Vyhláška č. 33/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o overovaní zbraní a schvaľovaní streliva pre civilnú potrebu

(v znení č. 12/1970 Zb.)

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do30.11.1984
Účinnosť od 25.02.1970 do30.11.1984
Zrušený 104/1984 Zb.