Opatrenie č. 42/1968 Zb.Opatrenie Štátnej plánovacej komisie, ktorým sa vyhlasuje zrušenie rámcových podmienok hospodárenia podnikov

Čiastka 12/1968
Platnosť od 21.03.1968
Účinnosť od 21.03.1968

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.03.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.03.1968