národný výbor si vyžiada jeho predloženie.

(4) Podnik sa zapisuje do podnikového registra.

Organizácia a riadenie podniku

§ 4

Orgány podniku

(1) Orgány podniku sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a revízna komisia.

(2) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom podniku. Jeho členmi sú zástupcovia jednotlivých členov podniku. Zástupcu družstva volí (odvoláva) členská schôdza družstva a ak je členom podniku iná organizácia ako družstvo, jej zástupcu vymenúva vedúci organizácie, prípadne ním splnomocnený zástupca.

(3) Funkčné obdobie členov valného zhromaždenia, predstavenstva a revíznej komisie je štvorročné.

§ 5

Valné zhromaždenie a predstavenstvo

(1) Valnému zhromaždeniu patrí:

a) schvaľovať hospodárske plány podniku,

b) schvaľovať prevádzkový, organizačný a pracovný poriadok podniku,

c) schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku podniku, vyúčtovanie a finančné vyporiadanie s členmi podniku,

d) rozhodovať o rozdelení celkového hrubého dôchodku,

e) rozhodovať o spôsobe úhrady prípadných strát podniku,

f) schvaľovať prijímanie členov podniku,

g) voliť zo svojho stredu predsedu a odvolávať ho,

h) voliť a odvolávať členov revíznej komisie podniku,

ch) vymenúvať riaditeľa (vedúceho) podniku,

i) prerokúvať a uznášať sa o výsledku revíznej zprávy,

j) rozhodovať o vylúčení člena podniku,

k) rozhodnúť o zrušení podniku,

l) rozhodovať o ďalších otázkach, rozhodovanie ktorých si vyhradí.

(2) Každý člen podniku vysiela jedného zástupcu do valného zhromaždenia. V prípade, že počet členov valného zhromaždenia by bol menší ako 9, vyšle každý člen podniku viacerých zástupcov, avšak rovnaký počet zástupcov tak, aby valné zhromaždenie malo najmenej 9 členov.

(3) Valné zhromaždenie môže zvoliť zo svojich členov 5-9-členné predstavenstvo a poveriť ho vybavovaním niektorých vecí podniku v období medzi schôdzami valného zhromaždenia, o ktorých mu inak patrí rozhodovať. Predsedom predstavenstva je vždy predseda valného zhromaždenia.

(4) Valné zhromaždenie zvoláva jeho predseda spravidla dvakrát do roka, a to aspoň týždeň vopred písomne s určením miesta, času a programu rokovania. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda najmenej raz za tri mesiace, pričom o spôsobe zvolania platí to isté, čo platí o zvolaní valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia (predstavenstva) je povinný zvolať valné zhromaždenie (predstavenstvo) aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina zástupcov všetkých členov valného zhromaždenia (predstavenstva) alebo revízna komisia.

(5) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať za účasti nadpolovičnej väčšiny zástupcov členov podniku. Pre platnosť uznesenia valného zhromaždenia treba súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných zástupcov. Pri hlasovaní patrí každému členovi valného zhromaždenia jeden hlas. Pri rovnosti hlasov platí za prijatý návrh, pre ktorý hlasoval predsedajúci.

(6) Pre uznášanie predstavenstva ustanovenie odseku 5 platí obdobne.

(7) Funkcia vo valnom zhromaždení (predstavenstve) je čestná a jeho členom podnik uhrádza iba ušlé odmeny za prácu a skutočné výdavky spojené s výkonom funkcie.

§ 6

Riaditeľ (vedúci) podniku

(1) Na čele podniku je riaditeľ (vedúci) vymenovaný valným zhromaždením. Riaditeľ (vedúci)

a) zodpovedá sa vykonávanie uznesení valného zhromaždenia (predstavenstva), dodržiavanie mzdovej, finančnej a plánovacej disciplíny a právnych predpisov,

b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh organizačného, prevádzkového a pracovného poriadku, návrhy päťročných a ročných plánov a po schválení zabezpečuje ich plnenie,

c) predkladá valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú uzávierku podniku a dbá na vedenie presného účtovníctva,

d) predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozdelenia celkového hrubého dôchodku, prípadne návrh na úhradu strát podniku,

e) zabezpečuje a kontroluje riadnu správu a ochranu majetku podniku,

f) prijíma a prepúšťa pracovníkov podniku, určuje ich platy, priznáva prémie a odmeny,

g) stará sa o neustále zvyšovanie úrovne hospodárenia podniku,

h) stará sa o odbornú kvalifikáciu všetkých pracovníkov,

i) pripravuje všetky ostatné podklady pre rokovanie valného zhromaždenia (predstavenstva).

