Vyhláška č. 45/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách.

Čiastka 14/1968
Platnosť od 29.03.1968 do31.08.1980
Účinnosť od 29.03.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

OBSAH