Vyhláška č. 45/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.

Čiastka 14/1968
Platnosť od 29.03.1968 do31.08.1980
Účinnosť od 29.03.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

OBSAH

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 20. marca 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách

Ministerstvo školstva ustanovuje podľa § 57 ods. 6 a § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Za akademické tituly sa podľa skorších predpisov v zmysle odseku 1 považujú tieto tituly: „doktor medicíny“ (v skratke „MUDr.“), „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MSDr.“), „doktor veterinárstva“ (v skratke „MVDr.“), „doktor sociálnych vied“ (v skratke „RSDr.“), „akademický maliar“, „akademický sochár“ a „akademický architekt“; za stavovské označenie sa považujú tieto označenia: „inžinier“ (v skratke „Ing.“) a „inžinier architekt“ (v skratke „Ing. arch.“).“

2. § 2 ods. 2 znie:

(2) Za akademické tituly sa podľa skorších predpisov v zmysle odseku 1 považujú tieto tituly: „doktor práv“ (v skratke „JUDr.“), „doktor prírodovedy“ (v skratke „RNDr.“), „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), „doktor farmácie“ (v skratke „DrPH.“), „doktor pedagogiky“ (v skratke „Dr.paed.“), „doktor sociálnych vied“ (v skratke „RSDr.“).“

3. § 3 ods. 1 znie:

(1) Absolventom vysokých škôl univerzitného smeru s výnimkou lekárskeho štúdia a absolventom vysokých škôl umeleckého smeru s výnimkou absolventov štúdia maliarstva, sochárstva a architektúry, ktorí nedosiahli akademický titul podľa skorších predpisov, získali však pred účinnosťou zákon vedeckú hodnosť v niektorom z odborov vysokých škôl univerzitného smeru, ktoré súvisia s odborom štúdia, v ktorom dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu, nie však v lekárskych odboroch, priznávajú sa bez rigoróznych skúšok tituly uvedené v § 2 ods. 1.“

4. § 4 ods. 2 znie:

(2) Vysoké školy a fakulty, ktoré boli zrušené pred 1. májom 1966, prípadne zahraničné vysoké školy a fakulty sa pre účely tejto vyhlášky zaraďujú do smerov uvedených v odseku 1 podľa svojho charakteru.

Za vysoké školy univerzitného smeru sa považujú najmä bývalé:

vysoké školy pedagogické,

vyššie školy pedagogické,

pedagogické inštitúty,

Vysoká škola ruského jazyka a literatúry v Prahe, Fakulta spoločenských náuk a Fakulta politicko-diplomatická (neskôr Fakulta medzinárodných vzťahov) Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe s výnimkou odboru zahraničného obchodu a s výnimkou správneho smeru, ktorého absolventi ukončili štúdium v školskom roku 1951/52.

Za vysoké školy ekonomického smeru sa považujú najmä bývalé:

Vysoká škola sociálna v Brne,

Vysoká škola politická a sociálna v Prahe,

Fakulta hospodárska a správny smer Fakulty politicko-diplomatickej (neskôr Fakulty medzinárodných vzťahov) Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, ktorého absolventi ukončili štúdium v školskom roku 1951/52, a odbor zahraničný obchod tejto fakulty.“

5. § 5 znie:

(1) Tituly v skrátenom rigoróznom konaní (§ 6) môžu získať

a) absolventi Vysokej školy politických a hospodárskych vied v Prahe, pokiaľ sú považovaní za absolventov univerzitného smeru (§ 4 ods. 2 druhá veta) a pokiaľ už v odbore svojho vysokoškolského štúdia nedosiahli akademické tituly podľa skorších predpisov,

b) ostatní absolventi vysokých škôl univerzitného smeru uvedených v § 2, ktorí ukončili najmenej štvorročné štúdium po 1. januári 1952, pokiaľ už v odbore svojho vysokoškolského štúdia nedosiahli akademické tituly podľa skorších predpisov.

(2) Absolventom vysokých škôl uvedeným v § 2, ktorí nezískali tituly v skrátenom rigoróznom konaní, priznávajú vysoké školy tituly uvedené v § 2, ak zložia rigorózne skúšky podľa rigorózneho poriadku.“

6. § 7 písm. b) znie:

b) diplom alebo obdobný doklad o dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie (absolvovaní vysokej školy); u absolventov zahraničných vysokých škôl doklad o nostrifikácii,“

7. § 9 ods. 2 znie:

(2) Nové diplomy s vyznačením titulov vydá vysoká škola absolventom československých vysokých škôl uvedeným v odseku 1 na ich žiadosť. Absolventom československých vysokých škôl technického a pôdohospodárskeho smeru s výnimkou absolventov veterinárneho štúdia diplomy sa nebudú vydávať.“

8. K § 9 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Do diplomu absolventov zahraničných vysokých škôl uvedených v § 1 a 3, ktorých štúdium bolo v ČSSR nostrifikované, pripojí vysoká škola, ktorej fakulta nostrifikáciu vykonala, na žiadosť absolventov pod nostrifikačnou doložkou potvrdenie o priznaní príslušného titulu s účinnosťou od 1. 5. 1966. Ak nostrifikáciu vykonalo Ministerstvo školstva, pripojí toto potvrdenie Ministerstvo školstva.“

9. Za § 9 sa vkladá nový § 10, ktorý znie:

㤠10

(1) Za absolventov vysokých škôl podľa § 57 ods. 2 až 5 zákona sa považujú tí, ktorí nielen absolvovali príslušný počet semestrov podľa vtedy platných predpisov, ale vykonali počas štúdia predpísané skúšky a ukončili vysokú školu ustanoveným spôsobom vrátane skúšky predpísanej na záver štúdia.

(2) Za deň ukončenia štúdia podľa § 57 ods. 2 až 4 zákona sa pre účely tejto vyhlášky považuje u absolventov, štúdium ktorých bolo nostrifikované podľa príslušných predpisov po 1. 5. 1966, deň vydania diplomu vysokou školou v zahraničí.“

10. Za § 10 sa vkladá nový § 11, ktorý znie:

㤠11

Výnimky z ustanovenia § 4 ods. 2 tejto vyhlášky môže povoliť Ministerstvo školstva, a to spravidla na návrh príslušnej vysokej školy.“

11. Doterajší § 10 sa prečísluje na § 11.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dr. Hájek v. r.