(2) Riaditeľ (vedúci) je oprávnený požadovať mimoriadne zvolanie valného zhromaždenia (predstavenstva) v prípadoch, v ktorých to vyžadujú naliehavé potreby podniku.

(3) Riaditeľ (vedúci) koná v mene podniku vo všetkých jeho veciach. Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými sa zakladajú práva a povinnosti podniku, podpisuje riaditeľ a poverený člen valného zhromaždenia (predstavenstva), pokiaľ valné zhromaždenie (predstavenstvo) na to nepoverí iba riaditeľa (vedúceho); ostatné písomnosti podpisuje riaditeľ (vedúci).

(4) Riaditeľa (vedúceho) zastupuje v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca. Vymenovanie zástupcu môže si však vyhradiť valné zhromaždenie, prípadne predstavenstvo.

(5) Ak riaditeľ (vedúci) nie je vymenovaný, vykonáva pôsobnosť riaditeľa (vedúceho) predseda valného zhromaždenia.

§ 7

Kontrolná činnosť

(1) Revízna komisia je kontrolným orgánom podniku a zodpovedá iba valnému zhromaždeniu. Revízna komisia je najmenej trojčlenná; zo svojho stredu si volí predsedu.

(2) Členmi revíznej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci podniku. Funkcia členov revíznej komisie je čestná; členovia revíznej komisie majú nárok na úhradu ušlej odmeny za prácu a skutočných výdavkov spojených s výkonom funkcie.

(3) Revíznu komisiu zvoláva jej predseda. Revízna komisia kontroluje a preveruje činnosť podniku.

(4) O každej revízii alebo previerke revízna komisia spíše zprávu, v ktorej uvedie zistené chyby s návrhom na ich odstránenie. Zprávu predloží valnému zhromaždeniu (predstavenstvu) na prerokovanie; na rokovaní sa zúčastní aj riaditeľ (vedúci) podniku.

(5) Revízna komisia je povinná vyšetriť každú sťažnosť týkajúcu sa podniku; zistené chyby prerokuje na valnom zhromaždení (predstavenstve) za účasti riaditeľa (vedúceho) podniku.

§ 8

Pracovníci podniku

(1) Za pracovníkov sú spravidla do pracovného pomeru prijímané predovšetkým osoby z radov pracovníkov členov podniku.

(2) Ak sú do podniku prijímaní pracovníci z radov členských družstiev, zostáva ich členstvo v družstve zachované s tým, že po dobu trvania pracovnej činnosti v podniku sú dočasne uvoľnení z pracovných záväzkov voči družstvu. Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v družstve zostávajú nedotknuté.

(3) Odmeňovanie pracovníkov podniku sa spravuje predpismi platnými pre príslušný odbor činnosti.

§ 9

Práva a povinnosti členov podniku

(1) Členovia podniku majú tieto práva:

a) vysielať zástupcu do valného zhromaždenia a zúčastniť sa tým na riadení podniku,

b) zúčastniť sa na výrobných činnostiach podniku v rozsahu určenom v zmluve,

c) podieľať sa na odbere výrobkov, služieb a prác podniku v rozsahu určenom v zmluve,

d) na úrok z členského podielu,

e) podieľať sa na rozdeľovaní dôchodku podniku,

f) žiadať revíznu komisiu o vyšetrenie nedostatkov v podniku.

(2) Členovia podniku majú tieto povinnosti:

a) plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy o zriadení podniku,

b) prispievať na úhradu prípadných strát vzniknutých v bežnom roku a vykazovaných v ročných účtovných uzávierkach podniku, ako aj na úhradu schodku zisteného pri zrušení podniku, najviac vždy sumou neprevyšujúcou dvojnásobok členského podielu.

§ 10

Zánik členstva

(1) Členstvo v podniku zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom členskej organizácie alebo zánikom podniku.

(2) Člen podniku môže z podniku vystúpiť po predchádzajúcej písomnej výpovedi.

(3) Člen môže vystúpiť z podniku k 31. 12. s ročnou výpovednou lehotou.

(4) Člen podniku môže byť vylúčený, ak sústavne neplní povinnosti voči podniku. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie. Pre rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov valného zhromaždenia.

(5) Podnik vykoná najneskôr do jedného roka po zániku členstva majetkoprávne vyporiadanie s bývalým členom; pri zániku sa vykonáva vyporiadanie podľa § 15.

§ 11

Hospodárenie podniku

(1) Podnik hospodári podľa hospodárskych plánov.

(2) Podnik hospodári podľa princípu hmotnej zainteresovanosti na hrubom dôchodku.

