Vyhláška č. 40/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies

Čiastka 12/1968
Platnosť od 21.03.1968
Účinnosť od 05.04.1968
Redakčná poznámka

Zmluva vstúpila v platnosť na základe svojho článku XIV. ods. 3 dňom 10. októbra 1967 a týmto dňom vstúpila v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.