Opatrenie č. 39/1968 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia

Čiastka 12/1968
Platnosť od 21.03.1968 do31.07.1971
Účinnosť od 21.03.1968 do31.07.1971
Zrušený 44/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 46/1968 Zb. zo dňa 29. marca 1968.

OBSAH

39

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 20. marca 1968

o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Poslanec, u ktorého vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas na trestné stíhanie a na uvalenie väzby a ktorý sa vyhol tomuto stíhaniu útekom do cudziny, stráca funkciu.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.