Vyhláška č. 27/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, doplňujúcom Varšavský dohovor

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968
Účinnosť od 20.03.1968
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku XIII ods. 1 vstúpil v platnosť 1.májom 1964. Pre Československú socialistickú republiku vstúpil v platnosť 25. októbrom 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.03.1968 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.03.1968