§ 12

Členské podiely

(1) Prostriedky potrebné pre základné vybavenie podniku na jeho uvedenie do prevádzky získava podnik predovšetkým z členských podielov. Celková suma podielov sa rozvrhuje na jednotlivých členov podniku podľa výmery ich pôdy, prípadne podľa iných kritérií určených v zmluve o vzniku podniku (napr. podľa počtu odovzdaných základných výrobných prostriedkov, hodnoty podnikom prevzatých úloh členskej organizácie).

(2) Členské podiely členovia podniku skladajú buď vo forme hmotných prostriedkov alebo v peniazoch.

(3) Na krytie nákladov hospodárenia podnik používa tržby za výrobky, práce a služby dodané alebo vykonané pre členov i pre nečlenov podniku.

§ 13

Rozdelenie hrubého dôchodku

(1) Z hrubého dôchodku podnik odvedie dane a zaplatí poistné vecného poistenia, dávky a poplatky, úroky, rozdiel platených a prijatých pokút a penále, manká iné neproduktívne výdavky.

(2) Z hrubého dôchodku zníženého o sumy platené podľa odseku 1 podnik

a) pridelí potrebné sumy do fondu odmien na krytie základných odmien za prácu,

b) zaplatí úrok z členských podielov,

c) pridelí potrebné sumy do ostatných fondov zriadených v podniku a do fondu odmien na podielovú účasť pracovníkov podniku na jeho hospodárskych výsledkoch.

(3) Zostatok hrubého dôchodku, ktorý zostal po úhradách vykonaných podľa predchádzajúcich odsekov, podnik rozdelí členom spravidla podľa výšky ich členských podielov.

(4) Ak hrubý dôchodok nedosiahne výšku potrebnú na rozdelenie, valné zhromaždenie rozhodne o doplnení dôchodku predovšetkým z prostriedkov rezervného fondu, z príspevkov členov vo výške podľa ich členských podielov alebo z úveru poskytnutého Štátnou bankou československou.

§ 14

Fondy

Tvorba jednotlivých fondov podniku sa spravuje predpismi pre zriaďovanie fondov poľnohospodárskych organizácií.

§ 15

Zrušenie podniku

(1) Podnik môže byť zrušený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Orgán, ktorý schválil zmluvu o zriadení podniku, môže tiež rozhodnúť o jeho zrušení, ak podnik porušuje zmluvu alebo právne predpisy. Pri zrušení podniku sa vykoná jeho likvidácia. Po čas likvidácie podnik používa svoj názov s dodatkom označujúcim likvidáciu.

(2) Orgán, ktorý rozhodol o zrušení podniku, ustanoví likvidátora. Po jeho ustanovení prestávajú pôsobiť volené orgány podniku. Likvidátor koná v mene likvidovaného podniku a oznámi likvidáciu podniku príslušnému súdu na zápis do podnikového registra a Štátnej banke československej.

(3) Likvidátor po svojom ustanovení ihneď zostaví likvidačnú súvahu podniku. Likvidátor je povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie podniku v likvidácii.

(4) Likvidátor dokončuje konanie podniku. Uskutočňuje právne úkony nevyhnutné a účelné pre správu likvidovanej podstaty. Z výťažku likvidácie postupne uspokojí jednotlivé pohľadávky v tomto poradí:

a) pohľadávky nákladov vzniknutých pri likvidácii,

b) pohľadávky na vrátenie neoprávnených majetkových prospechov,

c) nedoplatky daní, dávok a poplatkov,

d) ostatné pohľadávky.

Ak úhrn pohľadávok v jednotlivých skupinách prevyšuje sumu, ktorá ešte zostáva na rozvrh, uspokojí tieto pohľadávky pomerne.

(5) Majetok, ktorý zostal po úhrade záväzkov voči všetkým veriteľom podniku, rozdelí sa medzi členov podniku spravidla podľa výšky ich členských podielov. Družstvá pridelia tieto sumy do fondov, z ktorých sa podiely poskytli.

(6) Po skončení likvidácie likvidátor podá zprávu o výsledkoch likvidácie orgánu, ktorý schválil zmluvu o zriadení podniku a predloží príslušnému súdu návrh na výmaz podniku z podnikového registra.

Oddiel II

Pridružená výroba

§ 16

Ak sa družstvo rozhodne vykonávať pridruženú výrobu, uvedie vo vlastných stanovách druh, rozsah a miesto, kde sa táto činnosť bude vykonávať.

§ 17

K vykonávaniu takého druhu pridruženej výroby, na ktoré třeba osobitné povolenie podľa iných právnych predpisov, môže družstvo pristúpiť len vtedy, ak získa toto povolenie (napr. na ťažbu nerastov).


Oddiel III

Záverečné ustanovenia

§ 18

Zrušuje sa vyhláška č. 13/1964 Zb. o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Václavů v. r.