Vyhláška č. 47/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami

Čiastka 15/1968
Platnosť od 10.04.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 10.04.1968 do31.12.1975
Zrušený 122/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia vyhlášky č. 47/1968 Zb., pokiaľ sa týkajú spoločných družstevných podnikov, sa zrušujú s účinnosťou od 10. februára 1972 (§ 27 ods. 1 vyhlášky č. 2/1972 Zb.).